Ji­ha­dis­ten

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

Mi­nis­ter Blok (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) lijkt voort­va­rend aan de slag te gaan met de wets­wij­zi­ging die het mo­ge­lijk maakt om het Ne­der­lan­der­schap van ji­ha­dis­ten in te trek­ken. Zo zijn vier Sy­rië­gan­gers, die eer­der bij ver­stek wer­den ver­oor­deeld, per di­rect hun Ne­der­land­se pas­poort kwijt. Te­ge­lij­ker­tijd zijn de vier tot on­ge­wenst vreem­de­ling ver­klaard, zo­dat zij niet meer op le­ga­le wij­ze naar Ne­der­land of een an­der Schen­gen­land kun­nen rei­zen.

Ge­let op de in­een­stor­ting van het ka­li­faat vor­men te­rug­ke­ren­de IS-ter­ro­ris­ten een groei­end ge­vaar. Te­recht dus dat het ji­ha­dis­ten zo moei­lijk mo­ge­lijk wordt ge­maakt om terug te ko­men. Groot-Brit­tan­nië was de­ze weg al eer­der in­ge­sla­gen en ont­nam dit jaar 45 Sy­rië­gan­gers de Brit­se na­ti­o­na­li­teit.

He­laas zijn niet al­le lan­den in Eu­ro­pa zo slag­vaar­dig. Zelfs na meer­de­re aan­sla­gen schort het nog steeds aan eens­ge­zind­heid bij de aan­pak van ji­ha­dis­ten. Som­mi­ge lan­den heb­ben geen flauw be­nul hoe­veel bur­gers zich heb­ben aan­ge­slo­ten bij IS, ter­wijl bij­voor­beeld in Zwe­den en Fin­land nau­we­lijks werk wordt ge­maakt van de ver­vol­ging van te­rug­ge­keer­de ter­ro­ris­ten.

Die ver­schil­len zijn schrij­nend. Juist door de open bin­nen­gren­zen is een ge­za­men­lij­ke aan­pak nood­za­ke­lijk. Lan­den die wel de no­di­ge maat­re­ge­len tref­fen om het ge­vaar in te dam­men, mo­gen niet de du­pe wor­den van laks be­leid in an­de­re sta­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.