RIA EN ELS OP WACHT

Ki­te­sur­fers dol­blij, maar twee­ling (71) houdt hart vast

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - Eva Ga­be­ler

ZANDVOORT De herfst­storm had gis­te­ren een gro­te aan­trek­kings­kracht op een klei­ne groep men­sen. Langs de west­kust zorg­de wind­kracht 9 voor de ul­tie­me vol­doe­ning voor ki­te­sur­fers uit de he­le we­reld.

Ter­wijl de herfst­storm el­ders voor en­ke­le ge­won­den, scha­de en ver­tra­ging op vlieg­veld en snel­weg zorg­de, zoch­ten in Zandvoort zes­tien ki­te­sur­fers de wind­vla­gen juist op. Voor het eerst in an­der­half jaar wa­ren de om­stan­dig­he­den in hun ogen ide­aal voor de wed­strijd die gis­te­ren plaats­vond.

Toen 48 uur voor aan­vang van de storm dui­de­lijk werd dat de wind in de goe­de rich­ting zou staan en krach­tig ge­noeg zou wor­den, stap­ten ki­te­sur­fers uit on­der­meer ZuidAfri­ka, De­n­e­mar­ken en Frank­rijk in het vlieg­tuig om aan­we­zig te kun­nen zijn bij de Me­ga­loop Chal­len­ge. De acht Ne­der­land­se deel­ne­mers hoef­den min­der ver te rei­zen.

Hun doel: win­nen door zo hoog, ver en mooi mo­ge­lijk te sprin­gen tij­dens het ki­te­sur­fen. De vlie­ge­raars sprin­gen met be­hulp van de wind­vla­gen tot wel twin­tig me­ter hoog de lucht in. Ver­vol­gens zijn ook de trucs in de lucht be­lang­rijk.

Even ver­der­op, op cam­ping De La­kens in Bloe­men­daal, laat een aan­tal vas­te gas­ten zich niet weg­ja­gen door de wind. De 71ja­ri­ge twee­ling Ria en Els Kor­te­weg wil­de ei­gen­lijk ook gaan kij­ken naar de ki­te­surf­wed­strijd in Zandvoort. Ria: ,,Maar dat kon niet. Ie­mand moet het fort hier be­wa­ken.”

Met het fort doelt ze op haar vas­te sta­ca­ra­van en de daar­op aan­ge­slo­ten tent, die gis­ter­mid­dag recht in de wind stond. Het­zelf­de geldt voor Els, die een stuk­je ver­der op de cam­ping haar ei­gen stek heeft. Els: ,,We ma­ken ons zor­gen, maar la­ten ons niet weg­ja­gen. Je moet je goed voor­be­rei­den.”

De da­mes staan, sa­men met hun echt­ge­no­ten, ze­ven maan­den per jaar op de cam­ping. Als bij­baan­tje wer­ken ze daar als con­cier­ge; ie­der hou­den ze toe­zicht op een ei­gen bad­huis. Nu er veel over­last is door de slech­te weers­om­stan­dig­he­den, hou­den ze het ter­rein ex­tra goed in de ga­ten. Over­al lig­gen om­ge­waai­de en open­ge­scheur­de ten­ten. Voor­na­me­lijk van de vas­te gas­ten die door de week niet aan­we­zig zijn op de cam­ping, vol­gens Ria. ,,Wij hou­den de boel in de ga­ten en ge­ven bij de re­cep­tie door waar de groot­ste on­ge­luk­ken zijn ge­beurd”, ver­telt ze ter­wijl ze naar een in el­kaar ge­stor­te tent kijkt.

Al met al zijn Ria en Els blij met hun ca­ra­vans in Bloe­men­daal, ook met dit weer. ,,Het houdt ons jong. Dit is toch het ech­te ide­a­le lui­zen­le­ven­tje?”

FOTO’S MARTIN MOOIJ

Ki­te­sur­fers uit bin­ne­nen bui­ten­land gaan in Zandvoort he­le­maal uit hun dak tij­dens de herfst­storm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.