Yair Ne­ta­nya­hu, pa­pa’s recht­se storm­ram

De Telegraaf - - Buitenland - Ralph Dek­kers

Als je als zoon van de Is­ra­ë­li­sche pre­mier wordt ver­heer­lijkt door ne­o­na­zi’s, dan is er iets mis. Toch wei­gert Yair Ne­ta­nya­hu zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan te bie­den voor de an­ti­se­mi­ti­sche car­toon die hij de­ze week pu­bli­ceer­de op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na als re­ac­tie op de hek­sen­jacht die er vol­gens hem is los­ge­bar­sten op zijn ou­ders, die ver­dacht wor­den van cor­rup­tie. Yair ver­wijt hun te­gen­stan­ders, on­der wie oud-pre­mier Ba­rak, te wor­den ge­dre­ven door geld en (link­se) an­ti­se­mie­ten. Hun foto’s zijn ge­plakt op een be­ken­de an­ti­se­mi­ti­sche af­beel­ding van een bloed­dor­sti­ge Jood met een haak­neus. De te­ke­ning werd di­rect ge­deeld door de voor­ma­li­ge lei­der van de Ku Klux Klan, ter­wijl de neo-na­zis­ti­sche web­si­te The Dai­ly Stor­mer (naar Der St­ür­mer) zich al tot ’s we­relds groot­ste fan’ van de 26-ja­ri­ge Yair heeft ver­klaard. De pre­miers­zoon slaat steeds wil­der om zich heen naar ma­te het net sluit rond zijn ou­ders. Mis­schien om­dat hij zijn luxe le­ven­tje in ge­vaar ziet ko­men. Hij wordt door de me­dia stee­vast weg­ge­zet als een ver­wend nest, die bo­ven­dien in­vloed zou heb­ben op het be­leid van zijn va­der. Yair leeft al sinds zijn ge­boor­te in de schijn­wer­pers. Maar waar zijn broer en half­zus daar zich re­de­lijk aan we­ten te ont­trek­ken, zoekt hij ze juist op. Hij ge­niet van de aan­dacht, net zo­als zijn ou­ders dat al de­cen­nia­lang doen. Die zou­den hem bo­ven­dien klaar­sto­men voor een po­li­tie­ke car­ri­è­re. Naast ko­ning Bi­bi, prins Yair: het be­gin van een dy­nas­tie. De laat­ste maan­den dient Yair als een soort recht­se storm­ram voor zijn va­der, waar­bij hij zijn pij­len voor­al richt op link­se po­li­ti­ci. Daar­naast roept hij op tot de boy­cot van Ara­bi­sche be­drij­ven en be­schul­digt hij de zoon van zijn va­ders voor­gan­ger Ol­mert er­van de na­ti­o­na­le vei­lig­heid in ge­vaar te heb­ben ge­bracht door een re­la­tie met een Pa­les­tijn­se man. Maar wat hij ook doet, bij pre­mier Ne­ta­nya­hu blijft het oor­ver­do­vend stil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.