Trump neemt nu Re­pu­bli­kein­se par­tij op de kor­rel

Ana­ly­se: Ame­ri­kaan­se pre­si­dent ge­dijt bij cha­os en con­flict

De Telegraaf - - Buitenland - door Her­man Stam

WAS­HING­TON Do­nald Trump trekt de lui­ken van het Wit­te Huis steeds ver­der dicht voor zijn ei­gen Re­pu­bli­kein­se par­tij. De grand old par­ty ziet de in­vloed in The West Wing in rap tem­po af­ne­men nu er gro­te schoon­maak wordt ge­hou­den en par­tij­ver­trou­we­lin­gen één voor één bui­ten de deur wor­den ge­zet.

Par­tij­bo­bo Rein­ce Prie­bus, Trumps staf­chef die zes jaar lang voor­zit­ter was van de Re­pu­bli­kei­nen, is het jong­ste slacht­of­fer van het schoon schip dat de pre­si­dent en zijn nieu­we com­mu­ni­ca­tie­di­rec­teur Antho­ny ‘The Mooch’ (de schooi­er) Sca­ra­muc­ci ma­ken om de touw­tjes ste­vi­ger in han­den te krij­gen.

Trump had als pre­si­dents­kan­di­daat al wei­nig op met het es­ta­blish­ment van de Re­pu­bli­kei­nen. Maar nu de par­tij hem naar zijn ge­voel meer­de­re ke­ren in de steek heeft ge­la­ten en in de rug heeft ge­sto­ken, bij­voor­beeld met de mis­luk­te ont­man­te­ling van Obam­a­ca­re, is er geen spatje lief­de meer over.

De Re­pu­bli­kei­nen ma­ken zich gro­te zor­gen ge­ï­so­leerd te ra­ken door de vast­goed­ty­coon die een suc­ces­vol­le cam­pag­ne voer­de met zijn aan­val­len op de par­tij-eli­te in Was­hing­ton en door zich op te stel­len als kan­di­daat voor de ge­wo­ne Ame­ri­kaan.

Straat­vech­ter Trump creeert graag con­flic­ten en maakt van al­les een ge­vecht. Naast de me­dia en de De­mo­cra­ten neemt hij nu ook steeds va­ker zijn ei­gen par­tij­le­den op de kor­rel. Zijn woord­voer­der Sean Spi­cer, voor­ma­lig com­mu­ni­ca­tie­di­rec­teur voor de par­tij, werd eer­der al aan de kant ge­zet. Jeff Ses­si­ons, ja­ren­lang Re­pu­bli­keins se­na­tor, lijkt ook zijn lang­ste tijd te heb­ben ge­had als Jus­ti­tie-mi­nis­ter na Trumps twit­ter­ti­ra­de.

De Re­pu­bli­kei­nen stel­len dat het spier­bal­len­ge­vecht en de cha­os in het Wit­te Huis ver­sto­rend wer­ken. Juist nu werd ge­hoopt het land naar de hand te zet­ten, met een Re­pu­bli­kein als pre­si­dent en een meer­der­heid in het Con­gres, loopt de boel spaak.

Of ge­ne­raal Jo­hn Kel­ly als nieu­we staf­chef meer or­de zal bren­gen in het Wit­te Huis is de vraag. Trump hoopt met Kel­ly wel een ein­de te ma­ken aan het lek­ken rich­ting de pers. Maar hij weet dat hij het bes­te ge­dijt in wan­or­de en strijd, zijn par­tij lijkt daar maar mee te moe­ten le­ren le­ven.

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Trump maakt van al­les een ge­vecht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.