Zwemmen is Kro­mo

De Telegraaf - - Telesport - LUUK BLIJ­BOOM

De sfeer is goed, nu nog me­dail­les

Stopt ze of gaat ze door? Het vraag­te­ken ach­ter die ene zin hing tij­dens de WK zwemmen in Boedapest acht da­gen lang bo­ven de na­ti­o­na­le ploeg.

Mocht Ra­no­mi Kro­mo­wid­jo­jo in sep­tem­ber on­ver­hoopt be­slui­ten dat het mooi is ge­weest, dan be­per­ken WK’s als die in Honga­rije zich voor Ne­der­land vrij­wel uit­slui­tend tot se­ries en hal­ve fi­na­les. De ge­schie­de­nis leert dat er al­tijd uit on­ver­wach­te hoek ta­lent op­staat. En toch. Kro­mo is zwemmen, zwemmen is Kro­mo.

De 26-ja­ri­ge Gro­ning­se stond in vijf van de zes fi­na­les waar­in Ne­der­lan­ders uit­kwa­men. Al­leen de man­nen van de 4 x 200 vrij slaag­den ook in die mis­sie. Kro­mo­wid­jo­jo was bij al­le me­dail­les (zilver op 50 vrij, 50 vlin­der en 4 x 100 vrij ge­mengd, brons op 4 x 100 vrij) be­trok­ken. Kro­mo is zwemmen, zwemmen is Kro­mo.

Het ging bonds­coach Mar­cel Wou­da voor­af om het zwemmen van bes­te sei­zoen­tij­den. 67% van de zwem­mers slaag­de daar­in, zo re­ken­de hij voor. In de helft van de ge­val­len was er een per­soon­lijk re­cord. Het maak­te hem een te­vre­den man.

Voor het ont­bol­ste­ren van ta­len­ten als school­spe­ci­a­list Ar­no Kam­min­ga, goed voor na­ti­o­na­le re­cords op 50 en 200 school, heeft hij een vei­li­ge om­ge­ving ge­cre­ëerd. Al­leen in een open sfeer ont­staat er che­mie en ge­ven men­sen zich­zelf, zo ver­tel­de hij. Ver­der is het een kwes­tie van geduld be­trach­ten.

Sinds tech­nisch di­rec­teur Joop Al­ber­da en team­ma­na­ger Aad van Gro­nin­gen het veld heb­ben ge­ruimd, zijn de on­der­huid­se span­nin­gen in de Ne­der­land­se ploeg ver­dwe­nen. Voor­al op Wou­da heeft dat een be­vrij­den­de wer­king. Net als Al­ber­da kon hij zó slecht over­weg met Van Gro­nin­gen, dat hij vo­rig jaar zijn lot aan hem ver­bond. Hij er­uit of ik er­uit, klonk het. Het werd het eer­ste, waar­mee Wou­da voor de KNZB be­hou­den bleef.

Het nieu­we re­gime werkt ook op een aan­tal at­le­ten be­vrij­dend. Ve­te­ra­ne Fem­ke Heems­kerk, bij­voor­beeld. De WK in Boedapest plaatste ze met stip in haar per­soon­lij­ke top-5 van leuk­ste ti­tel­toer­nooi­en. Ze roem­de de sfeer, die zoveel an­ders was dan tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len. Vol­gens haar keer­de de zwem­ploeg vo­rig jaar met slechts één doel te­rug uit Rio: dit nooit weer.

In de nieu­we con­stel­la­tie mocht Heems­kerk gis­ter­och­tend van Wou­da een uit­stap­je ma­ken naar de Grand Prix Formule 1 op de Hun­ga­ro­ring. Haar zwem­toer­nooi zat er na za­ter­dag im­mers op. On­der de recht­lij­ni­ge Al­ber­da was zo’n ver­zet­je vol­strekt on­denk­baar ge­weest, vol­gens Wou­da is het een van de ma­nie­ren om de spring in ’t veld voor het zwemmen te be­hou­den.

In de slag­scha­duw van Kro­mo­wid­jo­jo staan ta­len­ten als Kam­min­ga, Ky­le Stolk, Ma­thys Goo­sen, Ben Sch­wietert en Kim Busch aan de poort te ram­me­len. Ze ke­ren met een vol­le rug­zak aan er­va­ring te­rug uit Honga­rije, zei Wou­da. En dan hield hij Mar­rit Steen­ber­gen nog uit voor­zorg thuis.

De sfeer zal geen be­lem­me­ring zijn voor hun ont­wik­ke­ling. Die is pri­ma. Nu nog me­dail­les win­nen. Hoe dat moet? Vraag het aan Kro­mo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.