’Ik kom voor­lo­pig niet van die wolk’

Wa­les-spits Rob­son-Ka­nu ge­niet na hel­den­rol

De Telegraaf - - Telesport - door Va­len­tijn Dries­sen

LIL­LE • De be­slis­sen­de twee­de tref­fer in de kwart­fi­na­le van het EK, man van de wed­strijd bij Wa­les-Bel­gië en na af­loop op­ge­wacht wor­den door een ba­tal­jon jour­na­lis­ten uit al­le uit­hoe­ken van Eu­ro­pa.

,,Het is als­of ik op een wolk leef”, re­a­geert Hal Rob­son-Ka­nu een beet­je ver­dwaasd op al­les wat hem over­komt na het be­rei­ken van de hal­ve fi­na­le te­gen Por­tu­gal van woens­dag.

Niet zo vreemd want Rob­son-Ka­nu is een voor­beeld van een Brit­se der­tien in een do­zijn spits. Het be­wijs daar­voor is dat de 27-ja­ri­ge aan­val­ler al ja­ren­lang zijn geld ver­dient bij Rea­ding, een grij­ze muis uit de Cham­pi­ons­hip, de af­de­ling on­der de Pre­mier Le­a­gue. Hij kwam van­uit de jeugd naar Rea­ding en loopt daar be­hou­dens twee kor­te pe­ri­o­des bij Sou­t­hend Uni­ted en Swin­don Town al twaalf jaar rond. Toe­val­lig is Rea­ding ook de club waar Jaap Stam in­mid­dels aan het roer staat als hoofd­trai­ner.

,,Nee, met Stam zal ik niet gaan wer­ken. Dat heeft niets met de gaf­fer, de nieu­we baas te ma­ken, maar met mijn eer­de­re be­sluit hier op het EK in Frank­rijk voor mijn kans te gaan en te pro­be­ren een con­tract te ver­die­nen bij een club uit de Pre­mier Le­a­gue. Na twaalf jaar Rea­ding en meer dan der­tig in­ter­lands voor Wa­les wil ik kij­ken waar mijn pla­fond ligt.”

Zijn ou­de club Ar­sen­al, waar Rob­son-Ka­nu in de jeugd rond­liep, zal hem niet vra­gen, maar de kap­be­we­ging te­gen Bel­gië waar­mee hij Tho­mas Meu­nier (Club Brug­ge en in de be­lang­stel­ling van Pa­ris Saint-Ger­main) en Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni (Man­ches­ter Uni­ted) voor schut zet­te, was van Cham­pi­ons Le­a­gue­ni­veau. ,,Ze ver­wacht­ten dat ik zou kaat­sen en be­wo­gen naar vo­ren, zo­dat ik een gaat­je zag om te draai­en.”

Zeg maar ge­rust een gat, want - met al­le res­pect Rob­son-Ka­nu is niet het ty­pe licht­voe­ti­ge aan­val­ler die op een dub­bel­tje draait met zijn ste­vi­ge pos­tuur. Daar­na liet hij ook Thi­baut Cour­tois als een van de bes­te doel­man­nen van de we­reld kans­loos.

Je zou zeg­gen dat Rob­sonKa­nu ver­ze­kerd is van een ba­sis­plaats te­gen Por­tu­gal. Maar zijn ver­van­ger Sam Vo­kes, vijf maan­den jon­ger en af­ge­lo­pen sei­zoen ac­tief in de Cham­pi­ons­hip bij Burn­ley en in­mid­dels ge­pro­mo­veerd naar de Pre­mier Le­a­gue, maak­te ook een ge­wel­di­ge goal met het hoofd. Rob­son-Ka­nu: ,,We zijn een hecht team en voor ons is het ’t be­lang­rijk­ste dat we win­nen met het team. Of dat met Vo­kes, Jo­na­than Wil­li­ams (Crystal Pala­ce) of mij in de spits is maakt ons niet uit.”

In de groeps­fa­se kre­gen de drie spit­sen al­len een­maal een ba­sis­plaats van bonds­coach Chris Co­le­man. In het ver­volg te­gen Ier­land kreeg Vo­kes de voor­keur, te­gen Bel­gië dus Rob­son-Ka­nu en wat Co­le­man gaat doen te­gen Por­tu­gal is nog on­ge­wis. ,,Ik kom so­wie­so voor­lo­pig niet van die wolk en dat zijn we ook niet van plan met Wa­les. Als wij het­zelf­de kun­nen op­bren­gen als te­gen Bel­gië ma­ken we ook een kans te­gen Por­tu­gal.”

’Wij ma­ken kans te­gen Por­tu­gal’

FO­TO AFP

Hal Rob­son-Ka­nu (r.) viert de plaat­sing voor de hal­ve fi­na­le met zijn doch­ter­tje en ploeg­ge­noot Neil Tay­lor en diens kin­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.