Het gro­te an­ti­con­cep­tie­di­lem­ma

Vo­ri­ge week was het weer raak. Over de af­ge­lo­pen vijf­en­twin­tig jaar zou­den er zo’n ze­ven­en­ze­ven­tig vrou­wen zijn over­le­den door het ge­bruik van de pil. Schrik­ken we van die ver­ha­len, of valt het al­le­maal wel mee? Nog steeds is de an­ti­con­cep­tie­pil het po­pul

De Telegraaf - - Vrouw - door Ma­ri­ël­le Wis­se

De pil

Al­le ne­ga­tie­ve be­richt­ge­ving rond­om de pil doet An­ne Ben­ning (25) wei­nig. Zij slikt hem al zo’n tien jaar en is niet van plan daar­mee te stop­pen. An­ne: „Toen ik een jaar of zes­tien was, be­gon ik met de pil. Ik had een re­la­tie en dit leek mij en mijn ou­ders ver­stan­dig. Daar­naast was ik al­tijd al re­de­lijk zwaar on­ge­steld en ik hoop­te dat de pil daar ver­an­de­ring in zou bren­gen. De huis­arts schreef hem voor en om­dat ik al­tijd te­vre­den ben ge­weest, heb ik nooit na­ge­dacht over an­de­re me­tho­des. Je hoort vaak dat vrou­wen zich com­pleet an­ders voe­len wan­neer ze met de pil stop­pen, dus ik ben wel heel be­nieuwd hoe mijn li­chaam daar­op zou re­a­ge­ren. Maar ik ben niet nieuws­gie­rig ge­noeg om het daad­wer­ke­lijk te pro­be­ren.

Al die horrorverhalen over trom­bo­se en an­de­re ziek­tes ma­ken mij niet bang. Je moet wel heel veel pech heb­ben, wil dat net bij jou ge­beu­ren. Het groot­ste voor­deel van de pil vind ik dat het ge­woon heel sim­pel is. Je staat op, neemt je pil­le­tje in en be­gint aan je dag. Met zo’n Nu­vaRing sta je daar maar te frie­me­len en ik vind het ook hele­maal geen fijn idee om con­stant iets in je te heb­ben. Daar­naast is het fijn dat je de pil ge­woon kunt door­slik­ken. Als je even niet on­ge­steld wilt wor­den, dan doe je dat ge­woon. Voor mij werkt de pil, maar ik kan me voor­stel­len dat het voor an­de­ren niet werkt. Heb er ge­woon eens een goed ge­sprek over met je huis­arts!”

Het spi­raal­tje

Ie­mand bij wie de pil niet werk­te, is Li­ly Prol­li­us (27). Ze be­gon de pil te slik­ken op haar acht­tien­de, maar moest er al snel mee stop­pen. Ze kreeg er mi­grai­ne van en werd er niet ge­zel­li­ger op. Li­ly: „Daar­na heb ik een he­le tijd niets ge­bruikt. Om­dat ik sin­gle was, was dat geen pro­bleem. Toen ik een vriend kreeg, moest ik weer op zoek. De huis­arts raad­de mij het Mi­re­na-spi­raal aan, om­dat de hor­moon­af­gif­te daar­van plaat­se­lijk is: ze zwe­ven niet door je li­chaam. Het nieuws dat het waar­schijn­lijk toch niet al­leen plaat­se­lijk hor­mo­nen af­geeft, doet mij niet zoveel. De hoe­veel­heid hor­mo­nen die door je li­chaam gaat, zal vast mee­val­len. Ik ben heel erg te­vre­den, dus waar­om zou ik mij druk ma­ken? Een re­den om over te stap­pen is het in ie­der ge­val niet! Een veel ge­hoor­de klacht is dat een spi­raal duur zou zijn, maar je be­taalt één keer hon­derd­zes­tig eu­ro en dan ben je voor vijf jaar klaar. Als je het zo be­kijkt, valt dat na­tuur­lijk best mee. Ook over het la­ten zet­ten er­van hoor je vaak slech­te ver­ha­len. Die heb ik ove­ri­gens al­tijd met een kor­rel­tje zout ge­no­men. Als je wilt we­ten hoe iets echt in el­kaar zit, kun je be­ter even langs de dok­ter gaan.

