Kli­k­lijn seks­toe­rist suc­ces

De Telegraaf - - Binnenland - door Paul El­de­ring

LEIDEN De kli­k­lijn voor het mel­den van kin­der­seks­toe­ris­me be­gint zijn vruch­ten af te wer­pen. Ne­der­lan­ders ge­ven op reis­be­stem­min­gen steeds meer ver­dach­ten van mis­bruik aan.

In 2016 en 2015 wa­ren er 76 mel­din­gen, dit jaar komt de web­si­te meld­kin­der­seks­toe­ris­me.nl daar over­heen. Het aan­tal mel­din­gen per week is van één naar drie tot vier ge­ste­gen. Het aan­tal Ne­der­land­se kin­der­seks­toe­ris­ten is vol­gens ECPAT ve­le ma­len gro­ter.

„Er zit­ten nu 34 Ne­der­land­se ver­dach­ten van kin­der­mis­bruik op va­kan­tie vast in di­ver­se lan­den. Wij zijn voor­stan­der van be­rech­ting van da­ders in het bui­ten­land, om­dat er ho­ge­re straf­fen zijn en de slacht­of­fers fi­nan­ci­ë­le com­pen­sa­tie kun­nen krij­gen”, zegt Ce­li­ne Ver­heij­en van De­fen­ce for Child­ren (ECPAT).

Po­li­tie, ma­re­chaus­see, het mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie, reis­bran­che­or­ga­ni­sa­tie ANVR en an­de­re be­lan­gen­clubs doen vol­gens haar ac­tief mee om kin­der­mis­brui­kers over­al ter we­reld kei­hard aan te pak­ken. „Maar we heb­ben de hulp van het pu­bliek no­dig om be­wij­zen te ver­za­me­len.”

Nog steeds voe­ren vol­gens Ver­heij­en Azi­a­ti­sche lan­den als Thai­land, de Fi­li­pij­nen, Cam­bod­ja, Sri Lan­ka, In­dia en Ne­pal de lijst aan van het kin­der­seks­toe­ris­me. „Op­val­lend is dat Afri­ka sterk in op­komst is.”

De­ze zo­mer is op­nieuw de cam­pag­ne ’Don’t look away’ van start ge­gaan, die va­kan­tie­gan­gers op­roept om bij ver­moe­dens van kin­der­pros­ti­tu­tie niet weg te kij­ken, maar dit des­noods ano­niem te mel­den. Op het WK 2014 in Bra­zi­lië was voet­bal­ler Jo­hn de Wolf één van de be­ken­de voor­vech­ters.

Ook reis­lei­ders in va­kan­tie­lan­den zijn vol­gens ANVR-tour­ope­ra­tors alert op mis­bruik van lo­ka­le kin­de­ren, die vaak door seks­toe­ris­ten mee naar hun ho­tels wor­den ge­no­men. Ne­der­land­se ex­pats die wer­ken voor be­drij­ven in het bui­ten­land, wordt even­eens ge­vraagd op te let­ten.

„Het is van groot be­lang om het be­wust­zijn van ie­de­re rei­zi­ger te ver­gro­ten, waar­door de so­ci­a­le con­tro­le wordt ver­sterkt. Dat moet voor­al ook tij­dens de va­kan­tie”, vindt Ver­heij­en. Uplo­a­den van foto’s van ver­dach­ten ’on the spot’ is vol­gens haar wel­kom „om de­ze mis­da­den suc­ces­vol te be­strij­den”.

Op het WK voet­bal in Bra­zi­lië was Jo­hn de Wolf voor­vech­ter van de ac­tie ’Don’t look away’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.