Mo­tor koe­len met mul­ti­vi­ta­mi­ne

De Telegraaf - - Buitenland - door An­na Mees

LIMONEST • Nor­maal zit in het Fran­se steun­punt van de ANWB ten noor­den van Ly­on een hand­je­vol cen­tra­lis­ten. Voor de druk­ke zo­mer­maan­den vlie­gen 110 sei­zoens­krach­ten in, veel­al stu­den­ten die als bij­baan­tje pech­klan­ten te woord staan. De te­le­foons staan op zwar­te za­ter­dag rood­gloei­end. „Het is fijn om door een Ne­der­lan­der ge­hol­pen te wor­den.” Het call­cen­ter staat vlak bij de be­roem­de en op de­ze dag be­ruch­te Au­to­rou­te du So­leil. De we­gen­dienst deelt een ver­die­ping met Duit­se en En­gel­se col­le­ga’s. In hemd­jes en T-shirts en met san­da­len aan zit­ten de sei­zoens­krach­ten druk te bel­len op het kan­toor. Via hun head­sets staan ze de ene na de an­de­re pech­klant te woord.

In to­taal ko­men er za­ter­dag zo’n 1400 te­le­foon­tjes bin­nen. Voor­al over lek­ke ban­den, au­to’s die niet star­ten en ver­sle­ten kop­pe­lin­gen, ver­telt ma­na­ger Trien­ke Glas. „Ze­ker in het niet­plat­te Frank­rijk wordt veel van de kop­pe­ling ge­vraagd.”

Bij­ver­die­nen

Een van de cen­tra­lis­ten is stu­dent pe­da­go­gi­sche we­ten­schap­pen Na­ou­al Ms­si­lou (24). Ze werkt hier acht we­ken en woont met col­le­ga’s. „Ik doe dit om een beet­je bij te ver­die­nen en wil­de al­tijd al naar Frank­rijk.”

De au­to van het echt­paar dat Ms­si­lou aan de lijn heeft, raakt over­ver­hit. Een las­ti­ge ca­sus. Ze haalt tech­nisch on­der­steu­ner Pe­ter Heems­kerk er­bij, die al 28 jaar bij de ANWB werkt. „Mijn eer­ste doel is u van de snel­weg af te krij­gen, want u staat daar ge­vaar­lijk”, zegt die. Ook moet er wa­ter in de koel­tank. „Is er een sloot­je in de buurt?” Me­vrouw ant­woordt: „Nee, we staan bo­ven op een berg!” Heems­kerk pro­beert uit te vo­ge­len waar de bel­lers zijn, Ms­si­lou zoekt op Goog­le Maps.

Prik­wa­ter

Even la­ter, als het echt­paar an­de­re au­to­mo­bi­lis­ten heeft ge­spro­ken, vraagt de man of er ook prik­wa­ter in mag. „Ja hoor, mul­ti­vi­ta­mi­ne zou ook mo­gen”, zegt Heems­kerk. De va­kan­tie­gan­gers blij­ken een ver­keerd door­kies­num­mer te heb­ben ge­ko­zen en zit­ten bo­ven­dien niet in Frank­rijk maar in Bel­gië. De Bel­gi­sche col­le­ga’s gaan er­op af.

In Frank­rijk schie­ten we- gen­wach­ten van ei­gen bo­dem ge­stran­de Ne­der­land­se rei­zi­gers te hulp. Twaalf man­nen rij­den in ge­le bus­jes het land door. Mar­tin van Wijk be­stiert sinds twee we­ken het ge­bied rond­om Ly­on. Op zwar­te za­ter­dag rijdt hij naar een fa­mi­lie bij wie het koel­sys­teem stuk is.

Al don­der­dag­avond ver­trekt Dou­we Broersma met zijn vrouw, vier kin­de­ren, moe­der en hond van­uit Fries­land zuid­waarts, om de drie­hon­derd­dui­zend land­ge­no­ten voor te zijn die op zwar­te za­ter­dag gaan rij­den. Het wordt war­mer en war­mer in hun nieu­we Che­vy. „Toen de tem­pe­ra­tuur­me­ter drie­kwart aan­gaf en ik iets hoor­de bor­re­len, heb ik de au­to heel snel aan de kant ge­zet. Ik zag de koel­vloei­stof ko­ken.”

