Hy­po­theek

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Veel vijf­tig­plus­sers ko­men straks in de pro­ble­men bij het af­slui­ten van een nieu­we hy­po­theek om­dat zij niet of nau­we­lijks heb­ben af­ge­lost op de zo­ge­he­ten af­los­sings­vrije hy­po­theek. Zij re­ke­nen er­op dat de over­waar­de van hun wo­ning mee­telt voor een nieu­we hy­po­theek, maar de ban­ken kij­ken slechts naar het (la­ge­re) in­ko­men van ge­pen­si­o­neer­den. In het ver­le­den pro­fi­teer­den de­ze vijf­ti­gers van de­ze hy­po­theek­vorm: je had tij­dens de he­le loop­tijd de maxi­ma­le be­las­ting­af­trek en met de stij­gen­de hui­zen­prij­zen werd je ei­gen­lijk sla­pend rijk. Ze moe­ten nu niet gaan ’hui­len’, ze heb­ben hun pro­fijt al ge­had. Jo­ke van Leeu­wen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.