De­mo­cra­ten plei­ten voor in­voe­ring trans­ac­tie­taks

De Telegraaf - - Dft - door Johan Wie­ring

De De­mo­cra­ti­sche Par­tij steunt de in­voe­ring van een trans­ac­tie­taks, zo blijkt uit een con­cept­rap­port. De par­tij wil hier­mee spe­cu­la­tie en voor­al flits­han­del aan­pak­ken.

Het voor­stel is een hand­rei­king aan de voor­ma­li­ge pre­si­dents­kan­di­daat Ber­nie San­ders en zijn aan­han­gers. Op 8 en 9 ju­li komt de par­tij­raad bij­een om over het voor­stel te stem­men.

Beur­zen en flits­han­de­la­ren zijn fel ge­kant te­gen een spe­ci­a­le hef­fing op fi­nan­ci­ë­le trans­ac­ties. Ze me­nen dat dit ten kos­te gaat van de li­qui­di­teit, om­dat de be­las­ting de al dun­ne mar­ges weg­vaagt.

In Eu­ro­pa steg­ge­len lan­den al lan­ger over de in­voe­ring van een trans­ac­tie­taks. On­der meer Frank­rijk, Duits­land en Span­je zijn voor­stan­der. De felste te­gen­stan­der is Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, maar ook Ne­der­land lijkt er wei­nig voor te voe­len. Mi­nis­ter Jeroen Dijs­sel­bloem (Fi­nan­ci­ën) liet eer­der we­ten te twij­fe­len of de op­breng­sten wel te­gen de kos­ten op­we­gen. Ook wil hij een uit­zon­de­ring voor pen­si­oen­fond­sen.

Flits­han­del ver­zet zich

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.