WON­DER VAN WIMBLEDON

Sen­sa­ti­o­ne­le ze­perd van ti­tel­ver­de­di­ger No­vak Djoko­vic in Lon­den

De Telegraaf - - Telesport - door Tij­men Lens­ink

LON­DEN Ge­la­ten zit hij er­bij tij­dens de pers­con­fe­ren­tie. No­vak Djoko­vic heeft zo­juist de kans op het Grand Slam ver­speeld, maar het is niet de te­leur­stel­ling die over­heerst bij de Ser­vi­ër. De be­rus­ting heeft de over­hand na zijn sen­sa­ti­o­ne­le ver­lies te­gen Sam Qu­er­rey in de der­de ron­de van Wimbledon: 6-7 (6), 1-6, 6-3 en 6-7 (5).

Na de zo­veel­ste re­gen­on­der­bre­king op Wimbledon sloot Djoko­vic een paar uur daar­voor al zijn ogen in de ca­ta­com­ben. Na­tuur­lijk zou hij er nog een keer­tje al­les aan doen om de ze­ge voor de poor­ten van de hel weg te sle­pen, maar de­ze keer zit het er niet in. Het al­tijd zo soe­pe­le li­chaam van de bes­te ten­nis­ser ter we­reld heeft er voor één keer geen zin in.

De sen­sa­ti­o­ne­le ze­perd maakt de pres­ta­ties van de num­mer één van de we­reld van de af­ge­lo­pen ja­ren er niet min­der in­druk­wek­kend op. Djoko­vic won de laat­ste vier grand­slam­ti­tels en do­mi­neert zo­als zel­den ie­mand dat deed in de ge­schie­de­nis van de ten­nis­sport. Vo­ri­ge maand ze­ge­vier­de hij op Ro­land Gar­ros, de eni­ge Ma­jor die nog ont­brak op zijn cv. Die pres­ta­tie heeft men­taal en fy­siek zijn tol ge­ëist. Al had Djoko­vic geen zin om heel diep op zijn ge­voe­lens in te gaan. „Sam heeft het fan­tas­tisch ge­daan. Het ging te hard voor mij”, stel­de Djoko­vic vast.

De Ser­vi­ër, die aan­gaf niet hon­derd pro­cent fit te zijn, over­laad­de zijn Ame­ri­kaan­se op­po­nent na­der­hand met com­pli­men­ten. En te­recht. De boom­lan­ge Qu­er­rey sloeg 31 aces en maak­te in de vier­de set knap een break ach­ter­stand goed. De num­mer 41 had zich op Baan 1 op vrij­dag­avond al een 2-0 voor­sprong in sets ver­schaft, maar toen hield re­gen een vroeg­tij­di­ge be­slis­sing nog te­gen. Een dag la­ter werd een mes­scher­pe Djoko­vic ver­wacht, maar die kwam er niet. Met een fo­re­hand­mis­ser ein­dig­de het du­el. Qu­er­rey sloeg de han­den voor zijn ogen en Ro­ger Fe­de­rer en An­dy Mur­ray zul­len gis­ter­avond

’Sam heeft het fan­tas­tisch ge­daan. Het ging te hard voor mij’

waar­schijn­lijk ook een klein feest­je heb­ben ge­vierd.

Ze zul­len zich­zelf in de han­den heb­ben ge­wre­ven op het mo­ment dat Djoko­vic op Baan 1 zijn Wa­ter­loo vond. De Ser­vi­ër nam Mur­ray dit jaar zo­wel in Mel­bour­ne als Pa­rijs te pak­ken. Fe­de­rer ze­ge­vier­de tij­dens één van de vier gro­te toer­nooi­en al vier jaar niet meer over het fe­no­meen uit Bel­gra­do en leg­de het de af­ge­lo­pen twee jaar ook te­gen hem af in de eind­strijd in Lon­den.

En Djoko­vic, die komt te­rug. Hij slaat de Da­vis Cup­clash met Groot-Brit­tan­nië over en zal dan weer zo fit als een hoen­tje zijn als de Olym­pi­sche Spe­len en dan het Ame­ri­kaan­se hard­court­sei­zoen wor­den af­ge­werkt. Het ver­lies van de drie­vou­dig Wim­b­le­don­kam­pi­oen mag dan de kans op het per­fec­te jaar heb­ben ver­knald, bij zijn te­rug­keer is Djoko­vic nog al­tijd de te klop­pen man bij elk toer­nooi waar­aan hij mee­doet.

FO­TO AFP

Sam Qu­er­rey kan zijn ge­luk niet op na zijn sen­sa­ti­o­ne­le ze­ge op de num­mer één van de we­reld.

FO­TO AFP

No­vak Djoko­vic baalt na weer een ver­lo­ren punt. De Ser­vi­ër moet in drie sets zijn meer­de­re er­ken­nen in de Ame­ri­kaan Sam Qu­er­rey.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.