WILMOTS IS DE KOP VAN JUT

Frus­tra­tie over uit­scha­ke­ling Bel­gië ver­taalt zich in roep om ver­trek bonds­coach

De Telegraaf - - Telesport - door Jeroen Kap­teijns

LIL­LE • Het Noord-Fran­se Lil­le kleur­de vrij­dag voor de kwart­fi­na­le Bel­gië-Wa­les rood door een in­va­sie van uit­bun­dig fees­ten­de Ro­de Dui­vels-fans. Het con­trast was enorm met de te­rug­keer van de Bel­gi­sche in­ter­na­ti­o­nals gis­te­ren even voor tie­nen op lucht­ha­ven Za­ven­tem.

Slechts een toe­val­li­ge pas­sant zag hoe de Ro­de Dui­vels el­kaar bij de spe­lers­bus ge­dag zeg­den en spoor­slags huis­waarts keer­den na een van de groot­ste te­leur­stel­lin­gen in hun voet­bal­le­vens.

Bonds­coach Marc Wilmots schud­de zijn spe­lers al­le­maal nog de hand, maar zal wel­licht zelf spoe­dig een hand­druk krij­gen. Zijn po­si­tie staat zwaar on­der druk na de roem­lo­ze af­tocht op een toer­nooi waar­van in Bel­gië zo­veel was ver­wacht. De Bel­gi­sche pers roept mas­saal om het ont­slag van Wilmots, de man die er niet in is ge­slaagd het maxi­ma­le uit de­ze veel­ge­pre­zen lich­ting Ro­de Dui­vels te ha­len. ’En nu een ech­te bonds­coach’, kop­te de groot­ste Bel­gi­sche krant Het Laat­ste Nieuws op de voor­pa­gi­na.

Na­dat de eer­ste kruit­dam­pen zijn op­ge­trok­ken is de stand van za­ken dat Wilmots bun­gelt. De Bel­gi­sche voet­bal­bond heeft een sta­te­ment ge­ge­ven dat de bonds­coach op dit mo­ment niet ont­sla­gen wordt, maar dat er wel een gron­di­ge eva­lu­a­tie volgt. Wilmots zelf gaf di­rect na de wed­strijd aan niet aan op­stap­pen te den- ken.

De wed­strijd in Lil­le be­gon uit­ste­kend voor de Bel­gen, die al in de 13e mi­nuut op voor­sprong kwa­men door een we­reld­goal van Rad­ja Naing­go­lan, de ex­tra­va­gant uit­ge­dos­te Ro­de Dui­vel die zo gek is op si­ga­re­tjes. On­be­grij­pe­lijk was dat de Bel­gi­sche ploeg ver­vol­gens niet door­druk­te, maar te­rug­zak­te op ei­gen helft. Daar­door kreeg Wa­les de kans te­rug in de wed­strijd te ko­men en de ge­lijk­ma­ker volg­de al snel door een kop­goal uit een cor­ner van Ash­ley Wil­li­ams, die com­pleet werd vrij­ge­la­ten door de ve­der­lich­te en cha­o­ti­sche Bel­gi­sche de­fen­sie.

Met een veel­be­kri­ti­seer­de wis­sel van Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni voor Yan­nick Car­ras­co pro­beer­de Wilmots de zwak­te van Bel­gië in de lucht te ver­hel­pen. De Ro­de Dui­vels be­gon­nen goed aan de twee­de helft, maar raak­ten het noorden kwijt toen Hal Rob­son-Ka­nu, af­ge­lo­pen sei­zoen ac­tief voor Rea­ding in het Cham­pi­ons­hip, met een schit­te­ren­de be­we­ging zo­wel Tho­mas Meu­nier als Fel­lai­ni het bos in stuur­de en scoor­de (2-1). De Bel­gen gin­gen steeds pa­nie­ke­ri­ger aan­val­len en kre­gen het dek­sel op de neus toen in­val­ler Sam Vo­kes in de slot­fa­se ster­ker in de lucht was dan To­by Al­der­wei­reld en Ja­son De­nay­er (3-1).

