Staan­de ova­tie voor Cruijff & co na voet­bal­ge­vecht

De Telegraaf - - Telesport -

Het Ne­der­lands elf­tal heeft aan een ge­lijk­spel ge­noeg, in de der­de en laat­ste wed­strijd van de twee­de groeps­fa­se te­gen Brazilië, voor een fi­na­le­plaats op het WK’74.

Johan Cruijff di­ri­geert het in wit ge­sto­ken Oran­je op­nieuw naar gro­te hoog­te, maar de re­ge­rend we­reld­kam­pi­oen is de taai­ste te­gen­stan­der tot dan. Slechts Jair­zin­ho en Ri­ve­li­no zijn in de ba­sis­elf nog over van het fan­tas­ti­sche WKelf­tal van 1970.

Die Bra­zi­li­a­nen, die door het Ne­der­lands elf­tal met re­gel­maat van het kast­je naar de muur wor­den ge­stuurd, grij­pen voort­du­rend naar de bot­te bijl. Tac­kles van ach­te­ren, met twee be­nen voor­uit, schop­pen, slaan, ha­ren trek­ken, een vuist­slag van Ma­rio Mar­in­ho op het hoofd van Johan Nees­kens; het pas­seert al­le­maal de re­vue in het West­fa­len­sta­di­on van Dort­mund, on­der toe­ziend oog van liefst 40.000 Ne­der­land­se sup­por­ters.

Scheids­rech­ter Kurt Tschen­scher laat het bij één ro­de kaart - waar mi­ni­maal tien op zijn plaats zou­den zijn ge­weest - zes mi­nu­ten voor tijd voor Luis Pe­rei­ra, die Nees­kens door­mid­den zaagt. De WestDuit­ser geeft daar­naast slechts vijf keer geel (waar­van twee voor Oran­je).

Het Ne­der­lands elf­tal be­slist de ’oor­log’ na rust in een kwar­tier tijd. Vijf mi­nu­ten na de pau­ze is het eerst Nees­kens die een af­ge­me­ten pass van Cruijff met de punt van de schoen over doel­man Leao heen lobt.

Maar de mooi­ste tref­fer komt op naam van de maes­tro zelf, na­dat Ruud Krol een één-twee op­zet met Rob Ren­sen­brink. Com­men­ta­tor Her­man Kuip­hof ver­woordt het doel­punt als volgt: „Krol. Daar komt de voor­zet. En daar is Cruijff… en het is een goal. Wat een ju­weel.”

Al vlie­gend door de lucht heeft Cruijff zo­juist met de bin­nen­kant voet de fi­na­le­plaats voor Oran­je vei­lig­ge­steld. Met een staan­de ova­tie van het pu­bliek als ge­volg.

FO­TO HOLLANDSE HOOG­TE

Johan Cruijff maakt op schit­te­ren­de wij­ze de 2-0 en schiet Oran­je naar de WK-fi­na­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.