Sint-Maar­ten

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Wat er ge­beurd is op het voor­ma­li­ge Ne­der­land­se ei­land Sint-Maar­ten is af­schu­we­lijk en de be­wo­ners moe­ten ui­ter­aard ge­hol­pen wor­den. Maar hier­bij moe­ten we niet ver­ge­ten dat dit ei­land zelf be­slo­ten heeft zich on­af­han­ke­lijk te ver­kla­ren, net zo­als Cu­ra­çao en Aru­ba. Ze heb­ben dus een ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid. Om nu di­rect één mil­jard eu­ro steun te ei­sen is een beet­je vreemd. In ie­der ge­val is het ab­so­luut nood­za­ke­lijk om bij even­tu­e­le steun te ei­sen dat een vol­le­dig Ne­der­land­se com­mis­sie de geld­stroom en de co­ör­di­na­tie van de we­der­op­bouw be­heert. J. van de Wa­ter, Voor­burg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.