BIERTJE VOOR BOZE ’BROER’

Op li­miet rij­den­de Max Ver­stap­pen clasht in Boedapest met team­ge­noot Ricciardo

De Telegraaf - - Telesport - door Erik van Ha­ren FOTO AFP

Met twee ijs­kou­de, oer-Hollandse fles­jes bier liep Max Ver­stap­pen naar de ga­ra­ge van zijn team Red Bull. Het was de op­maat voor een eer­ste vre­des­of­fer rich­ting zijn team­ge­noot Da­niel Ricciardo, die 160 mi­nu­ten eer­der door de Lim­bur­ger van de Hun­ga­ro­ring was ge­tikt. „Of ik dat an­de­re biertje heb op­ge­dron­ken? Wat denk je zelf?”, glim­lach­te Ver­stap­pen, die zelf met een tijd­straf aan zijn broek als vijf­de ein­dig­de in Boedapest.

Het sier­de Ver­stap­pen (19) dat hij di­rect excuses maak­te aan Ricciardo. Het zorg­de er in ie­der ge­val voor dat het in­ter­ne brand­je bij Red Bull geen enor­me uit­slaan­de brand werd. Te­ge­lij­ker­tijd was het over­dui­de­lijk dat de jon­ge­ling op zijn lip beet. Even ver­stan­dig zijn nu, leek hij op ad­vies van zijn

in­ner cir­cle te den­ken. Maar het is dui­de­lijk dat één biertje er niet voor zorgt dat al­les pais en vree is tus­sen de team­ge­no­ten, te­vens el­kaars groot­ste con­cur­ren­ten. Ricciardo spuw­de in het bloed­he­te Honga­rije zijn gal over Ver­stap­pen. Een ama­teu­ris­ti­sche ac­tie van een slecht ver­lie­zer, is een be­knop­te sa­men­vat­ting van de ti­ra­de van de vaak zo vro­lij­ke Au­stra­li­ër.

Ver­stap­pen zal er het zij­ne van den­ken, maar vecht de ver­ba­le strijd lie­ver in­tern uit. „We zul­len nog wel een keer met el­kaar pra­ten, maar we hou­den het lek­ker tus­sen ons. Mijn excuses aan Da­niel, dit is na­tuur­lijk niet wat ik wil. Maar ik doe het ook niet ex­pres…”

De jon­ge Lim­bur­ger be­sef­te in de pad­dock op de Hun­ga­ro­ring maar al te goed dat hij niet in de po­si­tie was om naar an­de­ren te wij­zen. Maar het woord ’fout’ wil­de hij niet in de mond ne­men. Gestart van­af plek vijf had Ver­stap­pen zijn voor­gan­ger Le­wis Ha­mil­ton wel­is­waar te pak­ken, maar bij het in­gaan van bocht 2 ging het toch mis. Met een clash met Ricciardo tot ge­volg.

„Een fout? Ik weet het niet”, al­dus Ver­stap­pen. „Ik zat op de li­miet. Die eer­ste ron­de, daar draait het hier ge­woon om. Ver­der is het na­me­lijk best wel mak­ke­lijk om an­de­ren ach­ter je te la­ten op dit cir­cuit. We rem­den al­le­bei zo laat mo­ge­lijk, maar ik had een au­to voor me en blok­keer­de aan de bin­nen­kant. Van­uit die po­si­tie ben je een pas­sa­gier.”

Push it to the li­mit dus. Het is op het lijf van de agres­sie-

ve cou­reur Ver­stap­pen ge­schre­ven. Het maxi­ma­le er­uit ha­len, al­tijd en over­al. Het zorgt in ie­der ge­val vaak voor spek­ta­kel.

Al ging hij vol­gens de wed­strijd­lei­ding nu toch echt over de li­miet heen. Ver­stap­pen werd na de Red Bull-clash be­straft met tien straf­se­con­den. Zijn po­di­um­il­lu­sies kon­den daar­mee ge­lijk de prul­len­bak in, al dacht de jon­ge­ling dat die am­bi­tie ook zon­der sanc­tie schier on­haal­baar was ge­wor­den. Ver­stap­pen reed wel even aan de lei­ding door een la­te pit­stop, maar moest zich daar­na te­vre­den­stel­len met een vijf­de plek.

Dat de Ne­der­lan­der, die ook nog twee straf­pun­ten op zijn li­cen­tie kreeg, ver­plicht tien tel­len moest brom­men bij zijn eni­ge pit­stop zorg­de wel voor de no­di­ge dis­cus­sie. De win­naar van gis­te­ren, WK-lei­der Se­bas­ti­an Vet­tel, kreeg eer­der dit sei­zoen in Azer­beid­zjan bij­voor­beeld een­zelf­de straf na het be­wust in­rij­den op Ha­mil­ton.

Ver­stap­pen wil­de ech­ter niet wij­zen naar an­de­ren, of naar soort­ge­lij­ke si­tu­a­ties waar geen straf werd uit­ge­deeld. Maar zijn ant­woord op de vraag of hij de sanc­tie ge­past vond, zei vol­doen­de. „Daar ga ik maar niet op in.”

Dat het met zijn snel­heid in Honga­rije wel goed zat, daar kocht Ver­stap­pen ver­der niet zoveel voor. Dat gold ook voor het feit dat hij voor de twee­de keer op rij de fi­nish haal­de in een baal­jaar waar­in uit­val­beur­ten de toon zet­ten.

„Op het eer­ste half jaar wil ik niet eens te­rug­kij­ken. Ik ben veel uit­ge­val­len, heb veel pun­ten mis­ge­lo­pen”, zei Ver­stap­pen, die dui­de­lijk niet zit te wach­ten op een tus­sen­rap­port. En al hele­maal niet op de ti­tel ’braaf­ste jon­ge­tje van de klas’. „Zo’n tus­sen­rap­port in­te­res­seer­de me op school so­wie­so ook al niets. Daar­om heeft het geen zin om te­rug te kij­ken.”

Een klein maand­je heeft Ver­stap­pen nu om zich op te la­den voor de twee­de helft van dit ka­len­der­jaar. Om te be­gin­nen met de Grand Prix op zijn ge­lief­de Spa-Fran­chor­champs, on­ge­twij­feld aan­ge­moe­digd door tien­dui­zen­den land­ge­no­ten.

Bij­na kan hij met vrien­den en fa­mi­lie op va­kan­tie naar een zui­de­lijk oord, maar eerst wacht mor­gen nog een test­dag op de Hun­ga­ro­ring. Het meest be­spro­ken mo­ment van de dag in beeld: Da­niel Ricciardo (l) krijgt in bocht 2 een tik van team­ge­noot Max Ver­stap­pen. De Au­stra­li­ër kan niet meer ver­der, de Ne­der­lan­der is dank­zij een tijd­straf kans­loos voor het po­di­um.

Ricciardo komt hij in Boedapest dan in ie­der ge­val niet meer te­gen. En dat is nu mis­schien maar even be­ter ook.

’Een tus­sen­rap­port in­te­res­seer­de me op school ook al niets’

Max Ver­stap­pen is over­dui­de­lijk te­leur­ge­steld. ,,Mijn excuses aan Da­niel, dit is na­tuur­lijk niet wat ik wil. Maar ik doe het ook niet ex­pres…’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.