MAN­N­SCHAFT ONTSNAPT

Duits­land re­kent na straf­schop­pen ein­de­lijk af met ’Angst­ge­gner’ Ita­lië

De Telegraaf - - Telesport - door Jeroen Kap­teijns

BORDEAUX • Het spek­ta­kel dat de af­slui­ten­de pe­nal­ty­se­rie bood ver­goed­de het ge­brek aan amu­se­ment in de 120 mi­nu­ten er­voor bij Duits­land-Ita­lië. Penal­ty’s die naast, hoog over en op de paal wer­den ge­scho­ten, maar uit­ein­de­lijk ook de be­nut­te be­slis­sen­de straf­schop van Jo­nas Hec­tor, waar­door Duits­land de hal­ve fi­na­le van het EK heeft be­reikt en op koers ligt om zich voor het eerst sinds 1996 tot Eu­ro­pa's sterk­ste te kro­nen.

Zwaar ont­goo­cheld ver­liet Gi­an­lui­gi Buf­fon het veld. De 38-ja­ri­ge Ita­li­aan moest zijn meer­de­re er­ken­nen in de Duit­se doel­man Ma­nu­el Neu­er, die werd ver­ko­zen tot ’Man of the Match’. Dat deed pijn bij Buf­fon, die in zijn voet­bal­herfst nog graag een mooie ti­tel aan zijn pal­ma­res had toe­ge­voegd met de Az­zur­ri.

Buf­fon stop­te de straf­schop van Tho­mas Mül­ler en zag Me­sut Özil op de paal schie­ten en Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger hoog over knal­len. Neu­er zag Si­mo­ne Za­za over en oud-Fey­en­oord-spits Gra­zi­a­no Pel­le naast knal­len, maar had ook red­din­gen pa­raat op de in­zet­ten van Le­o­nar­do Bo­nuc­ci en Mat­teo Dar­mi­an.

En dus kwam de 30-ja­ri­ge Neu­er als win­naar uit de kee­pers­strijd, iets waar Buf­fon voor­af al stie­kem re­ke­ning mee had ge­hou­den. ,,Ik heb ge­zegd dat Neu­er be­ter is, want dat is vol­gens mij ook de waar­heid”, had de Ita­li­aan voor­af ge­zegd. ,,Daar doe ik mijn ei­gen loop­baan niet te­kort mee. Het zou be­le­di­gend zijn Neu­er te ver­ge­lij­ken met een 38-ja­ri­ge kee­per. Dat kan niet.”

Voor het toer­nooi is het een ze­gen dat Duits­land er­in is ge­ble­ven, want de re­ge­rend we­reld­kam­pi­oen wil voet­bal­len en voor spek­ta­kel zor­gen, waar de Ita­li­a­nen on­ver­valst af­braak­voet­bal op de mat leg­den in Bordeaux.

Duits­land had een groot veld­over­wicht, maar wist het groot­ste deel van de wed­strijd on­vol­doen­de door te druk­ken. Wel­licht dat angst een rol speel­de, want de Az­zur­ri mo­gen op ba­sis van het ver­le­den toch als een Angst­ge­gner van de Duit­sers wor­den be­schouwd. Bei­de teams trof­fen el­kaar op gro­te toer­nooi­en acht­maal eer­der en nooit won Die Man­n­schaft. En ook nu was het een nip­te ont­snap­ping door mid­del

Ze­ge van Duit­sers op Ita­li­a­nen is een ze­gen voor het EK

van pas de acht­tien­de penal­ty, die door Hec­tor werd be­nut.

Het aan­trek­ke­lij­ke schouw­spel Bel­gië-Wa­les had geen ver­volg ge­kre­gen in de der­de kwart­fi­na­le. Het was van meet af aan een ka­ten-muis­spel tus­sen een ne­ga­tief voet­bal­lend Ita­lië en een do­mi­nant Duits­land, dat ge­dul­dig op zoek ging naar het mo­ment om toe te slaan.

Coa­ches bre­ken zich het hoofd hoe om te gaan met de 5-3-2 speel­wij­ze van de Ita­li­a­nen, maar de Duit­se bonds­coach Joa­chim Löw deed er niet moei­lijk over en liet zijn team vol­gens het­zelf­de stra­mien spe­len.

Het krachts­ver­schil was be­hoor­lijk in de eer­ste helft, maar de ploeg van Löw had wel moei­te om gaat­jes in de Ita­li­aan­se ver­de­di­gings­wal te vin­den. Tho­mas Mül­ler en Ma­rio Go­mez wis­ten kans­jes niet te be­nut­ten.

Een te­gen­val­ler voor de Duit­sers was het vroe­ge uit­val­len van mid­den­vel­der Sa­mi Khe­di­ra met een bles­su­re aan zijn bo­ven­been.

Het bood wel Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger de ge­le­gen­heid om zijn 37e wed­strijd op een eind­ron­de te spe­len, een eve­na­ring van het re­cord van Mi­ro­slav Klo­se.

Het bleef een­rich­tings­ver­keer met af en toe een ve­nij­ni­ge uit­braak van de zon­der de niet fit­te Da­nie­le De Ros­si spe­len­de Ita­li­a­nen, zo­als vlak voor rust toen Ema­nu­e­le Giac­che­ri­ni en Ste­fa­no Stur­aro voor ge­vaar zorg­den. In de 65e mi­nuut was er ge­rech­tig­heid toen Duits­land door de Ita­li­aan­se li­nies com­bi­neer­de en links­back Jo­nas Hec­tor, hij speel­de een sleu­tel­rol, de bal be­zorg­de bij Me­sut Özil (1-0).

De slu­we Ita­li­a­nen kro­pen nood­ge­dwon­gen een beet­je uit hun schulp en prompt was het 1-1. Jero­me Boa­teng ging in het straf­schop­ge­bied heel dom een du­el aan met op­ge­sto­ken ar­men en de bal ging op de stip we­gens hands. Le­o­nar­do Bo­nuc­ci, die in de straf­schop­pen­reeks zou mis­sen, be­nut­te de bui­ten­kans, het eer­ste te­gen­doel­punt van de Duit­sers dit toer­nooi.

Daar­na hiel­den bei­de ploe­gen el­kaar in een wurg­greep. De ze­nu­wen gin­gen een steeds gro­te­re rol spe­len en Duits­land noch Ita­lië durf­de ri­si­co’s te ne­men om echt door te druk­ken. De groot­ste kan­sen wa­ren voor twee in­val­lers: Drax­ler aan Duit­se zij­de en Lo­ren­zo In­sig­ne voor de Ita­li­a­nen. Penal­ty’s zou­den de door­slag ge­ven en daar­in is Duits­land van­ouds sterk. Op het EK’76 ver­lo­ren de Duit­sers voor het eerst en laatst een pe­nal­ty­reeks en hoe­wel het met han­gen en wur­gen ging, bleek Die Man­n­schaft ook in Bordeaux weer de sterk­ste ze­nu­wen te heb­ben.

Buf­fon moet zijn meer­de­re er­ken­nen in ’be­te­re’ Neu­er

FO­TO REUTERS

Jo­nas Hec­tor schreeuwt het uit van vreug­de na het be­nut­ten van de be­slis­sen­de straf­schop. Gi­an­lui­gi Buf­fon blijft ver­sla­gen ach­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.