Ter­reur­ver­dach­te Rotterdam komt vrij

De Telegraaf - - Binnenland -

ROTTERDAM Jim­my F. uit Ze­ven­ber­gen, die in au­gus­tus werd op­ge­pakt in ver­band met ter­reurdrei­ging bij de Maas­si­lo in Rotterdam, komt vrij. Dat heeft de recht­bank in Rotterdam gis­te­ren be­slo­ten.

De 22-ja­ri­ge man komt ech­ter pas maan­dag op vrije voe­ten, om­dat nog na­der moet wor­den on­der­zocht of hij zelf ge­vaar loopt, zegt zijn ad­vo­ca­te Ka­ri­an­ne Bal.

F. zou een rol heb­ben ge­speeld in de ter­reurdrei­ging in Rotterdam, waar­door een con­cert van de Ame­ri­kaan­se band Al­lah-Las werd af­ge­last. Hij werd on­der meer ver­dacht van op­rui­ing. Vol­gens mi­nis­ter Stef Blok van Vei­lig­heid zou de man via be­rich­ten­app Te­le­gram „een zeer alar­me­rend be­richt” heb­ben ver­spreid.

Dat ge­beur­de na­dat een bus­je met gas­fles­sen in de buurt van de Rot­ter­dam­se Maas­si­lo was ge­von­den. Uit­ein­de­lijk bleek de be­stuur­der een dron­ken mon­teur te zijn, die de gas­fles­sen no­dig had voor zijn werk. Hij is eer­der al vrij­ge­la­ten.

F. werd vo­ri­ge maand op­ge­pakt in zijn woon­plaats. De po­li­tie voer­de hem met een zak over zijn hoofd af. Bu­ren om­schrij­ven hem als een ’he­le net­te en aar­di­ge jon­gen’. Vol­gens zijn ad­vo­caat heeft F. ook al­leen maar goe­de be­doe­lin­gen ge­had.

F. zou lid zijn van een on­li­ne groep die poogt op in­ter­net in con­tact te ko­men met mos­lims die na­mens IS aan­sla­gen wil­len ple­gen in Eu­ro­pa. In die groep be­spre­ken de le­den hoe ze in­for­ma­tie aan de ter­ro­ris­ten kun­nen ont­lok­ken.

Hij zou ook con­tact heb­ben ge­had met de AIVD, maar vei­lig­heids­dien­sten wij­zen op de ri­si­co’s die ’ama­teur­spi­on­nen’ met zich mee­bren­gen.

F. wil­de juist ji­ha­di’s op­spo­ren

FOTO VIDIPHOTO

De naam van de Brit­se mi­li­tair Lan­ce Cor­po­ral Wil­li­am Gin­ger Lo­ney staat nu ook op zijn graf­steen op de Air­bor­ne be­graaf­plaats in Oos­ter­beek. Daar ging lang speur­werk aan vooraf. Para­chu­tist Lo­ney kwam in 1944 tij­dens de Slag om Arn­hem om het le­ven. Arn­hem­se school­kin­de­ren en mi­li­tai­re hoog­waar­dig­heids­be­kle­ders wa­ren bij de plech­tig­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.