Klaas Ot­to blijft nog wel even ach­ter de tra­lies

De Telegraaf - - Binnenland - Sas­kia Bel­le­man

door ROTTERDAM Klaas Ot­to, de op­rich­ter van No Sur­ren­der die te­recht­staat op ver­den­king van be­drei­ging, af­per­sing, wit­was­sen en brand­stich­ting, blijft ach­ter de tra­lies.

De recht­bank Zee­landWest-Bra­bant wees gis­te­ren een ver­zoek van de ver­de­di­ging af om de voor­lo­pi­ge hech­te­nis van Ot­to te schor­sen, om­dat een in­hou­de­lij­ke be­han­de­ling van de straf­zaak nog lang op zich kan la­ten wach­ten.

De zit­ting werd ge­hou­den in de ex­tra be­vei­lig­de recht­bank in Rotterdam, maar de hoofd­per­soon ont­brak. Klaas Ot­to was op ad­vies van zijn ad­vo­caat Louis de Le­on in zijn cel ge­ble­ven, om­dat de zit­ting te veel emo­ties ku­an op­roe­pen die zijn zaak geen goed doen. Ot­to is tij­dens vo­ri­ge zit­tin­gen meer­ma­len in woe­de ont­sto­ken te­gen het Open­baar Mi­nis­te­rie.

Bloe­den

De sfeer tus­sen het OM en de ver­de­di­ging blijkt in­mid­dels nog er­ger ver­ziekt dan die al was. Ad­vo­caat De Le­on en of­fi­cier van jus­ti­tie Gree­tje Bos ver­we­ten el­kaar over en weer ver­tra­gings­tac­tie­ken.

Vol­gens De Le­on houdt het OM wil­len en we­tens ont­las­ten­de in­for­ma­tie voor Ot­to ach­ter, en is er geen spra­ke van een eer­lijk pro­ces. Ot­to zou door het OM zijn ge­bom­bar­deerd tot het ge­zicht van de ge­or­ga­ni­seer­de cri­mi­na­li­teit in het zui­den van het land. „Hij moet kos­te wat het kost bloe­den.”

Daar­toe schuwt het OM vol­gens de raads­lie­den geen en­kel mid­del. Me­dia wor­den vol­gens De Léon en Van ’t Land „be­ïn­vloed”, waar­door een tri­al by me­dia zou ont­staan die zijn weer­ga niet kent.

De Léon doel­de on­der meer op een in­ter­view in de Volks­krant, waar­in de hoofd­of­fi­cier van jus­ti­tie „een con­tai­ner met stront” over Ot­to uit­stort­te, ter­wijl de man nog niet is ver­oor­deeld.

Aan­slag

Ook ver­wees hij naar de be­we­ring van het OM dat Ot­to van­uit de ge­van­ge­nis in Mid­del­burg een aan­slag be­raam­de op of­fi­cier van jus­ti­tie Gree­tje Bos. „Daar is niets van ge­ble­ken.”

Het OM greep de kwes­tie vol­gens de ad­vo­caat wel met­een aan om Ot­to over te bren­gen naar Vught, waar hij tot op he­den in een­za­me op­slui­ting zit.

Of­fi­cier Bos ont­kent dat die over­plaat­sing met die ver­meen­de aan­slag te ma­ken heeft, en rep­te ver­der met geen woord over het drei­ge­ment aan haar adres. De recht­bank wees een ver­zoek van De Le­on af om Ot­to over te plaat­sen naar een ge­van­ge­nis met een mil­der re­gime. Ook in Vught kan hij zich pri­ma voor­be­rei­den op zijn ver­de­di­ging, vindt de recht­bank.

De vol­gen­de re­gie­zit­ting in de straf­zaak heeft plaats op 6 no­vem­ber in de ge­rechts­bun­ker in Amsterdam.

ILLUSTRATIE PETRA URBAN

V.l.n.r.: of­fi­cie­ren Gree­tje Bos en In­ge­borg van Dorst, me­de­ver­dach­te van Ot­to Ja­nus de V. en ad­vo­ca­ten Ro­bert van ’t Land en Louis de Le­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.