GELOOF NIET AL­LE HORRORVERHALEN

De Telegraaf - - Vrouw -

Apo­the­ker An­ne­mie­ke Ho­rikx krijgt re­gel­ma­tig vra­gen van vrou­wen die van­we­ge het enor­me aan­bod aan anticonceptiemiddelen, door de bo­men het bos niet meer zien. Vol­gens haar zijn al­le op­ties te­gen­woor­dig on­ge­veer even be­trouw­baar. An­ne­mie­ke: „Die één dui­zend­ste pro­cent ver­schil maakt écht niet uit. De pil is nog wel al­tijd het po­pu­lairst, maar de an­de­re anticonceptiemiddelen zijn ze­ker in op­komst. Al­les heeft voor- en na­de­len. Een na­deel van de pil is bij­voor­beeld dat hij niet meer be­trouw­baar is als je diar­ree hebt of moet over­ge­ven. Daar heb je met een Nu­vaRing, een spi­raal­tje of een im­plan­taat geen last van. Je moet ge­woon goed kij­ken wat past bij jouw le­vens­stijl en bij jou als per­soon. Als je bij­voor­beeld slor­dig bent, dan moet je je­zelf af­vra­gen of de pil of de La­dyComp wel iets voor jou is. Daar komt na­me­lijk flink wat dis­ci­pli­ne bij kij­ken en als je het ie­de­re och­tend ver­geet, dan heb je er vrij wei­nig aan. Ver­der raad ik vrou­wen die ro­ken, al wat ou­der zijn of over­ge­wicht heb­ben, lie­ver geen ge­com­bi­neer­de pil aan. Dat­zelf­de geldt voor vrou­wen die ge­voe­lig kun­nen zijn voor hart- en vaat­ziek­ten. Slechts één op de vijf­dui­zend pil slik­ken­de vrou­wen krijgt trom­bo­se. Als je de pil al ja­ren slikt, is het ri­si­co nog klei­ner. Om­dat de kans op trom­bo­se het hoogst is in het eer­ste jaar dat je de pil ge­bruikt, heb je daar­na de na­tuur­lij­ke se­lec­tie bij wij­ze van spre­ken al door­lo­pen. Na­tuur­lijk kun je wat hoofd­pijn of ge­voe­li­ge bor­sten krij­gen, maar dat geldt voor bij­na ie­de­re me­tho­de. De bij­wer­kin­gen krijg je door de hor­mo­nen en die zit­ten in vrij­wel elk an­ti­con­cep­tie­mid­del. De horrorverhalen die je soms hoort, zijn dus uit­zon­de­rin­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.