Krap­te vloert eco­no­mie

Liefst 7% to­ta­le eco­no­mie be­knot door per­so­neels­te­kort

De Telegraaf - - Dft - door Er­tan Ba­se­kin en Mar­tijn Klerks

AMSTERDAM • Als de ar­beids­markt be­ter zou func­ti­o­ne­ren, had Ul­ti­mo Soft­wa­re So­lu­ti­ons in Nun­speet geen wacht­lijst ge­kre­gen van zes maan­den. En reed trans­port­be­drijf Ki­vits in Dru­nen tien­tal­len ex­tra rit­ten per dag. Maar het per­so­neel dat ze no­dig heb­ben voor groei, is op.

En zo­als Ul­ti­mo en Ki­vits zijn er tien­dui­zen­den be­drij­ven. On­ge­veer 7% van de to­ta­le Ne­der­land­se eco­no­mie, ver­spreid over 10% van al­le be­drij­ven, wordt ge­remd door de krap­te op de ar­beids­markt, blijkt uit on­der­zoek dat Ra­boRe­search van­daag pu­bli­ceert. Niet al­leen in sec­to­ren als bouw, trans­port en ict, maar ook in om­vang­rij­ke bran­ches als de groot­han­del en bij ad­vies­bu­reaus groeit het te­kort aan goed per­so­neel.

De klap­pen val­len in sec­to­ren met een ho­ge toe­ge­voeg­de waar­de voor de eco­no­mie, waar­schuwt Ra­boeco­noom Nic Vrie­se­laar. De po­ten­ti­ë­le scha­de van per­so­neels­te­kor­ten voor het bbp is daar­om aan­zien­lijk.

Ook Tof This­sen, di­rec­teur van UWV Werk­be­drijf, ziet hoe be­drij­ven be­perkt wor­den in hun groei, zelfs met nog hon­derd­dui­zen­den werk­lo­zen thuis op de bank. „In bij­voor­beeld de fi­nan­cie­le sec­tor zijn veel men­sen ont­sla­gen, maar die zijn niet zo­maar om te scho­len naar de ict of de zorg, waar veel va­ca­tu­res zijn.” In de ict treft dat voor­al de klei­ne­re be­drij­ven, zegt bran­che­ver­e­ni­ging Ne­der­land ICT.

Ul­ti­mo Soft­wa­re So­lu­ti­ons in Nun­speet is zo’n be­drijf. Di­rec­teur Ewout Noor­der­meer heeft 150 man in dienst, maar nieu­we hoog­op­ge­lei­de ict’ers zijn am­per te vin­den. „En dat zet een rem op on­ze groei. Met een be­te­re toe­gang tot de ar­beids­markt had­den we een stuk gro­ter kun­nen zijn.”

Het soft­wa­re­be­drijf heeft een deel van de ac­ti­vi­tei­ten naar Roe­me­nië ver­plaatst. „Op een ge­ge­ven mo­ment had­den we een wacht­rij voor klan­ten van zo’n zes maan­den. Dat is scha­de­lijk”, al­dus Noor­der­meer. „Wij pro­be­ren nu hbo’ers zelf op te leiden, maar dat is een for­se in­ves­te­ring.”

Trans­port­be­drijf Ki­vits in Dru­nen zou da­ge­lijks twin­tig tot der­tig rit­ten meer kun­nen ma­ken, op een to­taal van 150, als er maar vol­doen­de per­so­neel was.

„Voor­al in on­ze ma­ga­zij­meen nen is het las­tig”, zegt San­der van Gen­nip van het be­drijf. „Wij wer­ken met ver­se pro­duc­ten, dus men­sen moe­ten op on­re­gel­ma­ti­ge tij­den in een koel­cel wer­ken.” Nog geen tien ki­lo­me­ter ver­der­op zit het dis­tri­bu­tie­cen­trum van Bol.com, waar de werk­tij­den en tem­pe­ra­tu­ren nor­ma­ler zijn. „Men­sen kie­zen daar­voor.”

Met ad­ver­ten­ties op Facebook, stand­jes op truck­fes­ti­vals en een sa­men­wer­king met het scho­lings­in­sti­tuut voor trans­port en lo­gis­tiek VTL lukt het om chauf­feurs aan te trek­ken, zegt Van Gen­nip. Maar Ki­vits heeft in­mid­dels ook een stand­plaats in Hee­ren­veen. „In het noor­den van het land is de ar­beids­markt gun­sti­ger.”

Ook bij uit­zend­bu­reaus ra­ken de kaar­ten­bak­ken voor som­mi­ge func­ties leeg. „Voor­al ict-be­drij­ven wil­len vaak in één keer veel nieu­we men­sen aan­ne­men”, zegt Jo­sé Bren­nink­meij­er, al­ge- di­rec­teur van Man­po­werGroup Ne­der­land.

Een deel van het te­kort aan man­kracht is op te los­sen door cre­a­tie­ver te wer­ven, meent zij. „Kijk naar ie­mands in­stel­ling, in plaats van ken­nis en er­va­ring. En zoek per­so­neel on­der de

less usu­al sus­pects: ou­de­ren, sta­tus­hou­ders, jon­ge­ren die zon­der di­plo­ma van school gaan. En zelfs dan zul je voor som­mi­ge func­ties in an­de­re lan­den of zelfs op an­de­re con­ti­nen­ten men­sen moe­ten wer­ven.”

UWV-di­rec­teur This­sen ziet in de hui­di­ge te­kor­ten ook een les voor de toe­komst. „We moe­ten an­ti­cy­clisch scho­len”, zegt hij, „dus juist men­sen op­lei­den voor sec­to­ren waar het even te­gen­zit. In de bouw, maar ook in de tech­niek, het on­der­wijs en de ict, kun je er de don­der op zeg­gen dat het vier of acht jaar na een dip­je boo­m­ing is, en dat er vol­op werk­ge­le­gen­heid komt.”

’Scho­len te­gen de markt in’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.