Per­so­neels­te­kort schaadt eco­no­mie

De Telegraaf - - Binnenland - door Er­tan Ba­se­kin en Mar­tijn Klerks FOTO ANP

AMSTERDAM Het te­kort aan ar­beids­krach­ten treft een groot deel van on­ze eco­no­mie.

Voor­al in de ict-sec­tor, de uit­zend­bran­che en de in­du­strie zijn be­drij­ven op zoek naar per­so­neel, maar ook het goe­de­ren- en per­so­nen­ver­voer, de meu­bel­in­du­strie, de be­vei­li­gings­bran­che, call­cen­ters, ho­ve­niers en schoon­ma­kers zit­ten meer dan ge­mid­deld ver­le­gen om col­le­ga’s.

In to­taal gaat het om bij­na een tien­de van het bru­to bin­nen­lands pro­duct. Dat blijkt uit on­der­zoek van Ra­boRe­search, dat van­daag Ict en in­du­strie ko­men ve­le han­den te­kort. Dat geldt ook voor bij­voor­beeld call­cen­ters. wordt ge­pu­bli­ceerd.

Het is de eer­ste keer dat eco­no­men van de bank heb­ben be­re­kend hoe­veel scha­de het be­drijfs­le­ven lijdt door het per­so­neels­te­kort. Tot nu toe was al­leen be­kend dat een tien­de van al­le be­drij­ven zich be­knot voelt door een ge­brek aan men­sen. On­be­kend was welk deel van de eco­no­mie die be­drij­ven ver­te­gen­woor­dig­den.

Dat deel is groot, zegt Ra­bo-eco­noom Nic Vrie­se­laar. „Dit is een schat­ting, maar pak­weg ze­ven pro­cent van de Ne­der­land­se eco­no­mie wordt be­lem­merd door een te­kort aan ar­beids­krach­ten. Dat moe­ten we dus wel se­ri­eus ne­men.”

In de be­re­ke­nin­gen van Ra­boRe­search zijn de nuts­be­drij­ven niet mee­ge­teld, maar ook daar wor­den de te­kor­ten in­mid­dels kri­tiek. „Het aan­tal aan­slui­tin­gen voor gas en elek­tra voor be­drij­ven en nieu­we wo­nin­gen komt on­der druk te staan”, schrijft net­be­heer­der Al­li­an­der, ver­ant­woor­de­lijk voor de le­ve­ring van stroom en gas bij mil­joe­nen huis­hou­dens en be­drij­ven in zijn half­jaar­be­richt.

Werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties VNO-NCW en MKB-Ne­der­land ge­ven aan dat het te­kort aan spe­ci­a­lis­ten de eco­no­mi­sche groei schaadt. „Als je wilt uit­brei­den in de ict en soft­wa­re-en­gi­neers zijn moei­lijk te vin­den, loop je ex­tra groei­kan­sen mis.”

Ra­bo­bank-eco­noom Vrie­se­laar roept het nieu­we ka­bi­net op om het per­so­neels­te­kort per sec­tor goed in kaart te bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.