Tv-net­wer­ken staan te trap­pe­len om hem een re­a­li­ty­show te ge­ven... O.J. SIMPSON vrij, maar hoe nu ver­der?

De Telegraaf - - Prive - Pa­tri­cia Wes­se­ling

O.J. SIMPSON (70) MAG IN OKTOBER AL DE LOVELOCK-GEVANGENIS IN NEVADA VER­LA­TEN om­dat hij zich voor­beel­dig heeft ge­dra­gen. Hier zat de vroe­ge­re sport­held en film­ster slechts ne­gen jaar uit van de 33 jaar straf die hij kreeg op­ge­legd voor ont­voe­ring, vuur­wa­pen­ge­bruik en mis­han­de­ling. Voor­ma­lig ge­van­ge­nis­be­waar­der JEFFREY FELIX schetst een ont­hut­send beeld van Ame­ri­ka’s be­roemd­ste bij­na ex-ba­jes­klant…

In de rechts­zaal was het over­dui­de­lijk: ,,Ik kom naar huis”, schreeuw­de priso­ner 1027820 op­ge­won­den en met ge­bal­de vuist. Na ne­gen jaar ach­ter de tra­lies kreeg O.J. SIMPSON vo­ri­ge week te ho­ren dat hij bin­nen­kort weer vrij man is. De voor­ma­li­ge foot­ball- en film­ster heeft slechts een der­de deel van zijn straf uit­ge­ze­ten in de Lovelock-gevangenis in Nevada, waar hij aan­van­ke­lijk ver­oor­deeld was tot 33 jaar cel we­gens ont­voe­ring, vuur­wa­pen­ge­bruik en mis­han­de­ling. Door zijn ho­ge leef­tijd en cor­rec­te ge­drag, be­sloot de pa­ro­le board dat de in­mid­dels ze­ven­tig­ja­ri­ge Orent­hal Ja­mes Simpson naar huis mag, hoe­wel hij niet met­een zijn vuil­nis­zak kon gaan in­pak­ken.

De raad, die door­gaans be­staat uit rech­ters, psy­chi­a­ters en cri­mi­no­lo­gen, heeft de vrij­la­tings­da­tum op 3 oktober ge­zet. Die over­ge­ble­ven tijd zal O.J. in een­za­me op­slui­ting door­bren­gen aan­ge­zien zijn le­ven in de gevangenis niet meer ze­ker zou zijn. En dát zal even wen­nen zijn voor de be­roemd­ste ge­van­ge­ne van Lovelock, die zijn zaak­jes in de pe­toet vol­gens in­si­ders goed voor me­kaar had.

Voor­ma­lig be­waar­der JEFFREY FELIX (53) maak­te hem ze­ven jaar mee, en schetst een in­tri­ge­rend beeld van O.J.’s le­ven ach­ter de tra­lies. Zo hoef­de The Jui­ce - zo­als zijn bij­naam uit zijn spor­tie­ve hoog­tij­da­gen luidt - nooit in de rij te staan voor het eten en had hij het mak­ke­lijk­ste baan­tje in de ba­jes: het schoon­ma­ken van gy­m­ap­pa­ra­tuur. Ver­der bracht O.J. zijn da­gen door met het kij­ken naar de sport­zen­der ESPN of het sta­ren naar een trouw­fo­to van zijn ex-vrouw NICOLE BROWN.

Prik­kel­draad

In 1995 werd Simpson tij­dens de straf­zaak, het ‘pro­ces van de eeuw’, vrij­ge­spro­ken van de moord op Nicole Brown en een vriend, RONALD GOLDMAN.

Jeffrey Felix: ,,El­ke dag als hij wak­ker werd, zag O.J. die foto van Nicole op zijn plank staan. Door het kij­ken naar die foto bleef hij het licht aan het ein­de van de tun­nel zien. Maar al­tijd als zijn trouw­dag in de buurt kwam, werd hij de­pres­sief.”

Vol­gens Felix valt ‘brom­men’ in Lovelock ove­ri­gens best mee en is het niet te ver­ge­lij­ken met wat je soms op te­le­vi­sie ziet.

,,Je moet het zien als een ver­blijf op een crui­se­schip, maar dan met prik­kel­draad er­om­heen. Hier ac­cep­teer­den de be­waar­ders en ge­van­ge­nen het ook ge­woon dat O.J. an­ders werd be­han­deld.”

Felix zou Simpson drie keer ge­red heb­ben uit si­tu­a­ties die hem zijn voor­waar­de­lij­ke vrij­la­ting had­den kun­nen kos­ten. De eer­ste keer toen O.J. net was ge­ar­ri­veerd in Lovelock en iets uit de keu­ken pro­beer­de te smok­ke­len, de twee­de keer toen hij de boel op­zet­te­lijk op­hield en het der­de ak­ke­fiet­je had te ma­ken met een ‘dis­cus­sie’ met een an­de­re ge­van­ge­ne.

,,Ik heb de be­waar­ders bij de­ze in­ci­den­ten ge­vraagd niets te no­te­ren. O.J. res­pec­teer­de me daar­voor.”

