BA­LEN VAN TI­MING

Max Ver­stap­pen be­gint van­af acht­ste start­plek aan Oos­ten­rijk­se GP

De Telegraaf - - Telesport - door Frank Woes­ten­burg

SPIELBERG Met zijn ge­zicht op on­weer wan­del­de Max Ver­stap­pen van­uit de ga­ra­ge te­rug naar de hos­pi­ta­li­ty­ruim­te van Red Bull Ra­cing. Een be­oor­de­lings­fout van het team had hem in de kwa­li­fi­ca­tie­ses­sie voor de Oos­ten­rijk­se GP een plek op de eer­ste of twee­de start­rij ge­kost.

In plaats daar­van bleef hij ste­ken op de ne­gen­de tijd, goed voor de acht­ste plaats op de start­grid. ,,Dit is enorm te­leur­stel­lend. Ik ben zwaar ver­tieft.”

In de of­fi­ci­ë­le thuis­ra­ce van zijn team, no­ta be­ne op de ei­gen Red Bull Ring, le­ken de om­stan­dig­he­den lan­ge tijd in zijn voor­deel te zijn. Met grid­s­traf­fen voor Ni­co Ros­berg en Se­bas­ti­an Vet­tel. En met re­gen tij­dens Q3, de laat­ste fa­se van de kwa­li­fi­ca­tie­ses­sie.

Maar op de snel op­dro­gen­de baan maak­te de team­lei­ding van Red Bull Ra­cing een cru­ci­a­le in­schat­tings­fout door te laat de in­ter­me­di­a­te-ban­den in te rui­len voor slicks. Ook Ver­stap­pens team­ge­noot Da­niel Ric­ci­ar­do kreeg daar­door geen loon naar wer­ken. Hij start van­mid­dag slechts als vijf­de.

Ver­stap­pen was na af­loop zicht­baar het meest te­leur­ge­steld. Ter­wijl Ric­ci­ar­do in de pad­dock ont­span­nen aan een ijs­je lik­te, on­der­tus­sen met F1-baas Ber­nie Ec­cles­to­ne de gang van za­ken eva­lu­e­rend, stond Ver­stap­pen even ver­der­op de me­dia te woord. Zwaar te­leur­ge­steld, be­na­druk­te hij nog maar eens.

De ne­gen­de tijd in de kwa­li­fi­ca­tie rij­den is Red Bull on­waar­dig, be­toog­de Ver­stap­pen. ,,Kwa­li­fi­ce­ren on­der wis­se­len­de om­stan­dig­he­den is vaak een tom­bo­la, maar je moet wel goed gok­ken. Dat de­den we dui­de­lijk niet. We had­den aan het eind van Q3 iets eer­der naar bui­ten moe­ten gaan op de su­per­soft-ban­den om in ie­der ge­val twee snel­le rond­jes te kun­nen rij­den. Of des­noods iets la­ter, zo­dat je als al­ler­laat­ste cou­reur de kans krijgt een ul­tiem rond­je te rij­den. Maar dit was een ty­pisch ge­val van slech­te ti­ming.”

Ver­stap­pen voeg­de er­aan toe het team om op­hel­de­ring te zul­len vra­gen. ,,Ik wil wel we­ten hoe dit heeft kun­nen ge­beu­ren.”

Le­wis Ha­mil­ton ver­ze­ker­de zich met een snel­ste rond­je van 1.07,922 voor de vijf­de maal dit sei­zoen van po­le po­si­ti­on. De re­ge­rend we­reld­kam­pi­oen troef­de daar­mee zijn Mer­ce­des­team­ge­noot Ni­co Ros­berg af, die van­we­ge een ver­snel­lings­bak­wis­sel voor de GP wordt te­rug­ge­zet naar plek ze­ven. Daar­door mag zijn land­ge­noot Ni­co Hül­ken­berg (For­ce In­dia) ver­ras­send ge­noeg van de eer­ste start­rij ver­trek­ken. Hij te­ken­de voor de der­de tijd.

Voor Ver­stap­pen is er ze­ker geen man over­boord. Hij heeft bo­ven­dien het voor­deel dat hij als een van de wei­ni­gen de ra­ce op su­per­soft-ban­den be­gint, die nor­ma­li­ter lan­ger mee­gaan dan het rub­ber (ul­tra­soft) van de mees­te con­cur­ren­ten. Daar­naast wordt er ook voor van­daag weer re­gen voor­speld.

