Van­daag ja­rig

De Telegraaf - - Horoscoop & Strips -

Tus­sen 2010 en 2014 kun­nen het zwa­re ja­ren voor u zijn ge­weest. Een ge­zin kan uit­een zijn ge­val­len, er kan spra­ke zijn ge­weest van een ern­sti­ge ziek­te of ie­mand is over­le­den. Ko­mend na­jaar gaat uw le­ven er be­ter uit­zien en zal uw po­si­tie­ve en op­ti­mis­ti­sche le­vens­vi­sie het weer win­nen.

RAM

Een bij­een­komst kan meer op­le­ve­ren dan ver­wacht als u een be­lang­rijk ie­mand be­ter leert ken­nen. Be­denk te­vo­ren een ge­spreks­on­der­werp als u in een ge­zel­schap te­recht­komt waar u nie­mand kent. De re­la­tie met ge­lief­den ver­be­tert.

STIER

De werk­week be­gint pro­duc­tief; er rust ze­gen op ver­trou­we­lij­ke ge­sprek­ken. Pro­ble­men kun­nen op en een­vou­di­ge ma­nier wor­den op­ge­ruimd. Pas uw bud­get aan als om­stan­dig­he­den ver­an­de­ren. Pro­beer van­avond ge­heel te ont­span­nen.

TWEELINGEN

Een mooie dag om aan uw week­end vast te kno­pen, voor­al als u de­ze al­leen kunt door­bren­gen. In een­zaam­heid vindt u op­los­sin­gen voor pro­ble­men. Drijf in za­ken op er­va­ring en houd am­bi­ti­eu­ze plan­nen voor­lo­pig voor u.

KREEFT

Ie­mand kan u iets be­lo­ven maar zich niet ge­nood­zaakt zien zich aan die be­lof­te te hou­den. Een pri­ma dag voor lief­de en ro­man­tiek, maar niet voor het ne­men van fi­nan­ci­ë­le ri­si­co’s. Ga uit eten met uw ge­lief­de of blijf sa­men thuis.

LEEUW

Er is veel om naar uit te zien en uw voor­uit­zich­ten zijn uit­ste­kend. Er is pro­mo­tie op komst of u wordt de ge­le­gen­heid ge­bo­den om met een fan­tas­tisch pro­ject te be­gin­nen. Er staan u de ko­men­de da­gen be­lang­rij­ke ont­moe­tin­gen te wach­ten.

MAAGD

Een gun­sti­ge dag voor uw car­ri­è­re. U hebt meer dan an­ders de han­den vrij. Stip­pel uw toe­komst uit door plan­nen op een rij te zet­ten. Cul­ti­veer voor uw ei­gen best­wil de re­la­tie met in­vloed­rij­ke men­sen. Breid uw we­reld­je uit.

WEEGSCHAAL

Over­weeg een cur­sus te vol­gen over een on­der­werp dat u al ge­rui­me tijd be­zig­houdt. Er kan in­te­res­san­te com­mu­ni­ca­tie op gang ko­men met ie­mand ver weg. Maak zo vroeg mo­ge­lijk ge­bruik van de kan­sen die de­ze dag biedt.

SCHORPIOEN

Lief­de is har­mo­ni­eus. U kunt voor­uit­gang boe­ken op een ter­rein dat u al eni­ge tijd aan het ver­ken­nen bent. Let op uw ge­zond­heid, ze­ker als u de laat­ste tijd on­der druk hebt ge­werkt. Stress ver­jaagt u met fy­sie­ke in­span­ning.

BOOGSCHUTTER

Een goe­de ken­nis kan iets zeg­gen waar­door u zich ge­vleid zult voe­len, maar er kan ook iets broei­en. Tracht er op sub­tie­le wij­ze ach­ter te ko­men wat er aan de hand is. Wat een cri­sis lijkt kan een storm in een glas wa­ter zijn.

STEENBOK

U treft het! Het komt niet zo vaak voor dat uw ver­wach­tin­gen wor­den over­trof­fen, maar dat lijkt nu wel het ge­val te zijn. U zult lof oog­sten met een pro­ject dat juist is klaar­ge­ko­men. Ont­wik­ke­lin­gen in de lief­de ma­ken u ge­luk­kig.

WATERMAN

Emo­ties kun­nen uw ma­nier van doen be­ïn­vloe­den en u er­toe be­we­gen uw meest in­ner­lij­ke ge­voe­lens prijs te ge­ven. Hoe­wel dat an­de­ren niet on­be­roerd zal la­ten, ma­noeu­vreert u uzelf daar­mee wel in een kwets­ba­re po­si­tie.

VISSEN

Breng uw fi­nan­ci­ën op or­de zo­dat u in een hand­om­draai kunt zien hoe u er­voor staat. Be­denk, als dat no­dig is, een ver­stan­di­ge ma­nier om de broek­riem aan te ha­len. Raak niet in ver­le­gen­heid als ie­mand geen raad weet met uw spon­ta­ni­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.