Suu Kyi niet naar VN

Leid­ster My­an­mar wei­gert ge­welds­golf te­ver­oor­de­len

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze cor­res­pon­dent

•Aung San Suu Kyi, de fei­te­lij­ke lei­der van My­an­mar, heeft wel iets uit te leg­gen. Maar on­der de storm van kri­tiek op haar aan­pak van de Ro­hin­gya-cri­sis, laat de No­bel­prijs­win­na­res we­ten niet af te rei­zen naar de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties eind sep­tem­ber.

Suu Kyi kreeg in de af­ge­lo­pen we­ken de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap over zich heen, om­dat ze wei­gert de ge­welds­cam­pag­ne van het le­ger te­gen de mos­lim­min­der­heid in het wes­ten van haar land te ver­oor­de­len. Haar re­pu­ta­tie als ver­de­di­ger van men­sen­rech­ten is ten gron­de en My­an­mar dreigt in een iso­le­ment te ra­ken.

On­der­tus­sen blijft le­ger­baas Min Aung Hlaing bui­ten schot en gaan de mi­li­tai­ren, over wie Suu Kyi als ’Ad­vi­seur van Staat’ geen con­tro­le heeft, ge­woon door met hun bru­te ope­ra­tie om de Ro­hin­gya-mos­lims te ver­ja­gen.

Een woord­voer­der zei te­gen­over pers­bu­reau Reu­ters dat Aung San Suu Kyi niet naar New York gaat, om­dat ze ’met drin­gen­der za­ken be­zig is’. Hij voeg­de er nog aan toe dat ze nooit bang is om kri­tiek on­der ogen te ko­men of con­fron­ta­ties aan te gaan. Wel zal ze op 19 sep­tem­ber op te­le­vi­sie haar land toe­spre­ken met een ’bood­schap van na­ti­o­na­le ver­zoe­ning en vre­de’.

De VN-Vei­lig­heids­raad kwam gis­te­ren ach­ter ge­slo­ten deu­ren bij­een om te pra­ten over het ge­weld, dat aan ze­ker vier­hon­derd men­sen het le­ven heeft ge­kost. Bij­na 400.000 Ro­hin­gya zijn in­mid­dels naar buur­land Bang­la­desh ge­vlucht.

Veel van hun dor­pen zijn ver­nie­tigd door een zee van vuur. Vrou­wen wor­den ver­kracht, man­nen dood­ge­scho­ten of le­vend ver­brand. Het le­ger zegt dat de ope­ra­tie ge­richt is te­gen de mi­li­tan­ten en ont­kent dat ook bur­gers doel­wit zijn.

An­to­nio Gu­ter­res, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de VN, noem­de de hu­ma­ni­tai­re si­tu­a­tie van de Ro­hin­gya gis­te­ren ’ca­ta­stro­faal’. Vol­gens de VN-voor­man is er wel de­ge­lijk spra­ke van et­ni­sche zui­ve­ring. „Een der­de van de Ro­hin­gya heeft moe­ten vluch­ten. Kunt u een er be­ter woord voor vin­den?” al­dus Gu­ter­res.

De exo­dus van Ro­hin­gya be­gon eind au­gus­tus, na­dat Ro­hin­gya-mi­li­tan­ten met sim­pe­le wa­pens als mes­sen, stok­ken en zelf­ge­maak­te ex­plo­sie­ven der­tig po­li­tie­pos­ten had­den aan­ge­val­len.

Hun ac­tie lijkt de mi­li­tai­ren in de kaart te heb­ben ge­speeld: de op­stan­de­lin­gen wer­den di­rect neer­ge­zet als ’ter­ro­ris­ten’ en het le­ger daar­mee als red­der van de over­we­gend boed­dhis­ti­sche be­vol­king.

Suu Kyi heeft als ’Ad­vi­seur van Staat’ een soort van pre­miers­rol, maar geen con­tro­le over de strijd­krach­ten. Het le­ger heeft de be­lang­rijk­ste mi­nis­te­ries in han­den en een kwart van de ze­tels in het par­le­ment.

FOTO REU­TERS

Ro­hin­gy­a­kin­de­ren ha­len wa­ter in een ge­ïm­pro­vi­seerd vluch­te­lin­gen­kamp in Bang­la­desh.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.