TRUMP HEEFT DE WIND MEE

Trump toont lei­der­schap bij or­ka­nen

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

Ima­go als bou­wer wordt op­ge­poetst

WASHINGTON Do­nald J. Trump lijkt de or­ka­nen in zijn land te heb­ben weer­staan. Het ver­keerd han­de­len tij­dens na­tuur­ram­pen kan een pre­si­dent ma­ken of bre­ken, maar als zelfs een van zijn groot­ste te­gen­stan­ders je hou­ding tij­dens Har­vey en Im­ra prijst, kan ge­steld wor­den dat Trump ster­ker uit de cri­sis is ge­ko­men.

De lof van Jeb Bush is om twee re­den pi­kant. Tij­dens de ra­ce om de Re­pu­bli­kein­se no­mi­na­tie werd hij als te­gen­stan­der door Trump ge­na­de­loos neer­ge­sa­beld en zijn broer Ge­or­ge W. - die wel pre­si­dent werd - han­del­de be­paald niet han­dig tij­dens Ka­tri­na die in 2005 on­der meer New Or­leans teis­ter­de.

Bush bleef lang in een he­li­kop­ter bo­ven het ramp­ge­bied han­gen en kwam pas veel la­ter aan de grond. Het le­ver­de hem de kri­tiek op dat hij het niet zo had op het zwar­te deel van de be­vol­king dat de stad van de jazz en blues voor­al be­woont. Trump kwam al snel naar Texas om zich op de hoog­te te la­ten stel­len en kwam nog een twee­de keer om con­tact met de be­vol­king te zoe­ken door sa­men met First La­dy Me­la­nia voed­sel uit te de­len.

Het was ook slim van de pre­si­dent om met de De­mo­cra­ten een deal af ter slui­ten waar­door het schul­den­pla­fond kon wor­den op­ge­rekt. Zo’n op­ho­ging van de be­gro­ting is al­tijd po­li­tiek ris­kant en wordt door een groot deel van de Re­pu­bli­kei­nen niet ge­waar­deerd, maar door het han­dig aan de nood­hulp te kop­pe­len scoor­de de pre­si­dent bij zijn aan­hang.

De ru­zie met de hard­co­re Re­pu­bli­kei­nen lijkt Trump niet te de­ren. Hij weet dat hij een har­de kern van aan­han­gers heeft die hem niet snel zal la­ten val­len. Het geeft hem ook de kans zich te pro­fi­le­ren naar de bij de Ame­ri­ka­nen po­pu­lair­ste pre­si­dent ooit: Ro­nald Re­a­gan. Ook Re­a­gan was meer een ’out­si­der’ dan een ’in­si­der’ bin­nen de Re­pu­bli­kei­nen.

Daar­naast kan Trump pro­be­ren zijn ima­go van bou­wer weer op te poet­sen. Al eer­der klaag­de hij over de be­roer­de in­fra­struc­tuur in de VS die hij wel even zou ver­be­te­ren, maar kreeg wei­nig van de grond. De ra­va­ge in Flor­dia en Texas biedt hem een twee­de kans. Als klap op de vuur­pijl be­loof­de de pre­si­dent nog roy­aal dat hij wat mil­joe­nen van zijn ei­gen ver­mo­gen zou schen­ken voor de we­der­op­bouw. Daar moet hij al­leen mee op­pas­sen want eer­de­re be­lof­ten dat hij zijn ei­gen geld zou aan­spre­ken ble­ken la­ter niet zo veel waard te zijn.

Voor de De­mo­cra­ten is niet al­les ver­lo­ren. Ze wij­zen er op dat Trump veel van de mi­li­eu­maat­re­ge­len van Oba­ma, die er op ge­richt wa­ren scha­de door stor­men te be­per­ken, heeft te­rug­ge­draaid. Ook te­ken­de Trump het kli­maat­ak­koord van Pa­rijs, waar­mee de op­war­ming van de aar­de be­perkt wordt, niet. Juist door die op­war­ming ko­men er door ex­perts veel va­ker or­ka­nen die bo­ven­dien steeds krach­ti­ger zul­len wor­den. Het wordt steeds moei­lij­ker voor de pre­si­dent om dat als ’nep­nieuws’ af te doen.

FOTO AFP

Trump po­seert voor een ’sel­fie’ van een fan na­dat hij haar net aan een nood­rant­soen heeft ge­hol­pen in Pe­ar­land, Texas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.