PVDA-VERVAL IN BEELD BIJ DEBAT

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - Van on­ze par­le­men­tai­re re­dac­tie

UTRECHT De ’strijd’ om het par­tij­voor­zit­ter­schap van de PvdA maakt dui­de­lijk dat de par­tij nog lang niet uit het dal is. Het eer­ste debat tus­sen de po­ten­ti­ë­le op­vol­gers van Hans Spek­man was gis­ter­avond even bloe­de­loos als slecht be­zocht.

Het zaal­tje in Utrecht waar de op­po­nen­ten gis­te­ren de de­gens met el­kaar kruis­ten, bleef met krap vijf­tig be­lang­stel­len­den pijn­lijk leeg. Het is ty­pe­rend voor de club die sinds de elec­to­ra­le oor­was­sing van maart nog al­tijd in de put zit.

Le­den heb­ben de keu­ze uit slechts twee sma­ken: voor­ma­lig Ka­mer­lid Astrid Oo­sen­brug en PvdA-me­de­wer­ker Gerard Oos­ter­wijk als duo-voor­zit­ter, met als op­po­nent Nel­le­ke Ve­de­laar, een on­be­ken­de wet­hou­der uit Zwol­le. Pro­mi­nen­ten meld­den zich niet aan. De kam­pen ver­schil­len am­per van el­kaar, zo leer­de het mat­te debat.

AMSTERDAM • Ge­wiek­ste oplichters heb­ben af­ge­lo­pen zo­mer via What­sApp ze­ker 90 slacht­of­fers ge­maakt. „En ver­moe­de­lijk is dat het top­je van de ijs­berg”, al­dus woord­voer­der An­dré Ver­meu­len van de Frau­de­help­desk.

De­ze zo­mer kwa­men tien­tal­len mel­din­gen bin­nen van men­sen van wie door be­drie­gers geld was af­ge­trog­geld. Voor­al tij­dens de va­kan­tie­pe­ri­o­de gaat het re­gel­ma­tig mis: ju­ni ken­de zo’n 20 klach­ten, ju­li ruim 30 en au­gus­tus bij­na 40.

Via de be­rich­ten­ser­vi­ce doet een cri­mi­neel zich voor als een be­ken­de in nood, vraagt om geld en ver­dwijnt met de noor­der­zon zo­dra het bin­nen is. „Veel men­sen zijn ach­ter­doch­tig ge­noeg, maar er zijn er die er­in trap­pen. En blijk­baar is het voor cri­mi­ne­len heel lu­cra­tief”, zegt Ver­meu­len. Want on­danks dat vo­rig jaar al werd ge­waar­schuwd na de eer­ste ge­val­len, gaat de zwen­del nog al­tijd door.

Broer

Dat on­der­vond ook Ed on­langs. Hij wil niet met ach­ter­naam in de krant, maar de zwen­del zit hem nog al­tijd hoog. En­ke­le we­ken ge­le­den kreeg hij eerst een ge­mis­te op­roep en daar­na be­richt­jes van zijn broer. Dacht hij. „Het was zijn foto en zijn naam, zelfs op de fou­te spel­wij­ze die ik al­tijd ge­bruik. Al­leen niet zijn num­mer”, legt Ed uit.

In de be­richt­jes die volg­den leg­de de broer uit dat zijn te­le­foon en pas­jes ge­sto­len wa­ren en dat hij nu met een nieu­we te­le­foon app­te. Hij had een pro­bleem: hij moest voor mor­gen een be­ta­ling doen en dat ging nu niet. Of Ed kon hel­pen. „Als je broer dat vraagt, dan doe je dat. Na­tuur­lijk had­den al­le alarm­bel­len af moe­ten gaan toen hij niet op­nam toen ik bel­de. Stom.”

Toen het kwart­je viel, was het geld al over­ge­maakt. ING kon de be­ta­ling niet meer stop­pen, tot on­ge­noe­gen van Ed. De werk­wij­ze van de cri­mi­ne­len maakt juist ge­bruik van dat ge­ge­ven, en een aan­tal an­de­re slim­mig­heid­jes. Zo zoe­ken zij op Fa­ce­book naar open­ba­re pro­fie­len met een mo­biel num­mer er­bij, om ver­vol­gens de foto en naam van een Fa­ce­book­vriend te ko­pie­ren. Zo lijkt het net echt als er via een vreemd num­mer wordt ge­appt dat ie­mand op een va­kan­tie­adres is be­sto­len.

„De truc is dat het geld vaak niet van bank naar bank wordt over­ge­maakt, maar bij­voor­beeld via een geld­kan­toor zo­als Mo­ney Trans­fer of Wes­tern Union”, al­dus Ver­meu­len. „De cri­mi­neel loopt zo weg en het is niet tra­ceer­baar.”

FOTO ANP

Het kan­di­daat-duo Oos­ter­wijk (links) en Oo­sen­brug maakt een sel­fie voor een bij­na le­ge zaal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.