Als je ver­ha­len van an­de­ren aan­neemt, of op Goog­le gaat zoe­ken, dan krijg je al­leen de erg­ste sce­na­rio’s mee. Zo erg is het al­le­maal niet, maar na­tuur­lijk zijn er min­punt­jes. In het be­gin moet je er bij­voor­beeld re­ke­ning mee hou­den dat de seks wat pijn­lij­ker kan zijn. Ook merk ik dat ik min­der ge­mak­ke­lijk voch­tig word sinds ik een spi­raal­tje heb, maar al met al we­gen de voor­de­len wat mij be­treft écht op te­gen die twee klei­ne na­de­len.”

De Nu­vaRing

Toch is ook de spi­raal niet voor ie­der­een ge­schikt. Ju­dith Web­ber (42) ge­bruik­te ja­ren­lang de Mi­re­na-spi­raal. Toen ze twee jaar te­rug hef­ti­ge buik­kram­pen kreeg, waar­van ze ver­moed­de dat die door haar spi­raal­tje kwa­men, moest ze op zoek naar een al­ter­na­tief.

Ju­dith: „De pil viel met­een af, want ik wil­de niet dat de hor­mo­nen door mijn he­le li­chaam zou­den gaan. Na een kor­te zoek­tocht kwam ik te­recht bij de Nu­vaRing. Dat is een ring die je zelf ie­de­re maand in­brengt. De hor­mo­nen die er­in zit­ten, wor­den met­een af­ge­ge­ven op de plek waar ze moe­ten zijn.

In prin­ci­pe is het zo dat je de ring drie we­ken laat zit­ten en dat je daar­na een stop­week in­last, maar als je een keer niet wilt men­stru­e­ren, is dat ook geen pro­bleem. Dan breng je ge­woon di­rect een nieu­we ring in. Het fij­ne is dat je dat al­le­maal zelf kunt re­ge­len. Ik zet ge­woon in mijn agen­da wan­neer ie er­in en er­uit moet en dat is ei­gen­lijk al­les. Hoe re­laxt is dat?! Ik snap niet dat dit mid­del niet po­pu­lair­der is, want ik vind hem ide­aal. Ne­ga­tie­ve ver­ha­len die je er wel­eens over hoort, doen mij ei­gen­lijk wei­nig. Vol­gens mij wordt dat al­tijd enorm op­ge­bla­zen, want al­les heeft zo zijn min­pun­ten en je zal toch iets moe­ten kie­zen. Voor mij werkt dit per­fect en dat is het be­lang­rijkst.”

Im­pla­non

Uit cij­fers van Stich­ting Far­ma­ceu­ti­sche Ken­ge­tal­len, blijkt dat in de af­ge­lo­pen tien jaar het aan­tal ge­brui­kers van de Im­pla­non bij­na is ver­vier­vou­digd. Lie­ke de Bruijn (32) snapt dat hele­maal. Ze heeft het staaf­je nu al voor de der­de keer in haar bo­ven­arm la­ten plaat­sen. Lie­ke: „Die po­pu­la­ri­teit komt denk ik

door mond-tot-mond re­cla­me. Dat merk ik ook in mijn ei­gen vrien­den­groep. Om­dat ik zo po­si­tief ben over Im­pla­non, wil­len vrien­din­nen het ook pro­be­ren.

