Uit­pak­ken met be­ken­de gays

De Telegraaf - - Televisie -

De zen­der TLC heeft van­daag tot en met vrij­dag om­ge­doopt tot Pri­de Week. Er gaan twee nieu­we pro­gram­ma’s van start: af­ge­trapt wordt met Bui­ten­ge­woon Chiel, ge­volgd door Thom’s Wa­re­hou­se. In de eer­ste se­rie staat in­te­ri­eur­sty­list Chiel Har­ten cen­traal. Hij heeft zijn le­ven la­ten vast­leg­gen door de ca­me­ra’s. Van af­spra­ken bij de botox­kli­niek, spor­ten met zijn per­so­nal trai­ner en ver­kleed­par­tij­tjes met zijn bes­te maatje. Ook be­zoekt hij da­ge­lijks de snack­bar. Thom Go­de­rie, voor­ma­lig ’Mis­ter Gay Ne­ther­lands’ en pre­sen­ta­tor bij OUTtv, gaat voor Thom’s Wa­re­hou­se op be­zoek bij ze­ven be­ken­de ho­mo­sek­su­e­len. On­der an­de­ren Car­lo Bos­z­hard, Hans van Ma­nen, Flo­ris van Bom­mel en Maik de Boer wor­den uit­ge­licht. Wat zijn hun am­bi­ties? En wat voor op­mer­ke­lij­ke

le­vens leiden ze? In de ’uit­ruil’ van TLC en OUTtv zendt de laat­ste de se­rie Loui­sa & Rosan­na, on­ze

trans­gen­der lief­de uit. Daar­naast is bij bei­de zen­ders Sum­mer Pri­de te zien: re­por­ta­ges van ver­schil­len­de eve­ne­men­ten die de­ze zo­mer in Eu­ro­pa plaats­vin­den, zo­als de Ro­ze Za­ter­dag in ’s-Her­to­gen­bosch, de Gay Pri­des van Ant­wer­pen, Berlijn, Frank­furt en de Amsterdam Ca­nal Pa­ra­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.