’Sprook­je moet ver­filmd wor­den’

De Telegraaf - - Telesport -

PA­RIJS • De voet­bal-droom van kwart­fi­na­list IJs­land gaat van­avond in het Sta­de de Fran­ce ver­der. Daar wacht gast­land en top­fa­vo­riet Frank­rijk. ,,Het EK is voor IJs­land al ge­slaagd, maar we leg­gen ons­zelf druk op’’, zegt IJs­land-kee­per Han­nes Thor Hall­dors­son.

Je bent doel­man van NEC, raakt ge­bles­seerd en bij te­rug­komst ben je ver­dron­gen on­der de lat. Dat was het af­ge­lo­pen sei­zoen het ver­haal van Han­nes Hall­dors­son, die zich daar­op liet ver­hu­ren aan het Noor­se Bo­do Glimt om in vorm te ra­ken voor het EK.

Het is de­zelf­de Han­nes Hall­dors­son die zich mo­men­teel aan het me­ten is met gi­gan­ten als Ma­nu­el Neu­er en Gi­an­lui­gi Buf­fon, res­pec­tie­ve­lijk de Duit­se en Ita­li­aan­se sluit­post, die al ja­ren do­mi­ne­ren on­der de lat. Hall­dors­son steekt ze de loef af als het gaat om de mees­te red­din­gen op dit EK.

„Als ik daar­aan denk, ver­schijnt er een lach op mijn ge­zicht. On­ge­lo­fe­lijk”, glim­lacht Hall­dors­son. „Wat wij pres­te­ren is vol­gens veel IJs­lan­ders de groot­ste sport­pres­ta­tie in de va­der­land­se ge­schie­de­nis. En daar­naast ver­dient het be­rei­ken van de kwart­fi­na­le een plek in de al­ge­he­le his­to­rie van IJs­land, als je het mij vraagt.’’

Het sprook­je van de baard­man­nen uit het ui­ter­ste noorden be­gon met een 1-1 ge­lijk­spel te­gen het in­mid­dels voor de hal­ve fi­na­le ge­plaatste Por­tu­gal, waar­na aan­voer­der Cris­ti­a­no Ro­nal­do zijn on­vre­de uit­te over het spel van IJs­land met woor­den als ’laf’ en ’be­krom­pen’. „Re­spect­loos wat Ro­nal­do zei. IJs­land heeft maar wei­nig voet­bal­lers, laat staan ster­ren. Wij moe­ten het sa­men doen en doen dat als ech­te vrien­den. We spe­len met hart en ziel voor ons land. Als dat geen goe­de ma­nier van voet­bal­len is, weet ik het ook niet meer.”

In te­gen­stel­ling tot de Por­tu­ge­zen oogst IJs­land ove­ri­gens veel lof. Ze­ker na de 2-1 ze­ge op En­ge­land in de acht­ste fi­na­le. Na die his­to­ri­sche over­win­ning werd het Hall­dors­son al­le­maal te­veel. De kee­per liep naar zijn hui­len­de va­der op de tri­bu­ne en er vol­gen­de een in­ni­ge om­hel­zing.

„Hij heeft veel voor mij be­te­kend in mijn le­ven en is nog gek­ker van voet­bal dan ik”, ver­telt Hall­dors­son die naast het kee­pers­vak ook het be­roep van film­re­gis­seur uit­oe­fent. „Ik weet nog niet of ik dit ver­haal ga ver­fil­men, maar het voelt mo­men­teel als­of ik in een script van Hol­ly­wood ben be­land. Dus ie­mand moet er wat mee gaan doen!”

De film draait van­avond ver­der met de kwart­fi­na­le te­gen Frank­rijk. „Al­le druk ligt bij Frank­rijk. Ons EK is al een suc­ces. Toch leg­gen we ons­zelf druk op, want we krij­gen op­nieuw een unie­ke kans. We zou­den gek zijn als we die la­ten lig­gen. Frank­rijk heeft wei­nig zwak­ke plek­ken. Toch weet ik dat we ze kun­nen ver­slaan, om­dat we al heb­ben la­ten zien tot groot­se din­gen in staat te zijn.”

Hall­dors­son droomt ver­der met IJs­land

FO­TO EPA

Han­nes Hall­dors­son in ac­tie voor IJs­land te­gen En­ge­land. De doel­man stuit van­avond met de ver­ras­sen­de Scan­di­na­vi­ërs op gast­land Frank­rijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.