BUIKLOOP IN VA­KAN­TIE­PARK

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - door Paul El­de­ring

STRUGA In een wa­ter­park aan het meer van Ohrid in Ma­ce­do­nië zijn af­ge­lo­pen week tien­tal­len Ne­der­land­se kin­de­ren op va­kan­tie ziek ge­wor­den. Ou­ders kla­gen over ’hef­tig bra­ken en diar­ree’.

Struga is de­ze zo­mer een po­pu­lai­re bad­plaats on­der Ne­der­lan­ders. Veel ge­zin­nen gaan naar het luxe ho­tel Iz­g­rev van­we­ge het aqua­park met glij­ba­nen, zwem­ba­den en an­der wa­ter­ver­tier aan het Ohrid-strand. De prij­zen zijn vol­gens hen aan­trek­ke­lijk.

„Maar die lol is er gauw af als on­ze kids steeds de boel on­der spu­gen, zich­zelf ver­vui­len en koort­sig in bed moe­ten blij­ven. Je kunt er ver­gif op in­ne­men: zo­dra een vlieg­tuig met een nieu­we la­ding toe­ris­ten aan­komt, wor­den ve­len na een dag of twee, drie dood­ziek. Ook som­mi­ge vol­was­se­nen heb­ben last van buikloop”, al­dus moe­ders Ma­ri­se en Ester.

Ho­tel­ei­ge­naar Ayhan Ma- vi­su zegt er­bo­ven­op te zit­ten. „We la­ten drie keer per dag me­tin­gen uit­voe­ren om de kwa­li­teit van het wa­ter en het eten te tes­ten. Of­fi­cie­le rap­por­ten wij­zen uit dat al­les schoon is. We be­ste­den juist ex­tra aan­dacht aan de hy­gi­ë­ne om de hon­der­den kin­de­ren die we da­ge­lijks over de vloer krij­gen, te be­scher­men”, zo liet hij gis­ter­avond aan De Te­le­graaf we­ten.

Toch vin­den Ne­der­land­se toe­ris­ten dat er meer moet ge­beu­ren. „We zijn boos. Ook de reis­lei­ding zit met de han­den in het haar. Dit is niet nor­maal. Het is het ge­sprek van de dag. Als de si­tu­a­tie nu niet ver­be­tert, gaan we weg”, ver­telt Ma­ri­se.

„Met het ho­tel zelf is niks mis. Het ligt op een prach­ti­ge plek, de fa­ci­li­tei­ten zijn goed, het per­so­neel is vrien­de­lijk en hulp­vaar­dig. We krij­gen ech­ter geen er­ken­ning voor on­ze ge­zond­heids­klach­ten. Het zou aan ons ei­gen ge­drag lig­gen, aan voed­sel bui­ten, aan tem­pe­ra­tuur­wis­se­lin­gen en, be­we­ren ze, kin­de­ren zijn nu een­maal vat­baar. On­zin”, vult Ester aan.

Vol­gens Ma­vi­su is het niet uit­ge­slo­ten dat een on­be­kend vi­rus de oor­zaak is. „Kin­de­ren die de he­le dag dicht op el­kaar spe­len, ste­ken el­kaar snel­ler aan. Maan­dag gaan we op­nieuw on­der­zoek doen. De on­der­ste steen moet bo­ven ko­men, want dit is voor nie­mand leuk. Als er gas­ten zijn die per se naar een an­der ho­tel wil­len, zul­len we dat re­ge­len.”

Twee jaar ge­le­den had ho­tel Iz­g­rev ook al te kam­pen met een uit­braak van voed­selof wa­ter­ver­gif­ti­ging. Toen moesten Ne­der­land­se reis­or­ga­ni­sa­ties toe­ris­ten in al­ler­ijl eva­cu­e­ren, om­dat meer dan de helft ziek was. Dat is vol­gens hen nu niet aan de or­de, al­dus re­ac­ties van­uit bran­che­or­ga­ni­sa­tie ANVR.

Vol­gens het Ne­der­lands Huis­art­sen Ge­noot­schap voelt één op vijf toe­ris­ten zich wel eens niet lek­ker in het bui­ten­land. Som­mi­gen wor­den echt ziek, voor­al door in­fec­ties of aan­doe­nin­gen aan de in­ge­wan­den.

’We zijn boos. Dit is niet nor­maal’

’Met het ho­tel zelf is niets mis’

FOTO HO­TEL IZ­G­REV

Ho­tel Iz­g­rev met het Aqua­park met enor­me glij­ba­nen aan het meer van Ohrid in Ma­ce­do­nië

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.