’Vlie­ge­ren is geen kin­der­spel’

De Telegraaf - - Binnenland - door Ni­co Fas­sot­te

RIJSBERGEN „Ik nam voor de kin­de­ren vroe­ger een keer een vlie­ger mee uit Duits­land. Na een kwar­tier wa­ren ze al­weer wat an­ders aan het doen, maar ik was ver­kocht”, zegt Cees Kup­pens uit Ei­ber­gen.

De 60-ja­ri­ge Kup­pens is een van de twee­hon­derd deel­ne­mers van de Rijs­berg­se Vlie­ger­da­gen, die zich dit week­ein­de voor de acht­ste keer in Bra­bant af­spe­len.

Hol­land­se luch­ten, geen re­gen en een straf wind­je. Of­te­wel per­fec­te om­stan­dig­he­den voor vlie­ge­raars. Jan Bors­boom van de or­ga­ni­sa­tie • is er maar wat blij mee. „Ze­ker, op het strand na zijn dit de ide­a­le om­stan­dig­he­den. Veel men­sen heb­ben de he­le win­ter ge­knut­seld aan hun ont­wer­pen. Dan is het wel zo leuk als je die nu kunt sho­wen.” De Bra­ban­der is zelf een en­thou­si­ast vlie­ge­raar. „Al van­af mijn kin­der­tijd. Mijn ont­wer­pen wer­den steeds gro­ter, maar op een ge­ge­ven mo­ment kreeg ik rug­klach­ten. Sinds­dien leg ik me meer toe op the­ma­vlie­gers. Ik bouw graag ont­wer­pen die de stijl heb­ben van be­gin twin­tig­ste eeuw. Want dat is ei­gen­lijk al een groot deel van de lol. De he­le win­ter ont­wer­pen en bou­wen. Je hebt twee soor­ten vlie­ge­raars. Ko­pers en ma­kers en ik hoor bij die laat­sten. Je moet han­dig zijn, cre­a­tief, maar ook ver­stand heb­ben van ae­ro­dy­na­mi­ca. Dat is dus geen kin­der­spel. Je ziet dan ook vaak dat vlie­ger­fa­na­ten een dag­je ou­der zijn. Die heb­ben tijd en geld voor de hob­by. We zou­den best wel wat jon­ge aan­was kun­nen ge­brui­ken.”

Cees Kup­pens maakt het niets uit. Hij amu­seert zich wel. „Ja, heer­lijk in de bui­ten­lucht be­zig zijn. Ik heb nu fo­to­ap­pa­ra­tuur ont­wik­keld waar­mee je van­uit je vlie­ger kunt fo­to­gra­fe­ren. Een dro­ne mag niet over­al de lucht in, een vlie­ger wel. Ik pro­beer nu de ap­pa­ra­tuur aan de man te bren­gen.”

Ook van­daag zijn er nog de­mon­stra­ties aan de Tig­gelt­se­straat in Rijsbergen.

FO­TO GERARD VAN OF­FE­REN

Vlie­gers zor­gen voor een kleur­rijk schouw­spel in Rijsbergen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.