EXTREEM WEER IS GEEN TOEVAL

Win­te­re­ve­ne­ment trekt telg uit Boltini-fa­mi­lie aan als com­po­nist

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - Koen Ne­der­hof

NAARDEN Ze­ve­n­en­der­tig jaar moest de cir­cus­we­reld het zon­der de naam Boltini stel­len. Tot ko­men­de win­ter. An­ge­lo, zoon van cir­cus­le­gen­de To­ni Boltini, gaat aan de slag als com­po­nist bij Win­ter­cir­cus Han­son.

In zijn huis in Naarden laat An­ge­lo Boltini (26) zijn nieu­we sin­gle ho­ren. Het gis­te­ren uit­ge­ko­men This Town nam hij op in de Wis­se­loord­stu­dio’s met maar liefst 23 mu­zi­kan­ten. „We heb­ben het plan om in 2018 op toer te gaan”, ver­telt de con­ser­va­to­ri­um­mu­zi­kant. Hij krijgt het druk met de voor­be­rei­din­gen. De­cem­ber en een deel van ja­nu­a­ri is hij op pad met het circus. „Ach, ik slaap toch niet heel veel”, haalt hij zijn schou­ders op.

In het huis waar Boltini met zijn moe­der Pam­my woont, staan over­al clowns. In de hoek staat de een­wie­ler van zijn in 2003 over­le­den va­der To­ni. Gro­te schil­de­rij­en van de be­roem­de cir­cus­di­rec­teur en zijn ge­zin sie­ren de mu­ren. Maar te­ge­lijk ademt al­les ook mu­ziek, dank­zij An­ge­lo. Hij be­speelt een keur aan in­stru­men­ten en heeft een ei­gen oe­fen­ruim­te aan huis.

Zeg Boltini en je zegt circus, ook al maak­te An­ge­lo nooit iets van het le­gen­da­ri­sche circus van zijn va­der mee. Dat werd in 1980 ver­kocht, ruim voor de jong­ste telg van de Boltini-fa­mi­lie werd ge­bo­ren. „We gin­gen wel vaak naar fa­mi­lie, die zat ook al­le­maal in de cir­cus­we­reld”, ver­telt An­ge­lo.

Maar hoe­wel het dna er was en de om­ge­ving waar­in An­ge­lo op­groei­de een en al circus adem­de, koos hij zelf voor de mu­ziek. Hij stu­deer­de aan het con­ser­va­to­ri­um in Amsterdam. „Maar er was al­tijd een stem­me­tje ach­ter in mijn hoofd. En als ik dan toch iets in het circus zou doen, moest het ver­nieu­wend zijn”, legt Boltini uit. Toen di­rec­teur Ar­let­te Han­son van het Win­ter­cir­cus bel­de, was er een klik. „Wij wa­ren op zoek naar een nieu­we mu­zi­kaal lei­der en zoe­ken ook al­tijd naar ver­nieu­wing. Naar iets wat tus­sen een klas­siek circus en Cir­que du So­leil in zit”, zegt woord­voer­der Piet-Hein Out van Win­ter­cir­cus Han­son. An­ge­lo Boltini ver­volgt: „Ik vind dat je pri­ma in­eens een paar ma­ten dub­step tus­sen­door kan doen en dan weer ver­der kan gaan met sal­sa. In som­mi­ge cir­cus­sen wordt nog ge­werkt met de ta­pe van een or­kest. Dat kan echt niet meer.”

Van­daar dat Boltini echt met zijn 4-kop­pi­ge band op de büh­ne zal ver­schij­nen bij het Win­ter­cir­cus. Er staat ech­ter nog geen noot op pa­pier. De ko­men­de we­ken zal Boltini zich ach­ter zijn com­pu­ter op de com­po­si­tie stor­ten en zich te­ge­lijk met zijn band in het zweet wer­ken.

Het Win­ter­cir­cus is maar wat trots dat ze dé zoon van de gro­te To­ni Boltini heb­ben bin­nen­ge­haald. Out: „Dat is ge­wel­dig na­tuur­lijk, dit is de eni­ge Boltini die nooit in het circus heeft ge­werkt. En die zo­veel idee­ën heeft die bij ons pas­sen.”

’Som­mi­gen wer­ken nog met or­kest­ta­pe’

FOTO ALDO ALLESSIE

An­ge­lo Boltini be­speelt een keur aan in­stru­men­ten. Die gaat hij al­le­maal in­zet­ten tij­dens zijn werk voor het Win­ter­cir­cus.

An­ge­lo en zijn va­der To­ni Boltini.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.