INFILTRANT NEKT AD­VO­CAAT

De Telegraaf - - Buitenland - door Mick van We­ly

BREDA • Po­li­tie en jus­ti­tie heb­ben een pseu­do­k­o­per in­ge­zet in het ge­rucht­ma­ken­de on­der­zoek naar de Breda­se ad­vo­caat Bart V. (43) en twee me­de­ver­dach­ten die be­schul­digd wor­den van wa­pen- en drugs­han­del. Er zijn in­mid­dels meer­de­re vuur­wa­pens in be­slag ge­no­men. Dat mel­den goed in­ge­voer­de bron­nen. Het Open­baar Mi­nis­te­rie ont­houdt zich van ie­der com­men­taar op het om­vang­rij­ke on­der­zoek naar de ad­vo­caat en twee man­nen uit Sint Wil­le­brord, dat al an­der­half jaar loopt. De laat­ste twee zijn va­der Arie van D. (70) en zoon Den­nis (30). Bij­zon­der is dat de we­gens wan­be­leid ge­schors­te ad­vo­caat V. ’bij­vangst’ was. Het re­cher­che­on­der­zoek was aan­van­ke­lijk voor­al ge­richt op de va­der en zoon. De te­le­foons van bei­de man­nen wer­den lan­ge tijd ge­tapt. Tij­dens de af­ge­luis­ter­de ge­sprek­ken kwam de Bra­bant­se re­cord­hou­der tucht­za­ken Bart V. in­eens in beeld. De ad­vo­caat zou in de con­ver­sa­tie heb­ben aan­ge­bo­den om te­gen be­ta­ling wa­pens en drugs te le­ve­ren. Hij had voor­al een be­mid­de­len­de rol. De drie zou­den daar­naast be­trok­ken zijn ge­weest bij de han­del in de stof MDMA en co­ca­ï­ne. Uit on­der­zoek door De Te­le­graaf naar de ach­ter­grond van Bart V. blijkt dat de ad­vo­caat ge­fas­ci­neerd was door cri­mi­ne­len en mis­daad. Hij ging erg ami­caal om met Bra­bant­se en Rot­ter­dam­se mis­da­di­gers. Zo kwam hij vol­gens be­wo­ners van Sint Wil­le­brord over de vloer bij een oud-lid van de mo­tor­club No Sur­ren­der in het dorp. Toen V. en zijn me­de­ver­dach­ten op 18 ju­li wer­den op­ge­pakt, werd ook zijn huis uit­ge­kamd. De ad­vo­ca­ten van de drie ver­dach­ten wil­len niet re­a­ge­ren.

Ad­vo­caat Bart V.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.