DUIT­SERS VER­SLA­GEN

Op Utah Beach klopt ’old sol­dier’ Ca­ven­dish de snel­ler ge­ach­te Kit­tel en Grei­pel

De Telegraaf - - Telesport - door Ray­mond Ker­ck­hoffs

UTAH BEACH • Van al zijn 27 ze­ges in de Tour de Fran­ce, had uit­ge­re­kend dit suc­ces op het in­va­sie­strand Utah Beach de meest be­vrij­den­de uit­wer­king. Mark Ca­ven­dish vocht ja­ren­lang te­gen be­paal­de voor­oor­de­len. Dat de ge­le trui voor hem een on­haal­ba­re mis­sie was. Dat Mar­cel Kit­tel een on­ver­slaan­ba­re te­gen­stan­der was en dat de tand des tijds een ver­lam­men­de in­vloed op zijn snel­heid had. De eer­ste dag van de Tour 2016 werd Cav’s D-day.

„Laat de men­sen maar pra­ten”, lach­te hij in zijn vuist­je te­gen­over al die­ge­nen die voor­oor­de­len over hem had­den. Ca­ven­dish werd im­mers door ve­len niet meer als een van de fa­vo­rie­ten, maar als een out­si­der ge­zien. Mar­cel Kit­tel en An­dré Grei­pel, dat wa­ren in de­ze ron­de dé te klop­pen sprin­ters. Bei­de Duit­sers die zich in de voor­gaan­de drie edi­ties kroon­den tot de rapste man­nen van de Tour. Kit­tel met vier rit­ze­ges in 2013 en 2014, ter­wijl Grei­pel vo­rig jaar vier keer als eer­ste over de wit­te kalk­lijn flits­te. En Ca­ven­dish? Hij was in de laat­ste drie jaar nog maar één keer suc­ces­vol in de be­lang­rijk­ste wed­strijd van het jaar.

„Mijn ploeg en ik heb­ben al­tijd ver­trou­wen ge­hou­den dat we ie­der­een hier kon­den klop­pen. Maar we zijn niet be­zig ge­weest met on­ze con­cur­ren­ten, we heb­ben de fo­cus bij ons­zelf ge­hou­den”, wees de sprin­ter van het Isle of Man naar zijn rol bin­nen zijn nieu­we Da­ta Di­men­si­on-for­ma­tie.

Met de wind vol in de rug werd het over het gril­li­ge Nor­man­di­sche land een snel­le fi­na­le. Ca­ven­dish had een per­fec­te trein met de er­va­ren Bern­hard Ei­sel, Ed­vald Boas­son Ha­gen en Mark Rens­haw als zijn laat­ste gang­ma­kers. Op de bij­na vijf ki­lo­me­ter kaars­rech­te weg naar Utah Beach pro­fi­teer­de ’King Cav’ van een fout van Pe­ter Sa­gan. De we­reld­kam­pi­oen was té gre­tig en zet­te op 350 me­ter van de fi­nish zijn sprint al in. Ge­raf­fi­neerd dook de Brit in zijn wiel, pro­fi­teer­de even en zet­te op een klei­ne 200 me­ter van de fi­nish zijn kat­ach­ti­ge ver­snel­ling in waar­bij zijn snel­heid op­liep tot 68 ki­lo­me­ter per uur.

Niet al­leen zijn 27e rit­ze­ge in de Tour de Fran­ce was de be­lo­ning. Ook zijn eer­ste ge­le trui en zijn eer­ste recht­streek­se ze­ge op Mar­cel Kit­tel wa­ren een feit. „Het was de der­de kans in mijn car­ri­è­re om het geel te pak­ken”, ver­tel­de hij. „In Cor­si­ca reed ik in 2013 lek, ter­wijl ik in Har­ro­ga­te in 2014 ten val kwam. De ge­le trui be­te­kent heel veel voor mij. Het is een ico­nisch sym­bool in de wie­ler­sport. De Tour de Fran­ce is voor mij ver­uit de be­lang­rijk­ste wed­strijd. Hier heb ik mijn car­ri­è­re ge­maakt. Ik ben zo trots dat ik nu ein­de­lijk ook het geel om mijn schou­ders heb.”

Eer­lijk ge­zegd wist Ca­ven­dish de af­ge­lo­pen da­gen ook niet wat hij van de­ze Tour moest ver­wach­ten. Zijn he­le voor­be­rei­ding is de laat­ste maan­den op de Olym­pi­sche Spe­len in Rio de Jan­ei­ro ge­richt. In de Bra­zi­li­aan­se me­tro­pool komt hij op de pis­te uit op het om­ni­um. Een klas­se­ments­proef be­staan­de uit zes ver­schil­len­de baan­on­der­de­len. „In ver­ge­lij­king met voor­gaan­de ja­ren heb ik heel an­ders naar de­ze Tour toe­ge­leefd. Ik heb voor­al veel kracht­oe­fe­nin­gen ge­daan. Door veel op de pis­te te trai­nen wist ik dat het goed zat met mijn snel­heid. Toch had ik voor de­ze dag geen en­kel idee hoe ik er daad­wer­ke­lijk voor stond. Zo­als ik nu ook nog geen en­kel idee heb of ik het uit­hou­dings­ver­mo­gen heb om mor­gen (van­daag, red.) het klim­me­tje vlak voor de fi­nish in Cher­bourg te over­le­ven. Of we het geel kun­nen ver­de­di­gen is moei­lijk te zeg­gen.”

Ca­ven­dish was emo­ti­o­neel dat hij uit­ge­re­kend op Utah Beach, het eer­ste strand dat door ge­al­li­eer-

’Gro­te eer om res­pect te to­nen aan al die sol­da­ten’ ’Ik heb voor­al veel kracht­oe­fe­nin­gen ge­daan’

den tij­dens de in­va­sie werd be­vrijd, zijn eer­ste ’yel­low jer­sey’ in ont­vangst nam. Sa­men met acht an­de­re ren­ners leg­de hij la­ter een wit­te roos bij het mo­nu­ment voor al­le ge­sneu­vel­den tij­dens die tries­te maar voor de ge­schie­de­nis zo be­lang­rij­ke 6e ju­ni 1944. „Het is voor mij een gro­te eer dat ik een heel klein beet­je res­pect aan al­le over­le­den sol­da­ten kan bren­gen. Ik wil niet al­leen stil staan bij de­ge­nen die ge­sneu­veld zijn op D-day, maar bij al­le sol­da­ten in die he­le oor­log. Zij heb­ben ge­voch­ten voor on­ze mo­der­ne we­reld, zo­dat wij nu in vrij­heid kun­nen le­ven. Zon­der hen had­den we hier nooit met de Tour de Fran­ce ge­staan.”

FO­TO’S HOLLANDSE HOOG­TE & ANP

Mark Ca­ven­dish laat zien dat hij het sprin­ten nog lang niet ver­leerd is, en pakt met­een het geel: „We heb­ben al­tijd ver­trou­wen ge­hou­den dat we ie­der­een hier kon­den klop­pen.”

FO­TO ANP

Mark Ca­ven­dish (r.) her­denkt met het geel om zijn schou­ders de slacht­of­fers van de ge­al­li­eer­de lan­ding op Utah Beach.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.