De ka­ter is groot bij de Bel­gi­sche in­ter­na­ti­o­nals. „Zou wel een dag­ske Werch­ter (mu­ziek­fes­ti­val, red.) kun­nen ge­brui­ken”, twit­ter­de oud-Aja­cied Jan Ver­tong­hen, de ver­de­di­ger van de Ro­de Dui­vels, die zo on­for­tuin­lijk een zwa­re en­kel­bles­su­re op­liep de dag voor het tref­fen met Wa­les. Ver­tong­hen zat met een be­scher­men­de bra­ce - als was hij een hoc­key­kee­per - op de bank, waar hij voor de wed­strijd ge­zel­schap kreeg van Tho­mas Ver­mae­len en Vin­cent Kom­pa­ny, twee an­de­re Bel­gi­sche top­ver­de­di­gers die niet kon­den spe­len te­gen Wa­les. Het was veel­zeg­gend voor de ader­la­tin­gen die de Bel­gen kre­gen te ver­wer­ken in de aan­loop naar en tij­dens dit toer­nooi.

Met Al­der­wei­reld als laat­ste der Mo­hi­ka­nen ach­ter­in en de on­er­va­ren Meu­nier, De­nay­er en Jor­dan Lu­kaku werd Bel­gië de­fen­sief weg­ge­bla­zen. Meu­nier, De­nay­er en Lu­kaku ston­den voort­du­rend uit po­si­tie en ver­lo­ren aan de lo­pen­de band du­els, zo­dat ook Al­der­wei­reld ver­zoop in de de­fen­sie­ve cha­os, zo­als de Ro­de Dui­vels in zijn to­ta­li­teit weg­zak­ten in een moe­ras van el­len­de.

Aan­van­ke­lijk zag het er op het EK nog al­le­maal zo goed uit voor de Bel­gen, die na de val­se toer­nooi­start te­gen Ita­lië drie over­win­nin­gen

Bel­gi­sche keu­ze­heer geeft zelf aan niet aan op­stap­pen te den­ken

op rij boek­ten en via Honga­rije, Wa­les en Por­tu­gal een droom­par­cours le­ken te heb­ben op weg naar de EK­fi­na­le.

Er werd in aan­loop naar de kwart­fi­na­le al vol­op ge­spro­ken over die fi­na­le en over het win­nen van het toer­nooi. „We zijn hier nu al zo­lang, la­ten we het toer­nooi nu maar win­nen ook”, vond Dries Mer­tens. En ook Wilmots liet zich ver­lei­den te ant­woor­den op een vraag wel­ke ploeg hij het liefst zou tref­fen in de fi­na­le: IJs­land of Frank­rijk. „Frank­rijkBel­gië zou een droom­fi­na­le zijn”, al­dus Wilmots, die de dag daar­voor ove­ri­gens had ge­zegd dat Duits­land de ge­droom­de te­gen­stan­der zou zijn in de eind­strijd. De bonds­coach haast­te zich na zijn uit­spraak over de Fran­sen te zeg­gen: „Maar we zijn er nog ver van weg. Veel men­sen den­ken dat de weg ge­mak­ke­lijk is, maar we zijn nog hele­maal ner­gens.”

Dat ble­ken pro­fe­ti­sche woor­den, want de Bel­gen kwa­men in het op een steen­worp van de Bel­gi­sche grens ge­le­gen Lil­le be­dro­gen uit. De team­spi­rit van Wa­les bleek de door de­fen­sie­ve pro­ble­men en tac­ti­sche on­ze­ker­he­den ge­plaag­de Bel­gen te mach­tig. De num­mer twee van de FIFA-ran­king werd met een 3-1 ne­der­laag le­lijk te kijk ge­zet door de num­mer 26 van die­zelf­de rang­lijst, het klein­ste voet­bal­land ooit in de hal­ve fi­na­le van het EK. Al zou IJs­land die ere­ti­tel van­avond weer kun­nen over­ne­men met een stunt te­gen Frank­rijk, want niks is te gek op Eu­ro 2016.

Met de on­er­va­ren Meu­nier, De­nay­er en Lu­kaku wer­den de Ro­de Dui­vels de­fen­sief weg­ge­bla­zen door Wa­les

FO­TO’S EPA & AFP

’En nu een ech­te bonds­coach’, kopt Het Laat­ste Nieuws. Marc Wilmots ligt zwaar on­der vuur na de uit­scha­ke­ling Bel­gië.

De Bel­gi­sche spe­lers drui­pen ge­des­il­lu­si­o­neerd af na de uit­scha­ke­ling door Wa­les.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.