’Ge­luk­kig heb ik jon­gens...’

Ba­vel schrikt van on­tucht­zaak

De Telegraaf - - Binnenland - door Tim van Box­tel en Ni­co Fas­sot­te

BA­VEL • „Ge­luk­kig zit hij ach­ter slot en gren­del. Maar het is wel een on­ge­mak­ke­lijk ge­voel”, zegt een be­wo­ner van de Ba­vel­se straat waar de 19-ja­ri­ge C. van de W. van­daan komt. De jon­ge­man wordt ver­dacht van on­tucht en ver­krach­ting van twee meis­jes van twaalf en der­tien jaar. Zij ko­men uit de re­gio Bre­da.

Van de W. zit al ruim drie maan­den in voor­ar­rest. Hij zou via in­ter­net en apps tien­tal­len jon­ge meis­jes heb­ben be­na­derd. Hij wist ze zo­ver te krij­gen dat ze naakt­fo­to’s van zich­zelf stuur­den. Als ze wei­ger­den, wer­den ze ge­chan­teerd. Ook voer­de hij hon­der­den op seks ge­rich­te chat­ge­sprek­ken met slacht­of­fer­tjes. Het jong­ste meis­je was pas acht jaar.

Van de W. woont in de wijk Nieu­we Wolf­s­laar. Bij zijn ou­der­lijk huis wordt niet open­ge­daan op het mo­ment dat jour­na­lis­ten zich mel­den. In de buurt wordt met ver­bijs­te­ring ge­re­a­geerd op de af­schu­we­lij­ke fei­ten. „Ne­gen­tien jaar en dan al zo ver­knipt. Ge­luk­kig heb ik drie jon­gens, dat voelt toch wat vei­li­ger”, zegt een buurt­be­woon­ster.

Bij Van de W. heeft de po­li­tie na zijn ar­res­ta­tie huis­zoe­king ge­daan. Daar­bij werd een groot aan­tal af­beel­din­gen aan­ge­trof­fen, die aan­ge­merkt kun­nen wor­den als kin­der­por­no.

Dat zou­den af­beel­din­gen van de chat­con­tac­ten kun­nen zijn. Vol­gens de of­fi­cier van jus­ti­tie gaat het om 40 tot 45 meis­jes. De 19-ja­ri­ge is in­mid­dels psy­cho­lo­gisch on­der­zocht en blijkt zeer in­tel­li­gent te zijn.

Ad­vo­caat Es­ther Vroegh zegt dat tot op dit mo­ment geen stoor­nis bij Van de W. is vast­ge­steld. „Maar of hij de vol­le­di­ge im­pact be­seft, dat is een las­ti­ge vraag. Ik wil­de de tus­sen­tijd­se zit­ting niet voor niets ach­ter ge­slo­ten deu­ren la­ten plaats­vin­den. Hij is ne­gen­tien jaar. Dat is for­meel ge­zien vol­was­sen, maar ze­ker bij jon­gens duurt de groei naar vol­was­sen­heid lan­ger. En dan be­sef je soms niet wat je aan­richt. Je hebt nu in­ter­net tot je be­schik­king, waar je vol­sla­gen ano­niem je gang lijkt te kun­nen gaan zon­der dat je ou­ders of an­de­ren je te­rug­flui­ten. De re­ac­ties tot nu toe heb­ben de in­houd van een volks­ge­richt. Ik snap de emo­ties, maar hier is ie­der­een slacht­of­fer, ook de fa­mi­lie van mijn cli­ënt. Ik hoop dat ie­der­een de rust be­waart.”

Jon­ge meis­jes via in­ter­net be­na­derd

FOTO RIAS IMMINK

De wijk Nieu­we Wolf­s­laar in Ba­vel waar de ver­dach­te woont.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.