Is be­richt wel echt?

De Telegraaf - - Binnenland - door Jan Co­lijn

HAAKSBERGEN Tim, de broer van de ver­mis­te Bjorn Breu­kers (34) en zijn echt­ge­no­te Derya (26), plaatste gis­ter­mid­dag een bij­na fees­te­lijk be­richt op Facebook. Hij lijkt dol­blij met hun le­vens­te­ken. In­tus­sen hou­den ech­ter an­de­re fa­mi­lie­le­den en vrien­den, maar voor­al ook de po­li­tie een flin­ke slag om de arm.

Dat het ver­mis­te echt­paar via so­ci­a­le me­dia van zich heeft la­ten ho­ren, wil nog niet al­les zeg­gen. „We wil­len ze eerst zelf spre­ken om te ho­ren dat het goed met ze gaat”, zegt een po­li­tie­woord­voer­ster.

Drie land­ge­no­ten die wor­den ver­mist in Tur­kije: in Haaksbergen is het al da­gen­lang het ge­sprek van de dag. En niet al­leen in dit Twent­se dorp, heel Ne­der­land ver­baast zich voor­al over de bi­zar­re om­stan­dig­he­den waar­on­der het drie­tal ver­dween.

Het trio ver­trok zo’n maand ge­le­den met een Mer­ce­des Vi­to-be­stel­bus­je vol­ge­stouwd met bouw­ma­te­ri­a­len naar het Zuid-Turk­se Si­lif­ke. Bjorn Breu­kers en zijn vrouw Sa­ha­bat Derya Breu­kers-Ün zou­den daar let­ter­lijk aan een nieu­we toe­komst gaan bou­wen. Dit na­dat Derya een nier­trans­plan­ta­tie had on­der­gaan en dich­ter bij haar Turk­se fa­mi­lie wil­de wo­nen. Vol­gens plaats­ge­no­ten had Bjorn de­ze nier zelf af­ge­staan aan zijn ge­lief­de.

Joey Hoff­mann (21), ge­ze­gend met twee rech­ter­han­den, zou hen hel­pen. Ook zou er nog een vier­de jon­ge­man mee­gaan. „Maar om­dat het om een drie­per­soons bus­je ging, is hij uit­ein­de­lijk niet mee­ge­gaan”, zegt Tho­mas Una­si, de bes­te vriend van Joey. De­ze vier­de per­soon be­ves­tigt dit ver­haal, maar wil er ver­der niets over kwijt.

Rond 10 ju­li ver­dween Joey in­eens van de aard­bo­dem. Hij wil­de van­we­ge heim­wee eer­der naar huis, zou de taxi naar het vlieg­veld van Ada­na ne­men, maar is daar nooit aan­ge­ko­men. Sinds­dien heeft hij geen geld meer ge­pind en zou zijn mo­biel­tje ka­pot zijn.

De­ze krant ver­nam vo­ri­ge week al dat Joey lo­geer­de bij Bjorn en Derya en pro­beer­de met Bjorn in con­tact te ko­men. Zijn te­le­foon stond ech­ter uit­ge­scha­keld en op Fa­ce­book­be­rich­ten re­a­geer­de hij niet.

Nu blijkt waar­om. Het ver­haal wordt na­me­lijk nog merk­waar­di­ger als ver­vol­gens ook Bjorn en Derya spoor­loos ver­dwij­nen. De po­li­tie heeft op 21 ju­li nog con­tact met de twee ge­had over de ver­mis­sing van Joey, maar op 27 ju­li sloeg de fa­mi­lie alarm om­dat ze geen con­tact meer met het echt­paar kon krij­gen.

Af­ge­lo­pen za­ter­dag aan het eind van de mid­dag kwam er via Facebook ech­ter in­eens een le­vens­te­ken. Bjorn en Derya zou­den in Ala­nya zit­ten, zo lie­ten ze fa­mi­lie we­ten. Hun te­le­foon zou ge­blok­keerd zijn. Maar niet ie­der­een lijkt over­tuigd van de au­then­ti­ci­teit van het be­richt. „Als je weet dat de hal­ve we­reld in rep en roer is over je ver­dwij­ning, dan is er toch al­tijd wel een ma­nier om naar huis te bel­len en je fa­mi­lie ge­rust te stel­len. In plaats van al­leen een be­richt­je via Facebook”, zegt een plaats­ge­noot.

Bjorn werk­te vroe­ger in de ho­re­ca, maar was de laat­ste ja­ren ac­tief als kun­ste­naar. Een op­lei­ding volg­de hij voor zo­ver be­kend niet, maar hij was veel­vul­dig te vin­den op kunst­mark­ten en en­ke­le maan­den ge­le­den ex­po­seer­de hij nog in Enschede. Die schil­de­rij­en – mo­dern werk – heeft hij nooit meer op­ge­haald. Hun tus­sen­wo­nin­kje aan ’t Kemp­ke, waar Bjorns be­drijf­je B v/d B 4 all 2 con­nect staat in­ge­schre­ven, biedt een ver­la­ten in­druk.

Tim en Bjorn ver­lo­ren hun moe­der Di­a­na al op jon­ge leef­tijd, waar­na in sep­tem­ber vo­rig jaar hun va­der Ton over­leed. Va­der Ton was ove­ri­gens de buur­man van Joeys ou­ders.

Moei­lij­ke jeugd

Een goe­de vrien­din ver­telt dat Tim en Bjorn een moei­lij­ke jeugd heb­ben ge­had: „Tim ken ik eer­lijk ge­zegd min­der goed, maar Bjorn is een heel lie­ve jon­gen. Door­dat ze hun moe­der ver­lo­ren, wa­ren ze al op jon­ge leef­tijd op zich­zelf aan­ge­we­zen. Daar­na raak­ten ze toch wat de weg kwijt.”

Joeys fa­mi­lie is in­tus­sen naar Tur­kije af­ge­reisd om zelf te gaan zoe­ken. Tho­mas, Joeys bes­te vriend, blijft ho­pen. Wel­licht te­gen be­ter we­ten in, zo zegt hij zelf ook te be­sef­fen. „Even los van die an­de­re twee: Joey wordt nog al­tijd ver­mist.

’Bjorn is heel lie­ve jon­gen’

Het strand bij de plaats Si­lif­ke, waar Bjorn en Derya zou­den gaan wo­nen; dich­ter bij de fa­mi­lie van Derya, die in Tur­kije een nier­trans­plan­ta­tie heeft on­der­gaan.

FOTO FACEBOOK

Links de ver­mis­te Joey Hoff­mann, rechts zijn bes­te vriend Tho­mas Una­si

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.