Por­no­col­lec­tie Bin La­den ge­heim

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

Osa­ma bin La­den heeft veel ge­hei­men in zijn graf mee­ge­no­men en daar komt nog een ge­heim bij: zijn col­lec­tie por­no­gra­fisch ma­te­ri­aal. Dat maak­ten de Brit­se krant the Sun en the New York Post be­kend.

De CIA heeft ver­klaard dat men zo­veel mo­ge­lijk ma­te­ri­aal, dat werd op­ge­pikt tij­dens de do­de­lij­ke aan­val van de Na­vy Seals op de ba­sis van de ter­ro­rist in Pa­k­is­tan, open­baar zal ma­ken. Daar­on­der per­soon­lij­ke brie­ven, plan­nen voor Al Qae­da aan­sla­gen en zijn vi­sie op de is­lam.

,,Zo­dra we er ze­ker van zijn dat het ma­te­ri­aal zon­der vei­lig­heids­ri­si­co’s kan wor­den ver­spreid ma­ken we het open­baar. De we­reld heeft daar recht op”, zegt de di­rec­teur van de CIA, Mi­ke Pom­peo. Maar de we­reld mag blij­ven gis­sen wat voor sek­su­eel ge­tint spul de ooit meest ge­zoch­te ter­ro­rist ter we­reld in zijn be­zit had.

De in­lich­tin­gen­dienst wil niet ver­der gaan dan te zeg­gen dat het ma­te­ri­aal ’mo­dern’ is en ,,dat het van­we­ge de aard van de foto’s en films niet zal wor­den ge­pu­bli­ceerd.”

Dat de strikt isla­mi­ti­sche Bin La­den por­no in zijn be­zit had zal bij veel van zijn vol­ge­lin­gen hard aan­ko­men. De ’sjeik’ stond juist be­kend om zijn ge­loofs­ge­trou­we en so­be­re le­vens­wij­ze. Zijn aan­han­gers kun­nen er op wij­zen dat Al Qae­da wel va­ker por­no heeft ge­bruikt. Via por­no­gra­fi­sche ge­tin­te web­si­tes wer­den ge­hei­me bood­schap­pen over­ge­bracht. De ge­dach­te daar­ach­ter was dat wes­ter­se in­lich­tin­gen­dien­sten hen daar niet zou­den zoe­ken.

Om de­zelf­de re­den ge­dra­gen po­ten­ti­ë­le aan­slag­ple­gers zich vaak zo wes­ters mo­ge­lijk. In­clu­sief het drin­ken van al­co­hol of eten tij­dens Ra­ma­dan.

Osa­ma Bin La­den: mo­ge­lijk niet zo strikt in de leer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.