EU-droom van Junc­ker

Pre­si­dent Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ont­vouwt plan­nen

De Telegraaf - - Binnenland - Ruud Mik­kers

STRAATSBURG • Eu­ro­fie­ler dan pre­si­dent van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie Jean-Clau­de Junc­ker wor­den ze niet ge­bo­ren. In zijn jaar­lijk­se ’troon­re­de’ tot het Eu­ro­pees Par­le­ment ont­vouw­de hij zijn plan­nen voor de EU. Hij wil vol gas voor­uit met het Eu­ro­pe­se pro­ject. Wat stelt hij voor en hoe zal dit in Ne­der­land val­len?

EUROZONE: Wat er met de eurozone gaat ge­beu­ren is de in­te­res­sant­ste vraag op dit mo­ment in Brus­sel. Er komt op voor­spraak van een Frans-Duit­se as een ver­bou­wing aan. Junc­ker om­arm­de gis­te­ren pre­si­dent Ma­crons idee voor een Eu­ro­pe­se mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën en Eco­no­mie die ook zal fun­ge­ren als voor­zit­ter van de Eu­ro­groep. Maar Ma­crons am­bi­tie voor een Eu­ro­zo­ne­par­le­ment en een apart bud­get deel­de hij op­val­lend ge­noeg niet. Toch lijkt het idee om de Eu­ro­groep­voor­zit­ter bij de lid­sta­ten weg te ha­len on­haal­baar. Ze­ker voor Ne­der­land. Pre­mier Rut­te moet wel op­pas­sen. Zijn man­tra dat her­vor­min­gen niet no­dig zijn als ie­der­een zich aan de re­gels houdt is sleets. Mer­kel gaat be­we­gen om­dat Ma­cron een suc­ces moet wor­den. Ne­der­land kan be­ter mee­stu­ren in de ge­wens­te rich­ting want te­gen­hou­den kan Rut­te het uit­ein­de­lijk niet.

HANDEL: Handel is voor Junc­ker een top­pri­o­ri­teit en daar kan Ne­der­land zich vol­le­dig in vin­den. Bin­nen twee jaar wil hij gro­te han­dels­ak­koor­den met Ja­pan, Zuid-Ame­ri­kaan­se lan­den en Mexi­co heb­ben af­ge­rond ter­wijl er een aan­zet moet zijn voor ak­koor­den met Au­stra­lië en Nieuw-Zee­land. Ge­zien de pro­ble­men die het CETA­ver­drag met Ca­na­da met zich mee­bracht lijkt dit on­haal­baar. Bij CETA en ook bij de stuk­ge­lo­pen TTIP-on­der­han­de­lin­gen met de VS was er te veel ge­heim­zin­nig­heid, waar­na door te­gen­stan­ders spook­ver­ha­len over ’chloor­kip­pen’ de we­reld in wer­den ge­hol­pen.

EÉN PRE­SI­DENT: Wat be­ziel­de Junc­ker om te plei­ten voor een fik­se in­sti­tu­ti­o­ne­le ver­bou­wing? Een Eurozone-mi­nis­ter is één ding, maar zijn plei­dooi om in de toe­komst één Eu­ro­pe­se pre­si­dent te heb­ben deed de wenk­brau­wen in Straatsburg fron­sen. Nu is er naast de Com­mis­sie­voor­zit­ter (Junc­ker) ook nog een pre­si­dent van de Eu­ro­pe­se Raad (Tusk) die de lid­sta­ten ver­te­gen­woor­digt. Rut­te is te­gen. De lid­sta­ten zul­len hun macht niet la­ten ver­wa­te­ren door hun pre­si­dent op te ge­ven waar­door de Com­mis­sie mach­ti­ger wordt.

SCHENGEN: Wat Junc­ker be­treft ko­men Roe­me­nië en Bul­ga­rije zo snel mo­ge­lijk bij de Schengen-zo­ne en volgt op een la­ter mo­ment ook Kro­a­tië. Het ka­bi­net-Rut­te I blok­keer­de in 2011 de toe­gang van Roe­me­nië en Bul­ga­rije om­dat die veel te cor­rupt wa­ren en daar­om niet vol­de­den aan de voor­waar­den voor pas­poort­vrij rei­zen door Eu­ro­pa. Ook nu blijft Rut­te wan­trou­wend. „Niet op dit mo­ment. Er zijn nog te veel zor­gen over de grens­be­wa­king en cor­rup­tie.” Wat Junc­ker be­treft wordt de EU op de lan­ge ter­mijn nog uit­ge­breid met lan­den als Ser­vië en Mon­tene­gro. Ook daar is Ne­der­land te­gen.

DEFENSIE: Op de­fen­sie­ge­bied heeft de EU af­ge­lo­pen jaar een slag ge­maakt. Er wordt in­ten­sie­ver sa­men­ge­werkt, maar lid­sta­ten blij­ven zelf over de in­zet van hun krijgs­mach­ten gaan. Ne­der­land is be­ducht voor een dub­be­ling van de NAVO­struc­tuur, maar voor­als­nog lijkt daar geen spra­ke van. De NAVO juicht de hech­te­re Eu­ro­pe­se sa­men­wer­king, in­ge­ge­ven door een steeds on­vei­li­ge­re re­gio en on­ze­ker­heid over de Ame­ri­kaan­se po­li­tie­ke koers, juist toe. Te­gen 2025 moet de Eu­ro­pe­se Defensie-unie op po­ten staan, al­dus Junc­ker. Ne­der­land kan zich hier­bij aan­slui­ten.

MIGRATIE: De vluch­te­lin­gen­cri­sis van 2015 is on­der con­tro­le en de be­wa­king van de bui­ten­gren­zen blijft een top­pri­o­ri­teit. Junc­ker wil het te­rug­stu­ren van uit­ge­pro­ce­deer­de mi­gran­ten ver­be­te­ren. Deals met lan­den in Afri­ka moe­ten er­voor zor­gen dat mi­gran­ten de ge­vaar­lij­ke over­tocht naar Eu­ro­pa niet meer ma­ken. Ne­der­land steunt de­ze lijn vol­le­dig.

TURKIJE: Junc­ker sprak har­de woor­den over Turkije dat vol­gens hem in de „voor­zien­ba­re toe­komst” geen EU-lid kan wor­den. In plaats van dat het naar de EU toe­groeit zakt het land al­leen maar ver­der weg in het moe­ras en staan de de­mo­cra­tie en de men­sen­rech­ten er zwaar on­der druk. Junc­ker is pes­si­mis­tisch over de Turk­se wil om die kans ook te grij­pen. De deur de­fi­ni­tief in het slot gooi­en doet hij niet. Be­ter is het te blij­ven pra­ten met die­stra­te­gisch be­lang­rijk ge­le­gen bond­ge­noot die ook nog eens NAVO-lid is.

FOTO BLOOMBERG

Je­anClau­de Junc­ker, de pre­si­dent van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie, tij­dens zijn jaar­lijk­se ’troon­re­de’ tot het Eu­ro­pees Par­le­ment, waar­in hij zijn plan­nen ont­vouwt. In een aan­tal pun­ten uit zijn pro­gram­ma kan de Ne­der­land­se re­ge­ring zich pri­ma vin­den (aan­ge­ge­ven met een groen vin­kje), an­de­re plan­nen wor­den af­ge­we­zen (aan­ge­ge­ven met een rood kruis).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.