Be­vol­king boy­cot ’ver­kie­zin­gen’ Ve­ne­zu­e­la

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze cor­res­pon­dent

CARACAS On­danks de drei­ging van zwa­re in­ter­na­ti­o­na­le sanc­ties heeft het Ve­ne­zo­laan­se re­gime vol­hard in het or­ga­ni­se­ren van schijn­ver­kie­zin­gen over een nieu­we grond­wet. Maar een groot deel van de be­vol­king boy­cot­te gis­te­ren de stem­bus. De op­komst leek niet bo­ven 25 pro­cent uit te ko­men in het land van ruim der­tig mil­joen in­wo­ners.

De win­naar van de om­stre­den stem­bus­gang stond na­me­lijk al bij voor­baat vast. Al­le 6120 kan­di­da­ten voor de om­stre­den grond­wet­ge­ven­de ver­ga­de­ring zijn par­tij­ge­no­ten van de so­ci­a­lis­ti­sche lei­der Ma­du­ro. De op­po­si­tie boy­cot­te de 'ver­kie­zing' we­gens de frau­du­leu­ze spel­re­gels. Ze riep op tot mas­sa­le pro­tes­ten, waar­bij dit week­ein­de ze­ker tien do­den vie­len.

Het re­gime geeft de loy­a­le grond­wet­schrij­vers ab­so­lu­te macht. De ruim vijf­hon­derd win­nen­de kan­di­da­ten ne­men bin­nen drie da­gen hun in­trek in het par­le­ment. Daar­mee Le­ge stem­lo­ka­len in Ve­ne­zu­e­la. zou het laat­ste in­sti­tuut waar­in de op­po­si­tie nog een stem heeft, de­fi­ni­tief mond­dood wor­den ge­maakt.

Ook komt er een 'waar­heids­com­mis­sie' om dis­si­den­ten aan te pak­ken. Ver­der be­looft Ma­du­ro een nieuw, op Cu­baan­se leest ge­schoeid eco­no­misch mo­del met nóg min­der ruim­te voor de pri­va­te sec­tor. Het hui­di­ge so­ci­a­lis­ti­sche be­leid heeft het ooit rij­ke olie­land aan de be­del­staf ge­bracht.

Drie­kwart van de be­vol­king was te­gen de per de­creet af­ge­kon­dig­de grond­wetwij­zi­ging. Amb­te­na­ren ston­den on­der gro­te druk om te stem­men. „Wie niet mee­doet, wordt maan­dag ont­sla­gen”, in­ti­mi­deer­de de vi­ce­pre­si­dent van staats­olie­be­drijf PDVSA.

Van­af van­daag zijn veel Ve­ne­zo­laan­se ogen ge­richt op Was­hing­ton. Bij de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Trump zou­den al­le op­ties op ta­fel lig­gen om de dic­ta­tuur op de knie­ën te dwin­gen. Gro­te vraag is of daar­bij wordt ge­gre­pen naar het paar­den­mid­del van een olie­boy­cot. Het Ma­du­ro-re­gime is voor drie­kwart van zijn schaar­se dol­la­r­in­kom­sten af­han­ke­lijk van de Ame­ri­kaan­se im­port.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.