FOCUSSEN NA FEEST

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina -

DOETINCHEM • Pas twee uur na de wed­strijd te­gen Zwe­den (2-0) liep Vi­vi­an­ne Mie­de­ma met een grijns van oor tot oor uit de do­ping­ka­mer. De over­tui­gen­de over­win­ning was voor de kers­ver­se spits van Ar­sen­al dub­bel spe­ci­aal. Ze maak­te ein­de­lijk haar eer­ste doel­punt op een eind­toer­nooi én het Ne­der­lands vrou­wen­elf­tal staat in de hal­ve fi­na­le van het EK in ei­gen land. De Oran­je­trein is voor­als­nog niet te stop­pen.

„Wat duur­de dít lang, zeg”, lach­te Mie­de­ma (21), ter­wijl de mees­te lich­ten op de Vij­ver­berg al wa­ren ge­doofd. „Sa­men met Desi­ree van Lun­te­ren zat ik uren­lang aan de kof­fie en het wa­ter, in de hoop dat we snel kon­den plas­sen. On­der­tus­sen hoor­den we on­ze ploeg­ge­no­ten zin­gen in de kleed­ka­mer en daar­na kre­gen we film­pjes door­ge­stuurd van fees­ten­de speel­sters in de bus. Maar goed, ik word al­tijd uit­ge­ko­zen voor zo’n do­ping­con­tro­le. Ik ben het ge­wend...”

Het ge­luid in het sta­di­on was oor­ver­do­vend na het laat­ste fluit­sig­naal van de Duit­se Bi­bi­a­na Stein­haus, die vol­gend sei­zoen als eer­ste vrou­we­lij­ke scheids­rech­ter ooit gaat flui­ten in de Bun­de­s­li­ga. Zo­wel de 11.000 Oran­je­fans als de speel­sters en trai­ners wa­ren vol­le­dig in ex­ta­se na de vier­de ze­ge op rij én het be­rei­ken van de hal­ve fi­na­le. In de kleed­ka­mer werd het feest­ge­druis daar­na nog even voort­ge­zet, met dj en aan­voer­der Sher­i­da Spit­se ach­ter de knop­pen. „We be­gin­nen nu zelf ook te be­sef­fen dat we mis­schien wel bo­ven ver­wach­ting pres­te­ren”, er­ken­de Mie­de­ma. „Pe­tje af voor het he­le team wat mij be­treft.”

Hoe­wel Mie­de­ma haar hoofd koel hield en zich geen zor­gen zei te ma­ken over haar doel­pun­ten­droog­te, was de op­luch­ting wel van haar ge­zicht af te le­zen na de ze­ge op Zwe­den. Na ruim een uur spe­len be­kroon­de ze een fraai uit­ge­speel­de aan­val met de be­slis­sen­de 2-0. „Het is lek­ker dat ik dat doel­punt nu bin­nen heb, dan is ten­min­ste dat ge­zeur even over. Aan de an­de­re kant blijf ik er­bij dat ik me er dit EK geen zor­gen over heb ge­maakt. Wat dat be­treft heb ik ge­leerd van het WK van 2015 in Ca­na­da. Toen had ik er be­hoor­lijk veel last van dat ik niet scoor­de en dat kwam mijn pres­ta­ties niet ten goe­de. Nu pro­beer ik me niet meer gek te la­ten ma­ken.”

Ve­len had­den het ge­hoopt, maar nie­mand had ver­wacht dat Ne­der­land zo re­la­tief mak­ke­lijk kor­te met­ten zou ma­ken met Zwe­den, dat vo­rig jaar nog twee­de werd op de Olym­pi­sche Spe­len. De Oran­je­vrou­wen her­pak­ten zich knap, na het ma­ti­ge laat­ste groeps­du­el met Bel­gië (2-1). En we­der­om was het FC Bar­cel­o­na-aan­val­ler Lie­ke Mar­tens die een aan­tal spectaculaire ac-

ties kop­pel­de aan een hoog ren­de­ment.

Zij was ook de speel­ster die na een half uur spe­len de ban brak. Ne­der­land kreeg een vrije trap op een aan­trek­ke­lij­ke plek en Mar­tens over­tuig­de spe­ci­a­list Spit­se er­van om haar de klus te la­ten kla­ren. Zo ge­zegd, zo ge­daan. Een­trap be­land­de in de rech­ter­hoek bui­ten het be­reik van de ma­tig an­ti­ci­pe­ren­de Zweed­se doel­vrouw Hed­vig Lin­dahl. Mar­tens: „Ge­wel­dig dat Sher­i­da mij die kans wil­de ge­ven. Ik dacht: dan moet ik het ook echt waard zijn. Die bal moet tus­sen de pa­len en goed ook. Ge­luk­kig slaag­de die mis­sie.”

Zo’n der­tig mi­nu­ten la­ter slaag­de ook haar vol­gen­de mis­sie. Van­af ei­gen helft stuur­de ze de snel­le Sha­ni­ce van de San­den de diep­te in met een prach­ti­ge pass over de Zweed­se ver­de­di­ging. De vleu­gel­spits van Li­ver­pool snel­de ver­vol­gens langs haar di­rec­te te­gen­stan­der en leg­de de bal voor op Mie­de­ma, die daar­mee een niet te mis­sen kans werd ge­bo­den. „Dat doel­punt vond ik nog veel mooi­er dan mijn ei­gen doel­punt”, grijns­de Mar­tens. „Het was een aan­val waar de lief­heb­ber van kan smul­len. Dit is wat voet­bal zo mooi maakt.”

De ko­men­de da­gen zul­len de Oran­jeleeu­win­nen doen wat ze ook na de voor­gaan­de over­win­nin­gen de­den: even genieten, afsluiten en door naar de vol­gen­de clash. Donderdag wacht een nieu­we kra­ker in het sta­di­on van FC Twen­te in Enschede. Sluit Ne­der­land die we­der­om suc­ces­vol af, dan staat zon­dag de fi­na­le voor de deur in het­zelf­de sta­di­on. Wat twee we­ken ge­le­den nog een sprook­je was, kan over ze­ven da­gen zo­maar wer­ke­lijk­heid zijn.

Mie­de­ma en Van Lun­te­ren uren­lang op­ge­slo­ten in do­ping­ka­mer

EK VROUWENVOETBAL

FOTO RENÉ BOUWMAN

Voor de twee­de keer in de his­to­rie heb­ben de Ne­der­land­se voet­bal­vrou­wen zich ge­plaatst voor de hal­ve fi­na­les van een EK. Dat luk­te eer­der in 2009.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.