Geen nieuws is slecht nieuws

De Telegraaf - - Telesport - TON BOOT

De 27-ja­ri­ge top­ju­do­ka Juul Frans­sen is in een sle­pend con­flict ge­wik­keld met de ju­do­bond (JBN). Ik schreef er een aan­tal co­lumns over om­dat haar veel on­recht is aan­ge­daan door die JBN. Zij wil­de niet cen­traal trai­nen op sport­cen­trum Pa­pen­dal om­dat ze slechts ver­trou­wen in haar ei­gen trai­ners had op weg naar de Olym­pi­sche Spe­len van 2020. Een vol­doen­de ar­gu­ment voor ie­mand die een in­di­vi­du­e­le sport be­oe­fent.

Daar­op werd door de ju­do­bond haar A-sta­tus (fi­nan­ci­ë­le ver­goe­ding) af­ge­pakt en werd ze niet meer op in­ter­na­ti­o­na­le toer­nooi­en in­ge­schre­ven. Ze vocht dit be­la­che­lij­ke (machts)be­sluit aan en be­gin mei werd ze door de recht­bank na­tuur­lijk in het ge­lijk ge­steld. Sinds­dien is er een ang­sti­ge me­dia­stil­te, on­der het mom van ge­heim­hou­ding. En de bui­ten­staan­der moet dan in­ter­pre­te­ren…

Hoe­wel de rech­ter Juul in we­zen ge­lijk gaf deed hij geen prin­ci­pi­ë­le en een­dui­di­ge, maar een heel laf­fe uit­spraak. Hij ver­or­den­de na­me­lijk ook dat er een maat­op­los­sing voor Juul moest ko­men op weg naar de Spe­len.

De JBN houdt de boel ge­meen aan het lijn­tje

Wat is een maat­op­los­sing en wie be­paalt het?

De bond had zich met recht al­le el­len­de moe­ten be­spa­ren, door voor de ou­de­re top­spor­ters een uit­zon­de­ring te ma­ken op de plot­se­lin­ge ver­plich­te cen­tra­le trai­nin­gen en ver­plicht ver­blijf op Pa­pen­dal. Een maat­op­los­sing voor­af, geen ge­ma­ni­pu­leer ach­ter­af. Die uit­zon­de­ring zou ook re­de­lijk zijn om­dat die ju­do­ka’s al veel meer dan tien jaar op hun ei­gen ma­nier met top­sport be­zig zijn. Bo­ven­dien heb­ben ze ook een thuis­si­tu­a­tie op­ge­bouwd die ze in fei­te moe­ten op­ge­ven.

Op dit mo­ment vindt er be­mid­de­ling plaats, let­ter­lijk een ge­bed zon­der eind. Er is na­me­lijk geen tijds­li­miet af­ge­spro­ken, het kan dus in prin­ci­pe ja­ren du­ren. Ver­lo­ren tijd werkt zeer in het na­deel van de ju­do­ka, het kan na­me­lijk nóóit met te­rug­wer­ken­de kracht ge­com­pen­seerd wor­den.

Je zou daar­om ver­wach­ten dat zo­lang er nog geen de­fi­ni­tie­ve uit­komst is, Juul al­le fa­ci­li­tei­ten en me­de­wer­king van de ju­do­bond krijgt. Niets is min­der waar. Ze heeft waar­schijn­lijk al een groot aan­tal toer­nooi­en en trai­nings­sta­ges ge­mist. Ze is nu al van­af de top van de we­reld­rang­lijst naar de twin­tig­ste plaats ge­dui­keld. Haar deel­na­me aan de we­reld­kam­pi­oen­schap­pen in au­gus­tus kan ze ver­ge­ten of wordt een fi­as­co. De bond maalt er niet om.

Ik schrijf de­ze co­lumn, om­dat de JBN de boel heel ge­meen aan het lijn­tje houdt. Ook ver­baast het me, dat de sport­jour­na­lis­tiek zich na een gro­te be­lang­stel­ling rond de rechts­zaak in mei zich nu af­zij­dig houdt van dit stuk­je men­se­lijk leed en voor­al on­recht in de top­sport.

Het ver­loop van de­ze tra­ge­die valt te voor­spel­len. Juul zal zich wel schik­ken naar de ti­ran­nie­ke bond, ei­gen­lijk hoogst merk­waar­dig na de rech­ter­lij­ke uit­spraak. Zij zal met te­gen­zin wor­den op­ge­scheept met de trai­ners op Pa­pen­dal, waar­in ze to­taal geen ver­trou­wen heeft. Ein­de droom van een me­dail­le op de Spe­len van 2020.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.