Er ont­stond in de loop der ja­ren mis­schien een band tus­sen de be­wa­ker en zijn ge­de­ti­neer­de, maar over de moord in 1994 op zijn ex­vrouw en Ron Goldman, waar­voor O.J. in een ci­viel­rech­te­lij­ke zaak wel werd ver­oor­deeld tot het be­ta­len van 33,5 mil­joen dol­lar smar­ten­geld aan de fa­mi­lie Goldman, spra­ken de twee nooit. Ver­ge­ten kon O.J. de bloe­di­ge dood van Nicole en Ron in de gevangenis ech­ter ook niet, daar zorg­den de be­waar­ders wel voor. Zo werd er wel­eens een hand­schoen naar zijn hoofd ge­gooid - een re­fe­ren­tie naar de be­roem­de hand­schoen die hem tij­dens het ‘pro­ces van de eeuw’ niet pas­te waar­door hij me­de werd vrij­ge­spro­ken. En voor Hal­lo­ween ver­kleed­den de be­wa­kers zich graag als FRED GOLDMAN, de va­der van de ver­moord­de Ron, met een gro­te plaksnor.

Be­slag­leg­ging

O.J.’s goe­de vriend THO­MAS SCOTTO (55) stond hem bij ge­du­ren­de de hoor­zit­ting en kwam er­ach­ter dat er voor de laat­ste lood­jes van zijn straf een he­le vleu­gel in de gevangenis was vrij­ge­maakt: ,,Ze ma­ken zich zor­gen dat een van de ge­van­ge­nen zich on­ster­fe­lijk wil ma­ken, en O.J. zal neer­ste­ken. O.J. be­grijpt de si­tu­a­tie, maar hij is er niet blij mee. Hij wil on­der de men­sen zijn. Het zal zwaar voor hem wor­den, maar je hebt maar één gek no­dig.”

O.J. werd tij­dens de hoor­zit­ting ook bij­ge­staan door zijn zus SHIRLEY BAKER en doch­ter ARNELLE (48).

Zo­dra hij weer op vrije voe­ten is, wil Simpson zich bij zijn kin­de­ren in Flo­ri­da voe­gen. Zijn oud­ste kin­de-

ren Arnelle en JASON (47) wo­nen daar en ook doch­ter

SIDNEY (31) en zoon JUSTIN (28), zijn kin­de­ren met Nicole Brown.

Sidney en Justin, die la­gen te sla­pen toen hun moe­der in de tuin ver­moord werd, zijn hun va­der al­tijd blij­ven steu­nen. Justin is ma­ke­laar en Sidney woont in een klein huis­je in een ach­ter­buurt van Mi­a­mi. Simpson ver­huist ech­ter niet al­leen naar Flo­ri­da voor zijn kin­de­ren. In Flo­ri­da be­staat een wet die on­der be­paal­de om­stan­dig­he­den be­slag­leg­gin­gen on­mo­ge­lijk maakt. En Simpson heeft nog een re­ke­ning van 29 mil­joen dol­lar open­staan die hij de Gold­mans aan smar­ten­geld moet be­ta­len. Fred Goldman heeft hier ech­ter nog maar wei­nig van ge­zien, en dat ter­wijl O.J. er nog steeds re­de­lijk warm­pjes bij zit. Hij ont­vangt nog steeds el­ke maand 23.000 dol­lar pen­si­oen van de Na­ti­o­nal Foot­bal Le­a­gue (NFL), waar­door er in­tus­sen 2,5 mil­joen op zijn bank­re­ke­ning staat. He­laas voor de Gold­mans kan een pen­si­oen niet ge­claimd wor­den voor schul­den. Vol­gens in­si­ders kan O.J. Simpson ech­ter nog veel meer gaan cas­hen als hij in oktober vrij­komt. Tvnet­wer­ken staan te trap­pe­len om hem een re­a­li­ty­show te ge­ven, en een mil­joe­nen boek-deal zou ook al klaar­lig­gen. Maar vol­gens Tho­mas Scotto zit O.J. op dat he­le cir­cus niet meer te wach­ten.

,,Hij vraagt niet veel, hij wil al­leen een rus­tig en een­vou­dig le­ven, bui­ten de schijn­wer­pers.”

Ex-spor­ter ont­vangt el­ke maand 23.000 dol­lar aan pen­si­oen

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

De­ze beel­den gin­gen over de he­le we­reld. Op 17 ju­ni 1994 werd O.J. door een po­li­tie­macht ach­ter­volgd in zijn wit­te Ford Bron­co om­dat hij ver­dacht werd van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend.

FOTO ABC

Jeffrey Felix was ja­ren­lang ge­van­ge­nis­be­waar­der van O.J. Simpson. ,,Ie­de­re dag moest O.J. aan zijn ge­lief­de Nicole den­ken. Soms werd hij daar­door de­pres­sief.”

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Vl­nr.: O.J. Simpson's doch­ter Arnelle, zijn zus Shirley Baker en vriend Tom Scotto wa­ren bij de uit­spraak aan­we­zig.

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

O.J. Simpson kon het nog nau­we­lijks ge­lo­ven toen hij vo­ri­ge week in de recht­bank hoor­de dat hij ver­vroegd vrij­komt. In­tus­sen zit hij in de gevangenis af­ge­zon­derd om­dat zijn le­ven ge­vaar loopt.

FOTO ABC

De in 1994 ver­moor­de Ronald Goldman en Nicole Brown.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.