Chi­na is klaar voor oor­log

De Telegraaf - - Buitenland - door Mar­cel Vink

Noord-Ko­rea tart VS met nieu­we test

PEKING Het le­ger van Chi­na moet over­al en op elk mo­ment klaar zijn om een oor­log te win­nen. Dat was de veel­zeg­gen­de bood­schap van pre­si­dent Xi Jin­ping tij­dens een mi­li­tai­re pa­ra­de die gis­te­ren on­ver­wachts werd ge­hou­den. Hoe­wel Peking al tien­tal­len ja­ren de wa­pens nau­we­lijks heeft op­ge­pakt, ne­men de span­nin­gen en drei­gin­gen in de re­gio pijl­snel toe.

Het was na­tuur­lijk toe­val, maar de mi­li­tai­re pa­ra­de in de noor­de­lij­ke pro­vin­cie Bin­nen-Mon­go­lië, om – wel­is­waar en­ke­le da­gen te vroeg – het 90-ja­rig be­staan van het Volks­be­vrij­dings­le­ger te vie­ren, be­gon kort na een woe­den­de tweet van Do­nald Trump.

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent waar­schuw­de Peking om zijn hou­ding naar Noord-Ko­rea, dat dit week­ein­de we­der­om een in­ter­con­ti­nen­ta­le ra­ket­test uit­voer­de. De af­ge­vuur­de ra­ket is vol­gens ex­perts in­mid­dels in staat ook de west­kust van de VS te be­rei­ken. Py­on­gyang, dat zich nooit veel aan­trok van sanc­ties, zweert nu wraak te ne­men als de VS op­nieuw pleit voor nog stren­ge­re maat­re­ge­len.

„Ik ben zeer te­leur­ge­steld in Chi­na”, foe­ter­de de Re­pu­bli­kein op zijn fa­vo­rie­te ka­naal. „Ze ver­die­nen ie­der jaar hon­der­den mil­jar­den dol­lars aan han­del, maar ze doen niets voor ons als het gaat om Noord-Ko­rea, al- leen maar klets­praat! We zul­len er­voor zor­gen dat dit niet zo lan­ger door­gaat.”

Grim­mi­ge woor­den die eer­der zijn uit­ge­spro­ken, maar de si­tu­a­tie in oos­te­lijk Azië is on­voor­spel­baar en daar­door ook on­heil­spel­lend. Er kan elk mo­ment een lont in het kruit­vat wor­den ge­sto­ken. De vraag is voor­al wie dat zal doen, en wat de ge­vol­gen dan zijn.

In re­ac­tie op het af­schie­ten van de Hwasong 14-ra­ket scheer­den en­ke­le Ame­ri­kaan­se B1-bom­men­wer­pers in het week­end al langs het lucht­ruim van Noord-Ko­rea. Bo­ven­dien wil­len Was­hing­ton en Se­oul – on­danks zwa­re pro­tes­ten van Peking – nog meer an­ti­ra­ket­schil­den in Zuid-Ko­rea plaat­sen.

Vol­gens Chi­na wak­ke­ren die de on­rust in de re­gio al­leen maar ver­der aan. Een van de­ze zo­ge­he­ten ’THAAD-sys­te­men’ werd gis­te­ren suc­ces­vol ge­test.

Peking lijkt in­mid­dels met het erg­ste re­ke­ning te hou­den. Er wer­den gis­te­ren op de Zhu­ri­he-ba­sis zo’n 12.000 mi­li­tai­ren, hon­der­den voer­tui­gen en vlieg­tui­gen, en veel in­druk­wek­ken­de lan­ceer­in­rich­tin­gen ge­toond. Maar het wa­ren voor­al de woor­den van Xi, die de lei­ding over het groot­ste le­ger ter we­reld heeft, die ble­ven han­gen.

„Het is in de ge­schie­de­nis nog nooit zo be­lang­rijk ge­weest een ster­ke krijgs­macht te heb­ben”, sprak hij zijn troe­pen toe. „Ik weet ze­ker dat ons he­ro­ï­sche le­ger in staat is al­le vij­an­den te ver­slaan die het aan­dur­ven ons te be­le­di­gen. Wees vol-

op loy­aal aan de Par­tij en breid het slag­veld uit daar waar de Par­tij dat wil.”

Xi, die geen spe­ci­fie­ke drei­gin­gen noem­de, ligt ook met In­dia in de clinch om een weg die Peking hoog in de Hi­ma­laya bouwt, op de grens met het buur­land. Daar­bij blijft Chi­na even­eens, on­danks he­vi­ge be­zwa­ren van om­rin­gen­de lan­den, het groot­ste deel van de Zuid-Chi­ne­se en Oost-Chi­ne­ze Zee op­ei­sen.

Chi­na heeft ge­zwo­ren geen duim­breed toe te ge­ven en ’zijn’ ter­ri­to­ri­a­le ge­bie­den ten kos­te van al­les te zul­len ver­de­di­gen.

FOTO REUTERS

Voor het eerst in de­cen­nia liet het Chi­ne­se le­ger in een gro­te pa­ra­de in het noor­den van het land zien waar zij toe in staat is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.