Vluch­te­lin­gen gaan te­rug voor va­kan­tie

De Telegraaf - - Binnenland - door Alexan­der Bak­ker en Jorn Jon­ker

DEN HAAG Eritree­ërs die in Ne­der­land asiel aan­vra­gen om­dat ze zeg­gen te vluch­ten voor het re­gime in ’het Noord-Korea van Afri­ka’, gaan ge­woon op va­kan­tie in hun thuis­land als ze hier een­maal een ver­gun­ning heb­ben ge­kre­gen. Het mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie gaat de­ze va­kan­tie­vier­ders in de ga­ten hou­den en be­kijkt of hun ver­blijfs­ver­gun­nin­gen in­ge­no­men kun­nen wor­den.

Eritrea heeft een to­ta­li­tair re­gime dat men­sen­rech­ten ern­stig schendt. Er ko­men daar­om gro­te aan­tal­len Eritree­ërs de­ze kant op, vo­rig jaar ruim acht­dui­zend. Wie aan de kant van het mis­da­di­ge Erit­re­se re­gime staat of hier in Ne­der­land de lan­ge arm van die re­ge­ring geeft wat het wil, hoeft in het thuis­land in prin­ci­pe ech­ter wei­nig te vre­zen. Meer­de­re Eritreeers lij­ken met hun va­kan­tie te be­wij­zen dat zij tot die groep be­ho­ren. Op so­ci­a­le me­dia schep­pen zij op over hun reis naar hoofd­stad As­ma­ra.

Habtom Yo­han­nes, een Ne­der­land­se jour­na­list en do­cent van Erit­re­se kom­af, be­ves­tigt dat land­ge­no­ten op va­kan­tie gaan naar Eritrea. „Ik heb ze er­op aan­ge­spro­ken. Ie­mand vraagt asiel aan om niet ver­volgd te wor­den. En dan zijn er toch Erit­re­se jon­ge­ren wor­den ge­lokt met com­ple­te bus­rei­zen. men­sen die via de ach­ter­deur weer naar het re­gime gaan. Ik heb geen me­de­lij­den met ze als Ne­der­land de ver­blijfs­ver­gun­ning in­trekt. Want de­ze men­sen on­der­gra­ven het draag­vlak voor ech­te vluch­te­lin­gen.”

VVD-Ka­mer­lid Az­ma­ni ha­mer­de on­langs op het in­trek­ken De Ne­der­land­se am­bas­sa­deur in Soe­dan vraagt zich af (l.) waar de 40 a 60.000 Eritree­ërs die naar Eritrea gaan, van­daan ko­men. Een twit­te­raar be­ves­tigt dat er ook Ne­der­lan­ders bij zit­ten, zo­als hij­zelf. van de­ze ver­gun­nin­gen. Op Fa­ce­book noem­de een Erit­re­se jon­ge­re dat di­rect „ty­fus bull shit”. „Om­dat ik op va­kan­tie ga naar mijn fa­mi­lie zou ik geen recht meer heb­ben op een ver­gun­ning”, al­dus de jon­gen. Hij ver­telt de­ze krant dat het daar zwaar le­ven is on­danks dat hij op va­kan­tie is.

Het mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie zegt de ko­men­de maan­den va­kan­tie­vier­ders in de ga­ten te gaan hou­den. Hoe dat ge­beurt, blijft ge­heim. In het na­jaar wor­den de re­sul­ta­ten ge­deeld. Er wordt be­na­drukt dat ver­gun­nin­gen in­ge­no­men kun­nen wor­den.

„Van­uit men­se­lijk oog­punt be­grijp ik het dat ze fa­mi­lie wil­len be­zoe­ken, maar het is te­recht als er vraag­te­kens wor­den ge­zet bij de­ze va­kan­ties”, laat hoog­le­raar en Eritrea-des­kun­di­ge Mir­jam van Rei­sen we­ten. „Wie te­rug­keert, heult met het re­gime. Men­sen ko­men bij­voor­beeld al­leen het land bin­nen als ze in Ne­der­land twee pro­cent van hun in­kom­sten af­staan.”

Jon­ge­ren­feest­jes

Een groep jon­ge­ren in Ne­der­land laat zien wei­nig te vre­zen van het Erit­re­se re­gime. De jon­ge­ren­tak van de Erit­re­se re­ge­rings­par­tij, YPFDJ Hol­land, or­ga­ni­seert meer­de­re, nos­tal­gi­sche feest­jes in Ne­der­land. Men­sen uit het he­le land ko­men daar­voor naar Rijs­wijk. De groep re­gel­de zelfs een de­mon­stra­tie in Zwit­ser­land te­gen de VN om­dat die een rap­port had op­ge­steld over de men­sen­rech­ten­schen­din­gen van het re­gime. De or­ga­ni­sa­to­ren van het pro­test wil­len er te­gen­over de­ze krant niets over kwijt.

De Erit­re­se am­bas­sa­de in Den Haag, be­rucht om­dat het de be­las­tin­gen voor het re­gime in Ne­der­land zou in­nen, wil geen cij­fers ge­ven. Na enig aan­drin­gen wor­den we door­ver­bon­den met een di­plo­maat die de pers te woord kan staan.

Hij geeft toe dat Eritreeers met een ver­blijfs­ver­gun­ning re­gel­ma­tig te­rug­gaan. „Ze heb­ben het recht om te rei­zen toch? Hoe­zo mag dat niet? Ver­der wil ik niets zeg­gen.”

„Wie te­rug naar zijn land gaat, heult met het re­gime”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.