’BROM’ GOOIT ROER OM

De Telegraaf - - Telesport - door Mi­ke Ver­weij VOET­BAL

’Naar vo­ren spe­len, vroeg druk zet­ten en mooie aan­val­len op de mat leg­gen’

WIJDEWORMER • Tij­dens zijn va­kan­tie maak­te Jo­hn van den Brom een ana­ly­se van het af­ge­lo­pen sei­zoen. „Je kunt zeg­gen dat we ook leu­ke din­gen heb­ben ge­daan, maar het was het al­le­maal net niet”, doel­de de AZ-trai­ner na het flit­sen­de oe­fen­tref­fen met SC Cam­buur (4-0) op de ver­lo­ren fi­na­les van het KNVB-be­ker­toer­nooi (te­gen Vi­tes­se) en play­offs (FC Utrecht). „Naar de jon­gens heb ik uit­ge­spro­ken dat we de men­sen moe­ten ver­ma­ken. Dat is ons doel voor dit sei­zoen. En als dat lukt, doen we mee.”

Lig­gend op het strand in Ame­ri­ka en op Ha­waï hield Van den Brom zich­zelf een spie­gel voor. „Voor­al over de thuis­wed­strij­den heb ik me af­ge­vraagd: was dit nou wat ik graag zie? Wat de sup­por­ters graag zien? En wat de spe­lers graag wil­len spe­len? Dan ga je een beet­je sleu­te­len, vraag je je af: wel­ke spe­lers heb­ben we en mis­sen we? Kun­nen we daar nog iets aan doen? We zijn aan de slag ge­gaan en tot iets ge­ko­men. Dan is het leuk om te zien hoe het nu gaat. Van de flit­sen­de aan­val­len en mooie goals heb ik ge­no­ten. Maar de com­pe­ti­tie moet nog be­gin­nen, hè.”

Te­gen de zwak­ke Frie­zen – in de hal­ve fi­na­le van de KNVB-be­ker een veel taai­e­re te­gen­stan­der voor AZ – sprong voor­al Jo­ris van Overeem (23) in het oog. De mid­den­vel­der is con­tent met de koers­wij­zi­ging van Van den Brom. „Van­af dag één de­ze voor­be­rei­ding heb­ben we van de trai­ners dui­de­lijk­heid ge­kre­gen wat in hun ogen de juis­te speel­stijl is. En daar trai­nen we al we­ken op.”

Het groot­ste ver­schil zit hem vol­gens de trai­ner op het mid­den­veld, waar met de punt naar ach­ter wordt ge­speeld. „Met een ech­te num­mer tien spe­len. Dat kan bij­na niet meer, joh. Dat maakt je ver­de­di­gend kwets­baar en aan­val­lend min­der sterk. Nu heb­ben we twee jon­gens die on­der

de spits spe­len en voor de goal ko­men. Dat de mid­den­vel­ders in de voor­be­rei­ding veel heb­ben ge­scoord, zegt ook wel iets”, al­dus Van den Brom, die in Mar­ko Ve­ji­n­o­vic een dui­de­lij­ke ver­ster­king kreeg. „We zijn nu vijf we­ken be­zig en ko­men steeds dich­ter bij het ni­veau dat we wil­len.”

Van Overeem: „Het is lek­ker dat we de lijn van de goe­de pot te­gen Ma­la­ga kon­den door­trek­ken. Dat wil­len we dit jaar. Naar vo­ren spe­len, vroeg druk zet­ten en mooie aan­val­len op de mat leg­gen.”

Het pro­duct van de ei­gen op­lei­ding scoor­de te­gen Cam­buur de 2-0 en werd ge­pre­zen door zijn coach. „Jo­ris speel­de woens­dag te­gen Ma­la­ga ook al goed. De ene mid­den­vel­der geeft een diep­te­pass, de an­der gaat diep en de der­de scoort. Dat is het ver­ras­sings­ef­fect dat we wil­len cre­ë­ren. Nu gaf Guus Til de bal, Jo­ris was in de zes­tien en werk­te af. Ik zei voor de grap al dat hij niet te veel moet sco­ren, want de trans­fer­markt is nog vier we­ken open. Hij zit lek­ker in zijn vel, traint en speelt pri­ma. Hij zet de lijn van vo­rig sei­zoen voort, want hij is goed ge­ëin­digd.”

Iets wat Van Overeem on­der­streep­te. „Ik ben su­per­scherp uit de va­kan­tie ge­ko­men. Vo­rig jaar raak­te ik in de voor­be­rei­ding ge­bles­seerd en raak­te ik mijn ba­sis­plaats kwijt. Dat wil ik dit sei­zoen niet la­ten ge­beu­ren. Ik denk dat we wel klaar voor het sei­zoen zijn.”

Hij be­seft dat er dit jaar meer van hem wordt ge-

vraagd. „Het wordt mijn der­de sei­zoen. Nu ben ik ba­sis­spe­ler en ik voel wel dat ik meer een lei­ders­rol op me moet ne­men. Ik denk wel dat ik spel­in­zicht heb en het op een nor­ma­le ma­nier kan over­bren­gen”, al­dus Van Overeem, die niet ver­rast is door de goe­de pres­ta­ties van links­back Tho­mas Ou­we­jan (21), mid­den­vel­der Til (19) en – de te­gen Cam­buur bij vla­gen sterk spe­len­de – vleu­gel­spe­ler Cal­vin Stengs (18).

„Nee, die jon­ge jon­gens ver­ba­zen me niet. Ik heb vo­rig sei­zoen al met ze ge­traind en Stengs heeft het in wed­strij­den al la­ten zien. Het is af­wach­ten of hij dat een ver­volg kan ge­ven, maar als ik zijn voor­be­rei­ding zie, denk ik dat het een mooi jaar voor hem kan wor­den.”

Van den Brom ziet het nieu­we sei­zoen on­danks het ver­trek van Rid­ge­ci­a­no Haps (Fey­en­oord) en Der­rick Luck­as­sen (PSV) vol ver­trou­wen te­ge­moet. „Aan de ene kant wil je je bes­te spe­lers al­tijd hou­den, maar aan de an­de­re kant heb­ben we na­tuur­lijk wel re­ke­ning ge­hou­den met het ver­trek van Rid­ge­ci­a­no en Der­rick. Ou­we­jan is ver­van­ger van Haps en krijgt de kans zich te la­ten zien. En wat Luck­as­sen be­treft: cen­tra­le ver­de­di­gers had­den we al ge­noeg. We heb­ben Stijn Wuy­tens te­rug­ge­haald naar het cen­trum, waar­door we weer een recht­spoot en link­s­poot heb­ben. Dat vind ik al­tijd be­ter. Dat het duo Vlaar/ Wuy­tens ge­wend en com­ple­men­tair aan el­kaar is, zag je te­gen Cam­buur. Ik heb ge­no­ten. Nu is het zaak het goe­de ge­voel mee te ne­men naar PSV-uit, on­ze eer­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd.”

AZ-Cam­buur 4-0 (2-0). 8. Weg­horst 1-0, 17. Van Overeem 2-0, 81. Dos San­tos 3-0, 85. Stengs 4-0.

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Jo­hn van den Brom trekt le­ring uit vo­rig sei­zoen: ’Was dit wat ik graag zie?’

FOTO ANP

Jo­ris van Overeem (r.) is een van de blik­van­gers tij­dens de voor­be­rei­ding van AZ.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.