Een an­de­re fac­tor wor­den mo­ge­lijk de veel­be­spro­ken ge­le kerb­sto­nes op di­ver­se pun­ten langs het cir­cuit, die dit jaar door de or­ga­ni­sa­tie zijn bij­ge­plaatst om er­voor te zor­gen dat de cou­reurs de zo­ge­noem­de trac­kli­mits res­pec­te­ren. Dat laat­ste is op de Red Bull Ring al ja­ren een dis­cus­sie­punt, aan­ge­zien cou­reurs in het ver­le­den be­wust wijd over de kerbs gin­gen om ex­tra snel­heid mee het rech­te stuk op te ne­men. De dub­be­le rij kerb­sto­nes moet dat laat­ste moei­lij­ker ma­ken.

Ver­stap­pen on­der­vond het vrij­dag in de eer­ste twee vrije trai­nin­gen aan den lij­ve toen hij twee­maal scha­de aan de voor­vleu­gel op­liep en een­maal te ma­ken kreeg met een ge­bro­ken wiel­op­han­ging. In de dri­vers brie­fing be­klaag­de hij zich over de ge­le kerbs, die in zijn ogen te hoog wa­ren en daar­mee zelfs ge­vaar­lijk, maar de Lim­bur­ger kreeg geen bij­val van zijn col­le­ga’s.

Gis­te­ren lie­pen in de laat­ste trai­ning Ni­co Ros­berg en Ser­gio Pé­rez te­gen scha­de aan. En in de kwa­li­fi­ca­tie crash­te Da­ni­il Kvy­at, de Rus van Toro Ros­so die toch al aan een dra­ma­tisch sei­zoen be­zig is, zwaar na­dat op de ge­le kerb­sto­nes ook zijn op­han­ging brak. Na af­loop van de ses­sies wa­ren in na­vol­ging van Ver­stap­pen in­eens meer cou­reurs door­dron­gen van het feit dat de ge­le kerb­sto­nes, voor­al in bocht acht, in de ra­ce wel eens voor se­ri­eu­ze pro­ble­men kun­nen gaan zor­gen.

Zo noem­de Ha­mil­ton de si­tu­a­tie be­hoor­lijk ge­vaar­lijk. ,,Hoe­veel meer moet er nog ge­beu­ren voor­dat een au­to in de muur be­landt en ie­mand ge­wond raakt? Dit moet ze­ker ver­be­terd wor­den. Er zijn be­te­re op­los­sin­gen te ver­zin­nen om te zor­gen dat we niet bui­ten de cir­c­uit­lij­nen ko­men”, al­dus de Brit.

Ver­stap­pen kon een sar­cas­tisch lach­je niet on­der­druk­ken toen hij de op­mer­kin­gen van on­der an­de­ren Ha­mil­ton mee­kreeg. ,,Vrij­dag wa­ren ze er al­le­maal nog zo blij mee, toch?” sneer­de hij. Zelf nam Ver­stap­pen zich voor om de ma­te­rie niet nog een keer bij de FIA en de wed­strijd­lei­ding ter spra­ke te bren­gen. ,,Het is nu aan de an­de­re cou­reurs. Ik heb vrij­dag mijn zeg­je al ge­daan.”

Ver­stap­pen tot slot: ,,Na­tuur­lijk moet je van de kerbs van­daan blij­ven, maar in de prak­tijk is dat mak­ke­lij­ker ge­zegd dan ge­daan. Ze­ker in een ra­ce heb je het niet al­tijd in ei­gen hand, bij­voor­beeld als je in ge­vecht bent met ie­mand en je naar bui­ten wordt ge­dwon­gen. Het kan ge­vaar­lij­ke ta­fe­re­len op­le­ve­ren.”

Ha­mil­ton maakt zich in­eens ook zor­gen over kerb­sto­nes

’Dit is zwaar te­leur­stel­lend’

FO­TO REUTERS

Max Ver­stap­pen is te­leur­ge­steld over zijn acht­ste start­plek bij de Oos­ten­rijk­se GP.

FO­TO AFP

Le­wis Ha­mil­ton raast over de Red Bull Ring naar zijn vij­de po­le po­si­ti­on van het sei­zoen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.