VAN DER LAAN OPENHARTIG

Am­ster­dam­mers kij­ken sa­men naar ge­lief­de, zie­ke bur­ge­mees­ter

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - door Ma­scha de Jong

AMSTERDAM • Bur­ge­mees­ter Van der Laan van Amsterdam heeft gis­ter­avond in tv-pro­gram­ma Zo­mer­gas­ten zijn eer­ste gro­te lan­de­lij­ke in­ter­view ge­ge­ven sinds hij heeft ver­teld dat hij uit­ge­zaai­de long­kan­ker heeft. „Ik voel me ei­gen­lijk goed. Het is wel zo dat ik al lan­ge­re tijd op ver­schil­len­de plek­ken pijn heb. De kan­ker gaat al­le kan­ten op.”

AMSTERDAM •

Van­we­ge zijn on­ge­nees­lij­ke, uit­ge­zaai­de long­kan­ker nam Zo­mer­gas­ten de af­le­ve­ring met de Am­ster­dam­se bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan voor­af op. De bur­ger­va­der stel­de zich geen mo­ment als slacht­of­fer op.

Van der Laan (62) is met zijn war­me, maar recht­lij­ni­ge aan­pak in ze­ven jaar uit­ge­groeid tot een ge­lief­de eer­ste bur­ger in de hoofd­stad. Dat bleek ook wel uit de tien­tal­len lo­ca­ties waar de uit­zen­ding ge­za­men­lijk be­ke­ken werd.

In het Scheep­vaart­mu­se­um za­ten zelfs ze­ven­hon­derd men­sen op stoel­tjes en mee­ge­brach­te kus­sen­tjes.

De uit­zen­ding met Van der Laan werd een dag eer­der op­ge­no­men, met het oog op zijn ziek­te. „Als we het dan voor­af op­ne­men, kan ik als vang­net er even uit als ik me te moe voel”, hield Van der Laan de touw­tjes in han­den. De uit­zen­ding werd uit­ein­de­lijk vrij­wel in een keer op­ge­no­men.

Pre­sen­ta­tri­ce Ja­ni­ne Ab­bring viel met de deur in huis door naar zijn toe­stand te vra­gen. „Op dit mo­ment goed. Ik ga vol­gen­de week op va­kan­tie. Daar kijk ik naar uit.”

Maar la­ter in het ge­sprek kwam het toch op de ernst van zijn ziek­te. „Dat de dood dicht­bij is, staat vast. Maar ik hoor bij de groep die er lie­ver niet over na­denkt.”

Van der Laan wil­de te­rug­kij­ken op al­les wat er in zijn le­ven was ge­pas­seerd en wat hem was bij­ge­ble­ven. Het toon­de dat de voor­ma­li­ge ad­vo­caat geen weg­kij­ker is. Hij liet het tv-pu­bliek mee­kij­ken naar de hou­ding van Am­ster­dam­mers tij­dens de Fe­bru­a­ri-sta­king in 1941, de laks­heid van de po­li­tie in de Mis­sis­sip­pi burning film en de ge­vol­gen van de aan­slag op Char­lie Heb­do.

Daar­bij toont hij ook de wij­ze waar­op de Ne­der­land­se po­li­tiek re­a­geer­de. „Vlie­gen af­van­gen”, noem­de Van der Laan het met een vies ge­zicht. On­danks zijn lan­ge po­li­tie­ke car­ri­è­re als PvdAraads­lid in Amsterdam, als mi­nis­ter en als bur­ge­mees­ter wil­de hij toch dui­de­lijk ma­ken dat hij zich geen po­li­ti­cus voelt. „Nee, ik roep dat al de­cen­nia, ik ben voor mijn ge­voel een bur­ger die zich wel heel in­ten­sief be­zig­houdt met po­li­tiek.”

Van der Laan wenst zich niet aan de hui­di­ge ma­nier van po­li­tiek be­drij­ven schul­dig te ma­ken. Voor hem is het sys­teem het ech­te pro­bleem. „Ne­der­lan­ders zijn con­struc­tief van aard. Nie­mand gaat vier jaar ru­zie ma­ken. Dat ge­beurt te­gen­woor­dig wel. Maar po­li­ti­ci heb­ben het ver­keerd. Men­sen zit­ten daar niet op te wach­ten. Ik heb al­leen geen al­ter­na­tief. Ik weet wel dat we het sa­men moe­ten op­los­sen. Dat is veel con­struc­tie­ver.”

Eber­hard van der Laan in eer­ste plaats bur­ger

FOTO ANP

Eber­hard van der Laan: „Soms voel ik me moe.”

FOTO ANP

Bij het Scheep­vaart­mu­se­um schaar­den zich ze­ven­hon­derd Am­ster­dam­mers rond Zo­mer­gast Eber­hard van der Laan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.