GEDULD POETIN MET VS IS OP

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

AMSTERDAM De Rus­si­sche pre­si­dent Poetin heeft in een te­le­vi­siein­ter­view ge­zegd dat in to­taal 755 Ame­ri­kaan­se di­plo­ma­ten voor 1 sep­tem­ber het land moe­ten ver­la­ten.

Poetin zei op de na­ti­o­na­le te­le­vi­sie­zen­der Ros­siya 1 dat Rus­land lang ge­noeg heeft ge­wacht met te­gen­maat­re­ge­len in de hoop op een ver­be­te­ring van de re­la­ties met de VS maar dat het geduld nu op is.

„We heb­ben een tijd lang ge­wacht in de hoop dat er iets zou ver­be­te­ren, dat de si­tu­a­tie zou ver­an­de­ren, maar nu, al­les in ogen­schouw ne­mend, als er al iets ver­an­dert dan zal dat niet snel zijn”, al­dus Poetin.

Af­ge­lo­pen vrij­dag had het Krem­lin al be­kend ge­maakt dat hon­der­den Ame­ri­kaan­se di­plo­ma­ten het land zou­den moe­ten ver­la­ten en dat twee Ame­ri­kaan­se ei­gen­dom­men wor­den in­ge­no­men, maar Poetin noem­de gis­te­ren voor het eerst con­cre­te aan­tal­len.

Eind vo­rig jaar stuur­de de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma 35 Rus­si­sche di­plo­ma­ten het land uit als straf voor de in­men­ging van het Krem­lin in de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen. Maar met Trump in aan­tocht koos Poetin er des­tijds voor om (voor­lo­pig) geen te­gen­maat­re­ge­len te ne­men.

De­ze week ver­zwaar­de het Ame­ri­kaan­se Con­gres ech­ter de sanc­ties te­gen Rus­land in weer­wil van Trump en Poetin. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent wil al sinds tij­den een eind aan de sanc­ties ma­ken, iets waar Poetin zeer op aan dringt.

Trump maak­te nood­ge­dwon­gen dit week­ein­de be­kend ook geen ve­to over de sanc­tie­ver­zwa­ring uit te zul­len spre­ken.

Dat zou im­mers ’over­ru­led’ wor­den. Waar­ne­mers ver­wach­ten dat Rus­land nu in Sy­rië en Oe­kra­ï­ne min­der met de Ame­ri­ka­nen re­ke­ning zul­len hou­den. Bei­de lan­den heb­ben straks elk 455 di­plo­ma­ten in dienst bij el­kaar.

De Rus­si­sche pre­si­dent Poetin denkt niet dat de re­la­ties met de Ame­ri­ka­nen snel zul­len ver­be­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.