GROOT ON­DER­ZOEK NAAR HINDERLIJK OORSUIZEN

De Telegraaf - - Binnenland -

GRONINGEN • Het Gro­ning­se uni­ver­si­teits­zie­ken­huis UMCG gaat sa­men met ze­ven an­de­re Eu­ro­pe­se ken­nis­in­stel­lin­gen een groot on­der­zoek doen naar oorsuizen (tin­ni­tus).

De on­der­zoe­kers ho­pen er­ach­ter te ko­men wat het ver­ve­len­de ge­luid ver­oor­zaakt en hoe het mo­ge­lijk be­han­deld kan wor­den. Voor het on­der­zoek wor­den vijf­tien pro­mo­ven­di op­ge­leid, maak­te het UMCG be­kend.

Men­sen die last heb­ben van oorsuizen ho­ren ge­lui­den zo­als een piep, zoe­men, tik­ken, sis­sen of flui­ten, zon­der dat het ge­luid er daad­wer­ke­lijk is. De oor­zaak van oorsuizen is nog on­be­kend. Wel is dui­de­lijk dat 30 pro­cent van de men­sen die er last van heb­ben, ook ge­hoor­ver­lies krijgt.

Naar schat­ting heeft 10 tot 15 pro­cent van de be­vol­king last van het na­re ge­suis. Bij 1 tot 4 pro­cent is de hin­der er­van zeer ern­stig.

Het pro­ject, dat vier jaar gaat du­ren, is een com­bi­na­tie van on­der­zoek on­der die­ren en men­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.