Sprank­je hoop In­di­a­se tij­ger

WNF waar­schuwt voor val­strik­ken

De Telegraaf - - Buitenland - door Niels Guns

We­reld­wijd 3900 tij­gers

NEW DELHI On­ge­veer een eeuw ge­le­den wa­ren er nog zo’n 100.000 tij­gers in In­dia. Dus om te zeg­gen dat het goed gaat met de mach­ti­ge kat­ach­ti­ge nu er vol­gens de laat­ste of­fi­ci­ë­le tel­ling 2224 tij­gers in In­dia le­ven, nou nee.

Toch is er hoop, zo con­sta­teer­den na­tuur­or­ga­ni­sa­ties af­ge­lo­pen za­ter­dag op In­ter­na­ti­o­nal Ti­ger Day, een dag waar­op de tij­ger in­ter­na­ti­o­naal in de spot­lights staat. In to­taal le­ven er nog zo’n 3900 tij­gers in het wild, 70 pro­cent daar­van in In­dia. Daar is de laat­ste ja­ren een lich­te groei van de po­pu­la­tie te be­speu­ren.

Af­ge­lo­pen woens­dag maak­te de hoog­ste po­li­ti­cus van Ut­t­ha­ra­kand be­kend dat de po­pu­la­tie in zijn deel­staat met liefst 63 tij­gers om­hoog ging naar 242 in to­taal. „Dat zijn hoop­vol­le cij­fers”, vindt ook Ti­to Jo­seph van de Wild­li­fe Pro­tec­ti­on So­ci­e­ty of In­dia (WPSI).

„Over­he­den ge­ven veel geld uit om wild­par­ken te cre­ë­ren en om stro­pers op te spo­ren en te be­rech­ten. Dus dat zal ze­ker zijn ef­fect heb­ben. Toch is de po­si­tie van de tij­ger nog erg fra­giel.”

Voor­al de plek­ken waar door de uit­brei­ding van het ter­ri­to­ri­um van de mens, delft de tij­ger vaak het on­der­spit, ziet Jo­seph. „Er wor­den enorm veel we­gen in In­dia ge­bouwd en die we­gen door­bre­ken vaak de co­he­sie van het leef­ge­bied van tij­gers. Ook krij­gen steeds meer dor­pen elek­tri­ci­teit en wa­ter­voor­zie­nin­gen. Al­le­maal in­fra­struc­tu­re­le pro­jec­ten in ge­bie­den waar ook tij­gers le­ven.”

Voor de gro­te kat­ach­ti­ge, die zo’n 100 vier­kan­te ki­lo­me­ter bos no­dig heeft om te over­le­ven, is die ont­wik­ke­ling tra­gisch, zo con­sta­te­ren ver­schil­len­de na­tuur­or­ga­ni­sa­ties. De tij­ger­po­pu­la­tie stijgt wel­is­waar, maar ook het aan­tal tij­gers dat sterft gaat om­hoog.

„Een kwart van de tij­gers in In­dia leeft bui­ten ge­bie­den waar­in ze wor­den be­schermd”, al­dus Dipan­kar Gho­se van We­reld Na­tuur Fonds (WNF) In­dia. „Daar zijn ze ex­tra kwets­baar voor stro­pers en an­de­re ne­ga­tie­ve in­ter­ac­ties met men­sen.”

Het stro­pen van tij­gers is nog al­tijd niet uit­ge­roeid in Azië. Vol­gens het WNF is de we­reld­wij­de han­del in wil­de die­ren in­mid­dels een bu­si­ness van 20 mil­jard dol­lar per jaar. Tij­ger­bot­ten zijn ge­wild in Chi­na als al­ter­na­tief me­di­cijn. Zo lang die vraag blijft, staat de tij­ger on­der druk.

Het WNF richt op In­ter­na­ti­o­nal Ti­ger Day haar pij­len op het enor­me aan­tal val­strik­ken dat nog al­tijd wordt ge­bruikt om tij­gers te van­gen. In In­do­ne­sië wer­den in 2013 en 2014 dub­bel zo veel val­strik­ken ge­teld als in acht jaar daar­voor, al­dus het WNF.

EPA

Een In­di­aas meis­je doet mee aan de ver­ha­len­ver­tel­dag ’Red on­ze tij­ger’ in de stad Ban­galo­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.