De Frie­se fa­mi­lie laat de au­to af­koe­len en ver­volgt

’Het helpt niet als je een zuur­pruim bent’

haar reis. Maar er vol­gen meer on­der­bre­kin­gen, om­dat het steeds weer te warm wordt. De tem­pe­ra­tuur in de au­to waar de air­co is uit­ge­zet be­reikt de 32 gra­den. Puf­fend en zwe­tend zit­ten ze in de wa­gen als Van Wijk komt aan­rij­den in zijn ge­le bus. Hij rolt een mat­je uit en gaat on­der de au­to lig­gen. De kin­de­ren ren­nen rond met be­zwe­te maar blije ge­zich­ten.

Het valt op hoe rus­tig en op­ge­wekt de fa­mi­lie blijft. „Het helpt niet als je een zuur­pruim bent”, zegt groot­moe­der An­ne­ke, die op het gras naast de voor­wie­len stuk­ken me­loen eet. Moe­der Lon­ne­ke: „We kun­nen wel mop­pe­ren, maar dan wordt het hele­maal een lan­ge zit.” Va­der Dou­we ver­telt dat de fa­mi­lie het wel even goed ge­had heeft. Dan komt Van Wijk on­der de au­to van­daan. „De koel­vin staat nu con­stant aan. Het is een nood­op­los­sing, maar ik hoop jul­lie nooit meer te zien”, zegt hij la­chend.

Op een cam­ping vlak bij de Zwit­ser­se grens is het ver­trek­dag voor een ge­zin uit Bra­bant. Zij krij­gen de Mer­ce­des uit 1991 niet van het stuur­slot af. De ei­ge­naar is blij is dat hij door een Ne­der­lan­der ge­hol­pen wordt. Be­hen­dig werkt Van Wijk zich de au­to in. Hij haalt de kap van de stuur­ko­lom af, rom­melt met een sleu­tel en for­ceert de blok­ke­ring. „Denk je dat het hak­ken en bre­ken wordt?”, vraagt de ei­ge­naar be­zorgd.

Ele­gant

De we­gen­wacht sleu­telt nog even door en heeft dan goed nieuws. „Ik heb ’m, zon­der het pen­ne­tje te bre­ken!” Het stuur be­weegt weer, de va­kan­tie­gan­ger is op­ge­lucht. „Dit is de ele­gan­te op­los­sing, su­per!” Het duurt even voor­dat de mo­tor start, maar dan rijdt de ou­de, vol­ge­pak­te au­to het cam­ping­ter­rein af.

Van Wijk glun­dert. „De­ze blije ge­zich­ten staan op mijn har­de schijf. Be­lang­rijk, want daar staan ook ne­ga­tie­ve din­gen op zo­als agres­sie­ve klan­ten..”

De alarm­cen­tra­le wordt niet al­leen voor au­to­pech ge­beld, maar ook voor raad en daad. Op de lijst staan au­to­mo­bi­lis­ten die de knuf­fel van een kind heb­ben ver­ge­ten bij een weg­res­tau­rant, echt­pa­ren die ru­zie kre­gen over de rou­te en ge­zond­heids­klach­ten ach­ter het stuur.

We­gen­wacht Mar­tin van Wijk heeft het er druk mee.

De Che­vy van de fa­mi­lie Broersma is over­ver­hit ge­raakt. Ter­wijl de we­gen­wacht het eu­vel ver­helpt, blijft de fa­mi­lie blij­moe­dig. „Met mop­pe­ren wordt het hele­maal een lan­ge zit.”

Na­ou­al Ms­si­lou is een van de stu­den­ten die in de zo­mer­va­kan­tie wer­ken in het call­cen­ter van de ANWB-alarm­cen­tra­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.