Toen ik er ze­ven jaar ge­le­den mee be­gon, werd het staaf­je voor­al in Ame­ri­ka ge­bruikt. Ge­luk­kig heb ik een jon­ge dok­ter die al­tijd op zoek is naar nieu­we me­tho­des, want het im­plan­ta­tie­staaf­je bleek voor mij een schot in de roos. Je hoeft drie jaar lang ner­gens over na te den­ken en als je ge­luk hebt, zo­als ik, dan word je hele­maal niet meer on­ge­steld. Som­mi­ge men­sen den­ken mis­schien dat dat niet goed is, maar dat valt hart­stik­ke mee. Er is geen ei­sprong, dus waar­om zou de baar­moe­der steeds weer hele­maal schoon­ge­maakt moe­ten wor­den mid­dels een men­stru­a­tie? Het eni­ge min­punt­je is dat je om de drie jaar een mi­nis­nee­tje in je bo­ven­arm krijgt, wan­neer je het im­plan­taat laat ver­wij­de­ren. Je houdt daar een heel klein lit­te­ken­tje aan over, maar dat zie je ei­gen­lijk al­leen als je weet dat het er zit.”

La­dyComp

Huis­art­sen ra­den nog bij­na al­tijd de re­gu­lie­re anticonceptiemiddelen aan, maar als die al­le­maal niet bij je pas­sen, zal je zelf op zoek moe­ten naar een al­ter­na­tief. Zo kwam Ma­de­lief van de Beek (21) uit bij de La­dyComp. Ma­de­lief: „Hier­mee meet je ie­de­re dag je tem­pe­ra­tuur. Aan de hand daar­van laat het ap­pa­raat­je zien wan­neer je vrucht­baar bent en wan­neer juist niet. Op die ma­nier weet je pre­cies wan­neer je ex­tra be­scher­ming moet ge­brui­ken. Ik vind het jam­mer dat huis­art­sen vaak zeg­gen dat de­ze me­tho­de niet be­trouw­baar is, want als je het nauw­keu­rig bij­houdt, dan werkt het net zo goed als de pil. Voor mij is het een uit­komst om­dat ik wat slech­te er­va­rin­gen met de an­de­re anticonceptiemiddelen heb ge­had.

Toen ik op mijn acht­tien­de be­gon met de pil, bleek al snel dat dat niets voor mij was. Ik was bij­na twee maan­den lang on­ge­steld en zat hele­maal niet lek­ker in mijn vel. Toen ik me­zelf op een ge­ge­ven mo­ment de he­le dag door on­aan­trek­ke­lijk en rot voel­de, be­sef­te ik mij dat dit niet de be­doe­ling kon zijn. Op aan­ra­den van de huis­arts be­gon ik toen met de Mi­re­na-spi­raal. Dat was ook geen suc­ces, want na drie maan­den kwam ik er­ach­ter dat ik een baar­moe­der­ont­ste­king had. Daar­na be­sloot ik voor de ko­per­spi­raal te gaan, die al vrij snel ver­zak­te. Van de Nu­vaRing kreeg ik mi­grai­ne en voor con­dooms bleek ik al­ler­gisch te zijn, kort­om: niets werk­te. Als ik eer­der van het be­staan van de La­dyComp had ge­we­ten, was ik lang ge­le­den al over­ge­stapt. Ik hoor zo vaak om mij heen dat mei­den zich, wan­neer ze stop­pen met hor­mo­nen, zoveel be­ter voe­len. Het ap­pa­raat­je is wel duur. Je be­taalt zo’n 500 eu­ro. Maar het is een uit­ga­ve die je maar een keer in je le­ven hoeft te doen.”

Lie­ke ge­bruikt Im­pla­non: „Drie jaar lang niet on­ge­steld. Hoe fijn is dat?”

FOTO NOOS

Ma­de­lief: „La­dyComp heeft de toe­komst.”

FOTO CORBIS

Ie­der­een doet het. Maar hoe doen we het vei­lig?

FOTO JOLANDA

Ju­dith snapt niet dat de Nu­vaRing niet po­pu­lair­der is.

An­ne slikt al tien jaar de pil.

Li­ly heeft een spi­raal­tje: „Op Goog­le lees je de erg­ste sce­na­rio’s.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.