Bal­le­ri­na

De Telegraaf - - Buitenland - PIETER WATERDRINKER

Nog twee maan­den en dan wordt her­dacht dat een eeuw ge­le­den Rus­lands laat­ste tsaar Ni­co­laas II door een re­vo­lu­tie tot af­re­den werd ge­dwon­gen en de bol­sje­wiek Vla­di­mir Len­in de macht over­nam.

Dat het Krem­lin met het ’eeuw­feest’ van de re­vo­lu­tie in zijn maag zit wordt steeds dui­de­lij­ker. Len­in riep op tot de om­ver­wer­ping van de ou­de or­de, ge­volgd door een au­gi­as­stal met tien­tal­len mil­joe­nen do­den tot ge­volg. Vla­di­mir Poe­tin smoort in­tus­sen het liefst ie­de­re vorm van re­vol­te. Zijn po­si­tie lijkt meer op die van Ni­co­laas II dan door­gaans wordt ge­dacht.

In­tus­sen weet Rus­land nog steeds niet hoe om te gaan met ta­boes uit het ver­le­den. De moord op mil­joe­nen door Sta­lin wordt op de staats-tv nog al­tijd open­lijk ver­zwe­gen. Maar ook on­schul­di­ger ta­boes hou­den Rus­land in de ban. Zo werd de­ze week de pre­mi­è­re af­ge­last van de film Ma­thil­de, over de lief­des­ver­hou­ding tus­sen Ni­co­laas II en de Pool­se bal­le­ri­na Ma­thil­de Ks­jes­ins­ka­ja, voor­dat hij in het hu­we­lijk trad met zijn vrouw Alexan­dra.

Hoe­wel de ver­hou­ding ge­noemd wordt in ie­der ge­schie­de­nis­boek, is het con­ser­va­tie­ve volks­deel on­der aan­voe­ring van po­li­ti­ca Na­tal­ja Poklons­ka­ja te­gen de ’las­ter­lij­ke’ film van re­gis­seur Alek­sej Ut­sitjel in het ge­weer ge­ko­men. Vol­gens Poklons­ka­ja, die eer­der roem ver­wierf als de eer­ste pro­cu­reur-ge­ne­raal op de Krim na de an­nexa­tie , is de film een be­le­di­ging voor al­le ge­lo­vi­gen, om­dat de laat­ste tsaar ze­ven­tien jaar ge­le­den door de Rus­sisch-or­tho­doxe kerk hei­lig werd ver­klaard.

Het op­voe­ren van de druk op dwars­lig­gen­de fi­gu­ren gaat niet ge­paard met het be­klad­den van deu­ren, maar met zwaar­der ge­schut. Zo wer­den twee au­to’s voor het kan­toor van de ad­vo­caat van de re­gis­seur in de brand ge­zet. „Niet al­leen de mas­sa­moord op ons volk maar ook de tsa­ren­seks moet nu ken­ne­lijk wor­den ver­zwe­gen”, laat een Mos­kou­se schrij­ver zich ont­val­len. „En in­tus­sen wor­den Mo­lo­tov cock­tails in­ge­zet te­gen de kunst.”

’Mo­lo­tov-cock­tails te­gen de kunst’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.